Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3232
Počet zobrazení obsahu : 18419207
Tlačové správy
Komuniké z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve V4 + fotogaléria Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 14:35
 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 468 z 24. mája 2006 schválila program slovenského predsedníctva V4, v ktorom poverila členov vlády realizovať v rámci svojich kompetencií ciele slovenského predsedníctva V4.

 

Plnením predmetného uznesenia bolo aj pracovné stretnutie hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4 v dňoch  04. - 06. júna 2007 v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky v Častej - Papierničke.

Hlavní hygienici a odborníci na verejné zdravotníctvo rokovali a diskutovali o základných prioritách v oblasti verejného zdravotníctva, ktoré boli rozdelené do jednotlivých pracovných blokov.

 

I.      "Zdravotná výchova detí a mládeže"

 

II.     "Výchovno-vzdelávacie programy pre deti a mládež zamerané na prevenciu konzumácie alkoholu a drog"

 

III.    "Výchovno-vzdelávacie programy pre deti a mládež zamerané na výchovu k správnej životospráve"

 

IV.    "Príprava seniorov na zdravý životný štýl v starobe"

 

V.     "Pripravenosť členských krajín V4 na pandémiu vtáčej chrípky"

 

Na úvod pracovného stretnutia prítomných privítal doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Počas jednotlivých rokovaní sa zúčastnení vyjadrili, že je nevyhnutné uľahčiť výmenu informácií o uskutočňovaných aktivitách medzi jednotlivými krajinami V 4 v oblasti verejného zdravia. Všetci zúčastnení vzniesli požiadavku častejších stretnutí, pretože osobná komunikácia odborníkov napomáha kvalitnejšiemu riešeniu všetkých oblastí spadajúcich do verejného zdravotníctva.

 

Hlavní hygienici krajín V4 -

 

Slovenská republika zastúpená doc. MUDr. Ivanom Rovným, PhD., MPH riaditeľom,

Česká republika zastúpená MUDr. Michaelom Vítom, PhD. hlavným hygienikom,

Maďarská republika zastúpená MUDr. Ferencom Falusom, PhD. hlavným hygienikom,

Poľská republika zastúpená MUDr. Andrzejom F. Wojtylom, PhD. hlavným hygienikom,

 

na záver pracovného stretnutia dňa 06.júna 2007  prerokovali a schválili

 

Deklaráciu o vzájomnej spolupráci,

 

v ktorej sa zaväzujú:

 

 • informovať sa o predmetných problémoch prostredníctvom nimi organizovaných odborných konferencií, ktoré budú tematicky zamerané na jednotlivé odbory, oblasti, významné témy, s cieľom aplikovať overené, dobre fungujúce postupy a skúsenosti do vlastnej legislatívy, predpisov, nariadení. 

 • Budovať informačnú databázu o tom, čo určuje priaznivý vývoj zdravotnej situácie v spolupracujúcich krajinách, ako aj v komparácii s inými vyspelými krajinami EÚ.

 • Upozorňovať  na zvyšujúce sa zdravotné riziká a prijímať prípadné spoločné opatrenia na ich detekciu a eliminovanie.

 • Hľadať a uvádzať do života všetky formy a prostriedky spolupráce pri využívaní európskych finančných zdrojov určených na financovanie spoločných projektov, zameraných najmä na dlhodobú propagáciu zdravého životného štýlu, ochrany a udržania si zdravia, znižovanie výskytu závažných chorôb a poškodení a zamedziť tak znižovaniu kvality života populácie.

 • Spolupracovať pri zlepšení determinantov zdravia - životné, pracovné a sociálne prostredie, ekonomika, kultúra, sociálna situácia a informovať sa aj o vyhodnocovaní dopadov prijatých opatrení na zdravie ich obyvateľstva.

 • Informovať sa a spolupracovať na špecifických potrebách celého európskeho regiónu, navrhovať konkrétne aktivity na zlepšenie situácie.

 • Informovať o starostlivosti o rizikových a znevýhodnených občanov, o projektoch pomoci v rámci komunitnej medicíny, o prijatých špeciálnych službách v oblasti verejného zdravotníctva, najmä o riešení rómskej zdravotnej osvety a práci s rómskymi asistentmi. Organizovať výmenné stáže rómskych zdravotných asistentov.

