Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3282
Počet zobrazení obsahu : 18695073
Tlačové správy
Stanovisko k mediálnym informáciám týkajúcim sa účinkov a prospešnosti jogurtov vo výžive Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Piatok, 18. marec 2011 07:43

Čo sa týka výskumnej štúdie, ktorú podľa ruského internetového magazínu  Medpulse vykonalo Európske centrum pre bezpečnosť potravín,  nebolo možné nájsť ani predmetnú štúdiu, ani spomínané Európske centrum. Nie je preto možné reagovať na konkrétne výsledky danej štúdie a ani zhodnotiť jej  vierohodnosť.

Ad: jogurt nie je nič iné než atrapa:

Pozitívne účinky kyslomliečnych výrobkov boli dokázané v mnohých štúdiách. U ľudí s laktózovou intoleranciou napríklad zlepšujú ich trávenie laktózy. Panel NDA Európskeho úradu per bezpečnosť potravín – EFSA potvrdil pravdivosť zdravotného tvrdenia, že živé „štartovacie“ kultúry v jogurte - “Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus” zlepšujú trávenie laktózy u jedincov s poruchou trávenia laktózy. Okrem toho mliečne výrobky obsahujú kvalitnú živočíšnu bielkovinu (obsahuje 18 z 22 esenciálnych aminokyselín), vápnik ktorý je nevyhnutne potrebný pre tvorbu kostí, zubov a funkcie nervového systému a iné látky potrebné pre metabolické procesy v organizme.

Ad: niektoré jogurty a iné druhy mliečnych produktov môžu byť nebezpečné:

Výroba potravín a teda aj jogurtov sa riadi na Slovensku zákonom č.152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov a tiež platnou legislatívou EÚ, ktorú musia rešpektovať všetci výrobcovia a teda nie je možné, aby akýkoľvek výrobok, ktorý prešiel riadnou kontrolou a je bežne dostupný na trhu bol zdraviu nebezpečný.

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č.. 2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka stanovuje mimo iné aj základné požiadavky na kyslomliečne výrobky a jogurty.

Informácia o tom, že jogurty dnes nie sú tým, čím boli pred rokmi je tiež zavádzajúca.

Jednou zo základných charakteristík kyslomliečnych výrobkov (vrátane jogurtov) je fakt, že musia obsahovať živé mikroorganizmy, použité na fermentáciu. Celkové množstvo živých charakteristických mikroorganizmov je charakterizované v už spomínanom výnose ako množstvo kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ), pričom pre jogurty sa toto množstvo rovná 107 KTJ v jednom grame výrobku. Jogurt  je podľa kodexového štandardu Codex Alimentarius – 243/2003 a podľa uvedenej hlavy Potravinového kódexu SR charakterizovaný ako kyslomliečny výrobok vyrobený mliečnou fermentáciou za použitia „štartovacích kultúr Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricusStreptococcus thermophillus.

 

Ad: mliečne produkty s predĺženou trvanlivosťou nemajú pozitívne účinky

Niektoré kyslomliečne výrobky môžu byť po skončení procesu kysnutia tepelne ošetrené za účelom zníženia alebo zastavenia aktivity prítomných mikroorganizmov a tým predĺženia trvanlivosti týchto výrobkov aj pri ich úschove bez chladenia. To však nevylučuje, že mikroorganizmy v týchto výrobkoch zostanú živé, aj keď nemusia byť v nadbytku.

Na každom spotrebiteľskom balení mliečneho výrobku musí byť informácia o maximálnej dobe počas ktorej je výrobok možné konzumovať bez toho, aby stratil na kvalite, t.j. v prípade jogurtov musia tieto obsahovať počas celej uvedenej doby určitý počet predpísaných mikroorganizmov. Tieto údaje sú sledované potravinovým dozorom.

 

Ad: Mýty o probiotických baktériách:

Podľa hlavy Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúcej mlieko a výrobky z mlieka: „Probiotická kultúra je monokultúra alebo zmesná kultúra mikroorganizmov, ktoré priaznivo ovplyvňujú organizmus človeka a podporujú funkciu prirodzenej mikroflóry v organizme človeka.“ Mnohé štúdie potvrdzujú pozitívny účinok probiotických mikroorganizmov na zloženie črevnej mikroflóry, ochranné mechanizmy organizmu, využiteľnosť živín atď., za predpokladu, že sa dostanú v dostatočnom množstve cez žalúdok do tráviaceho ústrojenstva.