 • Spolupracovať vo sfére podpory psychického a fyzického zdravia v oblasti detí a mládeže - zvýšiť vzájomnú informovanosť krajín a vytvárať spoločné projekty.

 • Informovať sa o formách a postupoch pri informovanosti verejnosti s vývojovými trendami zdravotného stavu obyvateľstva o príčinách chorôb, príčinami chorôb a spôsobmi, ako im predchádzať tak, aby sa dosiahol vysoko efektívny preventívny charakter opatrení.

 • Spolupracovať na  legislatívnych opatreniach prijatých najmä v oblasti stratégie ochrany zdravia, stratégie rozvíjania zdravia, stratégie zdravotníckej prevencie.

 • Spolupracovať pri riešení krízových situácií najmä v epidemiologickej oblasti - povinné a odporúčané očkovanie, epidémie a pandémie chrípky, vtáčej chrípky a pod., ako aj pri mimoriadnych situáciách - rýchla eliminácia vzniknutých následkov.

 • V rámci medzinárodných projektov ďalej rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými národnými referenčnými centrami a výsledky spoločnej práce prezentovať na akreditovaných medzinárodných fórach.

 • K zabezpečeniu práce zúčastnené strany určia odborných garantov pre jednotlivé oblasti a zaväzujú sa pravidelne informovať o jednotlivých krokoch a postupoch pri plnení konkrétnych úloh.

Deklarácia o vzájomnej spolupráci

 

Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH pri podpise deklarácie

Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD. pri podpise deklarácie

Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD. pri podpise deklarácie

 

 

 

Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD. pri podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Maďarskej republiky MUDr. Ferenc Falus, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Zľava Hlavný hygienik Poľskej republiky MUDr. Andrzej F. Wojtyla, PhD., Hlavný hygienik Českej republiky MUDr. Michael Vít, PhD., Riaditeľ ÚVZ SR doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD.,MPH po podpise deklarácie

Spoločná fotografia účastníkov pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Spoločná fotografia účastníkov pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

Záber z pracovného stretnutia hlavných hygienikov a odborníkov vo verejnom zdravotníctve krajín V4

 
Správa z tlačovej besedy - Apologetika fajčenia v mýtoch a tvrdeniach. Fajčenie, otázka života a smrti? Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 11:08

Dňa 29. mája 2007 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. máj) tlačovú besedu s názvom: Apologetika fajčenia v mýtoch a tvrdeniach. Fajčenie, otázka života a smrti?

            Úvodné slovo patrilo doc. MUDr. Ivanovi Rovnému, PhD., MPH, riaditeľovi ÚVZ SR, ktorý prítomných novinárov oboznámil so súčasnou "tabakovou" situáciou na Slovensku. Vedúci Centra kontroly tabaku ÚVZ SR - PhDr. Róbert Ochaba, vystúpil s príspevkom o novele zákona na ochranu nefajčiarov. Tému "Fajčenie a kardiovaskulárne ochorenia" priblížil prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., vedúci katedry kardiológie a angiológie SZU.  Na záver prítomných informoval prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., vedúci subkatedry funkčnej diagnostiky SZU o fajčení a s ním súvisiacimi pľúcnymi ochoreniami.

 

Moderátorského slova sa ujala Veronika Wiedermannová, hovorkyňa ÚVZ SR.

 

     

 

Prezentácie, ktoré odzneli na tlačovej besede, si môžete pozrieť tu:

 

Štyri roky od ratifikácie dohovoru o kontrole tabaku na Slovensku - doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Prostredie bez tabakového dymu - doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Prečo regulácia fajčenia v reštauráciách a baroch? - PhDr. Róbert Ochaba

Fajčenie a kardiovaskulárne ochorenia - Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.

Fajčenie a pľúcne ochorenia - Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

 
Informácia o pozastavení výdaja a použitia jednej šarže vakcíny Euvax B Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 11:06

            Na podnet Svetovej  zdravotníckej organizácie a na základe dobrovoľného rozhodnutia držiteľa registračného rozhodnutia bol pozastavený výdaj a použitie očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde typu B:

Euvax B 20µg, 1x1 ml,

číslo šarže UVX 05032, exp: september 2008

výrobca LG Life Science LTD, Južná Kórea.

 

Svetová zdravotnícka organizácia vydala toto odporučenie ako dočasné opatrenie v súvislosti s výskytom závažných nežiaducich reakcií po očkovaní niektorými šaržami uvedenej vakcíny vo Vietname. 

Euvax B v balení 1x1 ml sa v Slovenskej republike používa na očkovanie adolescentov nad 15 rokov a dospelých osôb. Z inkriminovaných šarží pozastavených SZO bola do Slovenskej republiky dovezená iba jedna hore uvedená šarža v balení 1x1 ml. 

Podľa SZO vo Vietname prebieha intenzívne vyšetrovanie hlásených nežiaducich reakcií. Príčinná súvislosť hlásených nežiaducich reakcií nebola dosiaľ definitívne potvrdená ani v jednom prípade.

Počas pozastavenia používania vakcíny Euvax B šarže UVX 05032 v balení 1x1 ml  možno na očkovanie použiť inú vakcínu proti vírusovej hepatitíde typu B určenú pre očkovanie starších ako 15 ročných a dospelých.

  

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

riaditeľ

 
Doplnenie stanoviska Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 11:00

Na doplnenie uvádzame, že  MZ SR  na základe legislatívne upravenej evidencie  a registrácie chorôb z povolania v SR zaznamenalo v r. 2006 ako najčastejšie hlásenú chorobu z povolania, v zhode s väčšinou štátov Európskej únie, chorobu z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia, t. j. profesionálne ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín v počte 230 hlásení - 46,7 %  z celkového počtu  492 priznaných chorôb z povolania v SR. V 74 prípadoch išlo o ženy, čo predstavuje  32,2 % zo všetkých hlásení na túto chorobu z povolania. Tento vysoký podiel ochorení z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia potvrdil, že zamestnanci určitých profesií stále vykonávajú neprimerane ťažké, fyzicky náročné práce. Táto choroba vznikla najčastejšie v odvetví ťažby nerastných surovín (52,2 %) a v priemyselnej výrobe (37,8 %). Najčastejšie sa zistila vo vekovej kategórii 50 - 55 ročných zamestnancov (31,3 %), čo zodpovedá dlhodobému vystaveniu nadmernej záťaži najmä horných končatín pri práci.

Choroba z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín je od r. 1997 najčastejšie sa vyskytujúcou chorobou z povolania v SR zo 47 chorôb  z povolania  uvedených v zozname chorôb z povolania, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci ako aj existujúceho NV SR č. 359/2006 Z.z. je legislatívne stanoviť kritéria a definovať  opatrenia týkajúce  fyziologických podmienok pri práci, ktorých dodržiavanie zamestnávateľmi zabezpečí ochranu zdravia zamestnancov. Tieto opatrenia umožnia  predchádzať  poškodeniam podpornopohybovej sústavy zamestnancov,  nakoľko tieto ochorenia, čo do počtu, zaujímajú popredné miesto aj  v práceneschopnosti  aktívnej pracujúcej populácie v SR.  

 

 

Bratislava, 3.5.2007

 
Stanovisko ÚVZ SR k mediálnym informáciám o požiadavkách na pracovné miesto Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 24. jún 2009 10:57
 

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR k mediálnym informáciám o požiadavkách na pracovné miesto v návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

 

            V uplynulých dňoch sa v médiách objavili tendenčné a nepresné informácie, týkajúce sa požiadaviek na pracovné miesto v návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.

            Článok Jozefa Čavojca "Vláda nám predpisuje vhodné polohy", publikovaný v denníku SME dňa 18.4.2007 podáva jednostranné a tendenčné informácie, pretože neposkytuje priestor na vyjadrenie autorovi uvedeného právneho predpisu.