 

Ad: E1442 – geneticky Modifikovaný kukuričný škrob:

Látka E1442 – opisovaná ako geneticky modifikovaný kukuričný škrob, nie je škrob modifikovaný geneticky, ale fyzikálno-chemicky alebo enzymaticky za účelom získania lepších technologických vlastností. Hydroxypropyldiškrobfosfát okrem iného zlepšuje farbu produktov, ich lesk a je tiež zahusťovacou látkou. Vzhľadom na výbornú odolnosť pri nízkych teplotách sa využíva tiež v mrazených produktoch. Nie sú známe žiadne škodlivé účinky. Jeho použitie v potravinách na Slovensku je povolené a vymedzuje ho hlava Potravinového kódexu upravujúca prídavné látky v potravinách, kde je uvedený aj zoznam a charakteristika prídavných látok, ktoré majú pridelené číslo E. Na komunitárnej úrovni použitie prídavných látok upravuje Nariadenie č.1333/2008 Európskeho parlamentu a Rady zo 16 decembra 2008 o potravinových prídavných látkach.

 

Zdroj: ÚVZ SR – MUDr. Iveta Trusková, PhD

V Bratislave 17.3.2011

 
Svetový deň vody 2011 Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 17. marec 2011 10:53

Svetový deň vody (pdf)

Svetový deň vody - oznam (pdf)

Svetový deň vody - informácia k bezpatnému laboratórnemu vyšetreniu vzoriek pitnej vody (pdf)

 
Pseudodrogám odzvonilo Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 09. február 2011 01:00

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na rokovanie vlády (9.februára 2011) novelizáciu zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných a psychotropných látkach. Podnetom na vypracovanie návrhu zákona je rozhodnutie rady EÚ z 2. decembra 2010 o vystavení 4- metylmetkatinónu (mefedrónu) kontrolným opatreniam. K tomuto kroku MZ SR pristupuje aj na základe aktuálnej situácie, ktorá súvisí s rôznymi „drogovými suvenírmi“ aj pseudodrogami, ktoré sa objavili na Slovensku vo viacerých obchodoch. Práve tieto látky môžu vážne ohroziť zdravie a život ľudí, najmä mladých. Odhaduje sa, že ich následkom  mohlo doposiaľ v Európe zomrieť až 40 ľudí. Na zaradenie týchto látok medzi kontrolované dal podnet Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR na základe odporúčania pracovnej skupiny Národného monitorovacieho centra pre drogy Systému včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami.

Čítať celý článok...
 
Projekt 2010 „Na veku záleží“ Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 01. december 2010 13:10

Dňa 29. novembra 2010 sa MUDr. Gabriel Šimko, MPH - hlavný hygienik Slovenskej republiky – zastupujúci zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenenia „Zodpovedný predajca“ v rámci projektu  „Na veku záleží“. Projekt „Na veku záleží“ sa už 12 rokov zameriava na zamedzenie dostupnosti tabakových výrobkov a výrobkov určených na fajčenie neplnoletým. Prioritou projektu je snaha napomôcť dodržiavaniu zákona o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z. z. v praxi. Kľúčovým odkazom 12 ročníka projektu je "Predajca má právo skontrolovať Váš vek a povedať NIE", zameriava sa teda na informovanie o možnosti predajcov skontrolovať vek kupujúceho a o práve odmietnuť predaj cigariet neplnoletým.

Prostredníctvom viacerých foriem komunikácie sa projekt snaží upozorniť na tento problém predajcov, rovnako aj širokú verejnosť. Po prvýkrát sa gestor celého projektu, Zväz obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZOCR SR) rozhodol udeliť ocenenie Zodpovedný predajca pracovníkom, ktorí sa najviac zaslúžili o napredovanie projektu.

Projekt bol pri príležitosti svetového dňa bez tabaku 2010 ocenený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS) za prínos v boji proti fajčeniu na Slovensku a dvakrát bol tiež nominovaný nadáciou Pontis v súťaži Via bona v kategórii Zodpovedné podnikanie. Informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke www.navekuzalezi.sk.