            Príspevok Martiny Utešenej "Normy na sedenie" v Správach STV dňa 19.4.2007 obsahuje nesprávne a zmätočné informácie vyplývajúce zo základného nezorientovania sa autorky príspevku v súvisiacich právnych predpisoch, ktoré sú dva:

-          návrh nariadenia vlády SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci a

-          aproximačné nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

 

Preto Úrad verejného zdravotníctva SR ako autor obidvoch predpisov vydáva nasledujúce stanovisko:

 

Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami uvádza smernica Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami, publikovaná v mimoriadnom vydaní Úradného vestníka EÚ, 5/zv. 1. 

Túto smernicu bola SR povinná aproximovať do legislatívy pri vstupe do Európskej únie. V roku 2001 bolo prijaté nariadenie vlády, ktoré prevzalo ustanovenia smernice v plnom rozsahu. Vzhľadom na to, že uvedená smernica EÚ obsahuje všeobecné ustanovenia bez konkrétnych parametrov, vznikla spoločenská objednávka od zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a dozorných orgánov na konkretizovanie minimálnych požiadaviek uvedených v smernici.

V priebehu legislatívneho procesu v roku 2006 boli tieto požiadavky zohľadnené. Boli prijaté dva nové zákony v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci - zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ich vykonávacie predpisy a aproximačné nariadenia vlády SR, ktoré preberajú príslušné smernice EÚ.

Vykonávacím predpisom k zákonu č. 126/2006 Z. z. je aj nariadenie vlády SR č. 359/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže pri práci, ktoré je spolu s ostatnými vykonávacími predpismi opäť v legislatívnom procese vzhľadom na prípravu nového zákona. V prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu vlády sú požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním nadmernej fyzickej záťaže pri práci, ktoré boli uvedené v mediálnych správach. Tieto požiadavky sa však týkajú výšky manipulačnej roviny a sedadla pri fyzickej práci v sede (napríklad práca pri montážnych linkách v pásovej výrobe, práca, pri ktorej sa používajú ručné alebo nožné ovládače a podobne). Netýkajú sa práce so zobrazovacími jednotkami, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia aproximačného nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

ÚVZ SR doplnil do týchto legislatívnych úprav konkrétne parametre upresňujúce  požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním nadmernej fyzickej záťaže pri práci v stoji a v sede a minimálne požiadavky na prácu so zobrazovacími jednotkami, vychádzajúce z odborných ergonomických zásad a noriem a z publikovaných odborných poznatkov odboru pracovného lekárstva. Požiadavky na pracovné sedadlo a výšku pracovného stola pri práci s obrazovkami, na ktoré bolo poukázané v médiách, musia byť podľa citovaného predpisu upravené tak, aby zabezpečovali zamestnancovi stabilitu, pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov. Typ sedadla je potrebné zvoliť podľa vykonávanej práce, výška sedadla a pracovného stola musí byť nastaviteľná. Podobne je táto problematika upravená v Českej republike nariadením vlády ČR, ktoré upravuje podmienky ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Ergonomické parametre uvedené v jednotlivých právnych predpisoch SR sú navzájom kompatibilné a v praxi realizovateľné.

Vláda SR v súčasnosti nemení žiadne nariadenie a nepridáva zamestnávateľom nové povinnosti, pretože tieto povinnosti pre zamestnávateľov už existujú: uvedené smernice boli prvýkrát aproximované do právnych predpisov SR už v roku 2001, aproximačné NV SR č. 276/2006 Z. z. je účinné od 1. júla 2006  a návrh NV SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci je v prílohe č. 1 identický s platným NV SR č. 359/2006 Z. z.

Právne predpisy sú pripravované a zverejňované štandardným legislatívnym procesom, viď rokovania Legislatívnej rady vlády SR, www.vlada.gov.sk, alebo Zbierka zákonov, www.zbierka.sk. Právna informovanosť je vecou individuálneho osobného a profesijného prístupu každého právneho subjektu - zamestnávateľa, ako aj zamestnanca. Dokonca povinnosťou zamestnávateľa, ktorá vyplýva zo všetkých aproximačných nariadení vlády SR je informovať svojich zamestnancov o rizikách, ktoré sa na pracovisku vyskytujú a o všetkých vykonaných opatreniach, ktoré realizoval v záujme ich ochrany a bezpečnosti. Z toho vyplýva, že by mal sledovať a poznať právne predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ak výrobca nábytku nazve ergonomické parametre "sprostosťami", viď článok v SME, je to určitý signál pre potenciálnych zákazníkov o kvalite jeho výrobkov.