 
Informácie v súvislosti s epidemickým výskytom cholery na Haiti Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23. november 2010 01:00
Informácie v súvislosti s epidemickým výskytom cholery na Haiti (pdf)
 
Správa z návštevy ministra zdravotníctva SR, hlavného hygienika SR a regionálneho hygienika z RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v okrese Rimavská Sobota Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 27. Júl 2010 13:49

Minister Ivan Uhliarik sa oboznámil s povodňovou situáciou v okrese Rimavská Sobota 

Presne 267 kilometrov je vzdialené mesto Rimavská Sobota ležiace na nive rieky Rimavy v nadmorskej výške 208 m. n. morom od hlavného mesta SR. Žije v ňom približne 24 tisíc ľudí a jeho počet ostatné roky so stúpajúcou nezamestnanosťou pozvoľna klesá. Skoro celá oblasť Gemera je na tom so zamestnanosťou obdobne. Akoby ťažko skúšaný okres nemal problémov dosť, bolo začiatkom mája povodňami (6. – 21. 05. 2010) postihnutých tridsaťdva obcí v povodí riek Rimava a Blh. A druhá vlna povodní, ktorá sa prevalila okresom v dňoch od 2. do 7. júna 2010 zasiahla aj ďalšie rieky, a to Turiec, Slaná a Gortva. V okrese Rimavská Sobota tak bolo postihnutých celkom 52 obcí. Až 19 z nich nemá dodnes zavedený verejný vodovod. Dôvod, kvôli ktorému došlo buď k zaplaveniu alebo ovplyvneniu kvality pitnej vody v ich individuálnych pitných zdrojoch.  

Minister zdravotníctva SR MUDr. Ivan Uhliarik (KDH) v sprievode hlavného hygienika SR doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH a regionálneho hygienika z RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici doc. MUDr. Cyrila Klementa, CSc. navštívil dňa 16. júla 2010 Rimavskú Sobotu a tri obce, ktoré boli najviac postihnuté povodňami. Cieľom jeho pracovnej cesty, ktorú sám aj inicioval, bolo oboznámiť sa s aktuálnou situáciou v tomto regióne. Cesta začínala návštevou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ ) so sídlom v Rimavskej Sobote, kde regionálny hygienik MUDr. Dušan Béreš, MPH, podrobne ministra informoval o problémoch s pitnou vodou trápiacich Širkovce a okolité obce. Podľa ministra MUDr. Ivana Uhliarika je prioritné čo najskôr a čo najefektívnejšie pomôcť oblastiam postihnutými povodňami. Preto, ako povedal minister zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik, Ministerstvo zdravotníctva SR s Úradom verejného zdravotníctva SR situáciu neustále podrobne monitoruje, vyhodnocuje a v tejto súvislosti robí konkrétne opatrenia, ako napríklad chemické analýzy vody či potravín, čistenie studní, poradenské aktivity, keď sú všetci odborníci nápomocní občanom.  

Minister taktiež vysoko ocenil skutočnosť, že v okrese nevznikla žiadna epidémia z dôvodu povodní, ktorá za takejto situácie skoro vždy vážne hrozí. V tejto súvislosti vyzdvihol prácu krízového štábu, ako aj spoluprácu s primátorom mesta Rimavská Sobota MUDr. Štefanom Cifrušom, MPH, ktorý sa taktiež zúčastnil pracovného stretnutia. Primátor tiež poďakoval regionálnemu hygienikovi za vysoko profesionálne odvedenú prácu regionálneho úradu, ktorého preventívne protiepidemické opatrenia eliminovali jej vypuknutie. Okrem týchto problémov minister a primátor spolu hovorili aj o kvalite zdravotnej starostlivosti v regióne. Primátor ministra informoval, že v regióne je kritický stav najmä zubných lekárov, z ktorých veľká väčšina je už v dôchodkovom veku a nevidí ani veľmi veľkú perspektívu, že by ich nahradili mladí absolventi – stomatológovia, ktorí volia radšej odchod do finančne „perspektívnejších“ oblastí, ako napríklad Bratislava, alebo zahraničie. Regionálny hygienik MUDr. Dušan Béreš, MPH zasa podrobne hovoril o vykonaných krokoch, ako napríklad o sanitácií studní, dôvodov presaku v Behynciach, kde muselo byť vymenené ílovité tesniace podložie, o zákaze distribúcie kontaminovaných výrobkov v plniarni minerálnej vody Gemerka, atď. 

“Naša najväčšia zodpovednosť voči obyvateľstvu sa týka najmä kvality pitnej vody”, povedal minister zdravotníctva prítomným novinárom na pracovnom tlačovom brífingu, ktorý sa uskutočnil na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Pripomenul tiež, že tie obce, ktoré trápia premnožené komáre, môžu požiadať Banskobystrický samosprávny kraj o peniaze, ktoré sú vyčlenené na postreky. “Je však škoda, že obce nežiadajú o financie”, skonštatoval. Reagoval aj na pripomienku, že postreky sa robia len na slovenskej strane a bolo by potrebné, aby sa koordinovane s nimi začalo aj na strane maďarskej. V tejto súvislosti prisľúbil, že sa spojí aj s maďarským ministerstvom zdravotníctva a  postreky budú riešiť na oboch brehoch riek, pretekajúcich medzi Slovenskom a Maďarskom. Ako ďalej uviedol minister MUDr. Ivan Uhliarik, občania stále môžu žiadať RÚVZ o bezplatnú analýzu vody zo studní.  