Zdravotnícki pracovníci - špecialisti (ortopédi a pod.) majú možnosť vyjadriť svoje odborné stanovisko v rámci riadneho medzirezortného pripomienkového konania.

Zároveň podotýkame, že konkrétne požiadavky v legislatívnych úpravách majú slúžiť zamestnávateľom na uľahčenie zabezpečenia optimálnych pracovných podmienok z hľadiska ochrany a podpory zdravia svojich zamestnancov.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva ako orgány verejného zdravotníctva vykonávajú štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o verejnom zdravotníctve a príslušných predpisov, týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci. 

Výkony v štátnom zdravotnom dozore sú súčasťou celoslovenskej výročnej správy orgánov verejného zdravotníctva a každoročne sú aj súčasťou správy, predkladanej do vlády SR o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR.

 

 

Doplnenie stanoviska

 

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

riaditeľ

 
Tlačová správa - nový zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23. jún 2009 10:45

T l a č o v á    s p r á v a

BRATISLAVA  28.10.2005

 

Dňa 1. novembra 2005 vstupuje do platnosti nový zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje povinnosti v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebných služieb, krematórií , pohrebísk a podmienky balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad”) v tejto súvislosti upozorňuje, že podľa nového zákona za úpravu tela pred uložením do rakvy je zodpovedná pohrebná služba, ktorá zabezpečuje pohreb alebo kremáciu. Podľa § 9 prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný zabezpečiť, aby ľudské pozostatky pri preprave na miesto konania pohrebu alebo vystavenia boli oblečené a uložené do konečnej rakvy

Pracovníci pohrebnej služby, ktorí prídu  vyzdvihnúť telo zosnulého na pracovisko, sa musia preukázať dokladom o obstarávaní pohrebu.

Zákon o pohrebníctve tiež ustanovuje, že povolenie na prevádzkovanie pohrebnej služby sa vydá len žiadateľovi, ktorý disponuje chladiacim zariadením na uchovávanie ľudských pozostatkov. Chladiace zariadenie nesmie pohrebná služba prenajímať v zdravotníckom zariadení alebo na  pracovisku úradu.

Úrad ako orgán zodpovedný za výkon pitvy mŕtvych tiež pripomína, že v prípade, ak prehliadajúci lekár nariadi pitvu, náklady na prepravu mŕtveho z miesta  úmrtia na pitvu a prepravu mŕtveho z pitvy do miesta,  kde k úmrtiu došlo, prípadne do miesta pohrebu , ak je miesto pohrebu rovnako vzdialené alebo bližšie ako miesto, kde došlo k úmrtiu uhrádza úrad. V prípade prepravy mŕtveho tela do miesta pohrebu vzdialenejšieho ako miesto úmrtia, úrad uhradí rodine na jej požiadanie časť nákladov na prepravu vo výške rovnajúcej sa nákladom na prepravu mŕtveho tela z miesta pitvy na miesto úmrtia. Vzniknutý rozdiel nákladov na prepravu preukáže obstarávateľ pohrebu (príbuzný) predložením faktúry za prevoz, ktorú uhradil pohrebnej službe pobočke úradu. Následne úrad uzatvorí s obstarávateľom pohrebu zmluvu o refundácii nákladov na prevoz mŕtveho tela po vykonaní pitvy, na základe ktorej mu bude vzniknutý rozdiel nákladov preplatený.  

Ak nebola nariadená pitva, prevoz mŕtveho do chladiaceho zariadenia a miesta pohrebu hradí obstarávateľ pohrebu vybranej pohrebnej službe.

Náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov na pracovisku úradu po uplynutí 24 hodín od vykonania pitvy uhrádza obstarávateľ pohrebu.

 

Kontakt na hovorkyňu ÚDZS:

Mgr. Radoslava Miklášová

tel. 0910 40 44 80, 02/59311267

fax: 02/59311371

mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
<< Začiatok < Dozadu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Dopredu > Koniec >>

Stránka 60 z 61