Regionálny hygienik RÚVZ v Rimavskej Sobote upozornil ministra i na ďalšie problémy, ktoré trápia Širkovce a okolité obce. V obecných, ale aj súkromných studniach, sú výrazne zvýšené hodnoty dusičnanov, čiže problém kontaminácie súkromných studní záplavami sa dá vyriešiť veľmi rýchlo, ale problém dusičnanov, ktoré sa do studní dostali hnojením, je dávno známy a vleklý. “My už poukazujeme dlhé roky, že voda je tam zlá. Starosta práve preto už dlhšiu dobu žiada o napojenie do skupinového vodovodu. Dusičnany sa dostali do pôdy a tým aj do vody”, informoval prítomných regionálny hygienik MUDr. Dušan Béreš, MPH. Minister MUDr. Ivan Uhliarik ho ubezpečil, že sa bude snažiť nájsť prostriedky na riešenie nepriaznivej situácie v Širkovciach a okolí. 

Minister sa po návšteve RÚVZ v Rimavskej Sobote oboznámil aj s konkrétnou, aktuálnou situáciou v povodňami postihnutých obciach. Osobne zavítal do Veľkého Blhu, kde počas záplav museli evakuovať niekoľko desiatok občanov, pretože hrozilo vyliatie rieky Blh. Privítal ho starosta obce Tibor Csúr, ktorý podrobne opísal priebeh evakuácie obyvateľov, keďže bol vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity, ohrozenia, a z tohto dôvodu došlo k vypúšťaniu vody z vodného zdroja Teplý vrch, lebo vznikla vážna obava, že môže prísť až k prípadnému pretrhnutiu hrádze. Minister potom so svojim sprievodom navštívil aj vodný zdroj Teplý vrch. Vstúpil i do „srdca“ priehrady, kadiaľ prechádza vypúšťacie potrubie a kde sa reguluje množstvo prietoku vody, ktorá poháňa dve turbíny.  

Druhá jeho zástavka bola v obci Behynce, v ktorých povodne spôsobili kontamináciu zdroja pitnej vody. Dodávka pitnej vody bola čiastočne prerušená v skupinovom vodovode Tornaľa, keď došlo k zatekaniu povrchovej vody do studní vodných zdrojov. Ako informoval ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Uhliarika riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. – Úprava vody Behynce Ing. Jurík: „Problém sme riešili  dovozom pitnej vody v cisternách pre 11 obcí s celkovým počtom obyvateľov 12 280. Avšak, už po siedmych dňoch, kedy naši pracovníci za nesmierne ťažkých podmienok dňom i nocou, keďže aj naše okolie úpravne vody bolo zaliate vodou, dokázali problém vyriešiť. Aj preto, na základe vyhovujúcich výsledkov kvality vody v odobratých vzorkách, mohol regionálny hygienik vydať kladné stanovisko k opätovnému zásobovaniu ľudí pitnou vodou prostredníctvom verejného vodovodu“. Riaditeľ si tiež poťažkal, že súčasná zlá hospodárska situácia znížila odber ich vody, lebo ľudia sa viac orientujú na jej získavanie prostredníctvom vlastných studní, čo malo za následok, že keď kedysi vyrábali 300 l vody za sekundu, dnes postačuje len 80 litrov. 

Potom cesta ministra smerovala do obce Tornaľa, kde boli vysokou záplavovou vodou znečistené skladové zásoby fliaš, obalov a plniaca linka na minerálku Gemerka. Ako povedal riaditeľ závodu Pavol Vetrák: „Pracovníci urobili všetko preto, aby nedošlo ku žiadnej kontaminácii, preto boli zásoby, ktoré znečistila povodeň, okamžite zlikvidované“. V sparnom tropickom dni napokon dobre padla „degustácia“ niekoľkých druhov tejto príjemnej minerálnej vody s vysokým obsahom vápnika a magnézia. 

V neskoro poobedňajších hodinách sa minister zdravotníctva rozlúčil so svojim sprievodom a jeho cesta smerovala do Martina, kde sa zúčastnil otvorenia pobočky Ligy proti rakovine.

 

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik SR

 

 

foto1

 

foto2

 

foto3

 

foto4

 

foto5

 

foto6

 
<< Začiatok < Dozadu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Dopredu > Koniec >>

Stránka 58 z 63