SURVEILLANCE A PREVENCIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ


Opičie kiahne: Informácie a odporúčania pre organizátorov podujatí Tlačiť E-mail
Utorok, 12. Júl 2022 10:06

Od prvej polovice mája 2022 sa v európskom regióne objavujú prípady ochorenia opičích kiahní. Deje sa tak aj napriek tomu, že ochorenie nie je v Európe endemické. 


Počet laboratórne potvrdených prípadov v priebehu júla 2022 prekročil hranicu 10-tisíc laboratórne potvrdených prípadov, v dôsledku čoho Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dňa 23. júla 2022 deklarovala prebiehajúcu epidémiu opičích kiahní za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu podľa Medzinárodných zdravotných predpisov.


Vzhľadom na to, že pre leto je typické cestovanie do zahraničia a väčší počet hromadných podujatí, pričom mnohé majú medzinárodnú účasť, považujeme za dôležité spolupracovať s organizátormi na prevencii ďalšieho šírenia vírusového ochorenia opičích kiahní. 

Čítať celý článok...
 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s výskytom ochorení na opičie kiahne v Európe Tlačiť E-mail
Utorok, 24. máj 2022 10:41

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s výskytom ochorení na opičie kiahne v Európe (pdf)

 
Endemické oblasti kliešťovej encefalitídy v SR Tlačiť E-mail
Utorok, 03. máj 2022 14:11

Chorobnosť na kliešťovú encefalitídu (KE) má v Slovenskej republike dlhodobo stúpajúci trend.  Ochorenia boli za obdobie 5 rokov (2017 -2021) zaznamenané v každom kraji. Najvyšší výskyt prípadov ochorenia počas tohto 5-ročného obdobia zaznamenávame v Banskobystrickom kraji (31 % zo všetkých prípadov), nasledoval Žilinský kraj (28,95 % zo všetkých prípadov) a Trenčiansky kraj (18,3%). Najvyšší počet prípadov KE za analyzované obdobie zaznamenávame v roku 2020 (185).
 

Ochorenia boli hlásené za obdobie 2017 - 2021 celoročne okrem januára, marca a novembra, pričom najviac ochorení sa vyskytovalo v mesiacoch máj, jún a júl.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Odporúčania Hlavného hygienika SR k výskytu vtáčej chrípky na Slovensku Tlačiť E-mail
Utorok, 04. február 2020 15:55

Aktuálna situácia

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku vo Zvolene potvrdilo viacero pozitívnych výsledkov vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike. Ide o subtyp A(H5N8), ktorý bol potvrdený aj v Európe. Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa dostupných informácií nariadila príslušné opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy v chovoch hydiny.


O víruse AH5 N8

Subtyp vírusu vtáčej chrípky A (H5N8) v súčasnosti cirkuluje medzi vtáctvom v Európe. Rýchlo sa šíri v chovoch hydiny, má takmer 100 % úmrtnosť. Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky od divoko žijúcich vtákov do domáceho chovu je najväčšie, keď sa hydina pohybuje vonku a má spoločný prístup k vode s divokými vtákmi.

V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o nákaze vtáctva (náhly úhyn, pokles v príjme potravy a vody, znížená alebo žiadna znáška vajec a iné neobvykle správanie hydiny alebo voľne žijúceho vtáctva), je potrebné urýchlene informovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Čítať celý článok...
 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV Tlačiť E-mail
Štvrtok, 23. január 2020 14:35

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (pdf)

 
PODOZRENIE Z OCHORENIA ČLOVEKA NA VTÁČIU CHRÍPKU A(H5N8) MANUÁL Tlačiť E-mail
Štvrtok, 23. január 2020 11:44

PODOZRENIE Z OCHORENIA ČLOVEKA NA VTÁČIU CHRÍPKU A(H5N8) MANUÁL (pdf)

 
ÚVZ SR: Základné informácie k vtáčej chrípke v súvislosti s potvrdeným výskytom aviárnej influenzy (AI) subtypu H5N8 v roku 2020 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Piatok, 10. január 2020 12:45

Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky A(H5N8) na ľudí je nízke. Prenos však nie je vylúčený, najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi). Ochorenia na vtáčiu chrípku subtypom A(H5N8) neboli u ľudí v Slovenskej republike doteraz zaznamenané.

Pri chove hydiny v zajatí, ako aj pri styku s voľne žijúcim vtáctvom je potrebná zvýšená ostražitosť. Dôležité je dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov. V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o nákaze vtáctva, najmä náhly úhyn, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Čítať celý článok...
 
Prebiehajú odborné školenia na prevenciu prenosu infekcií Tlačiť E-mail
Utorok, 12. november 2019 14:56

V rámci realizácie Národného plánu kontroly infekčných ochorení (NPKIO) zorganizoval 7. novembra 2019 Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne odborný seminár zameraný na prevenciu prenosu infekcií v zariadeniach sociálnych služieb. 


Išlo o prvý z dvojice seminárov, ktorého sa zúčastnilo 120 zamestnancov, druhý bude  v priestoroch Úradu TSK v stredu 13. novembra 2019.

Čítať celý článok...
 
Dezinfekcia rúk: Najúčinnejší nástroj predchádzania nozokomiálnym nákazám Tlačiť E-mail
Utorok, 09. apríl 2019 13:01

Epidemiológovia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku spolu s nemocničnými epidemiológmi preškolia zdravotníckych pracovníkov  vo všetkých nemocniciach na Slovensku o prevencii nozokomiálnych nákaz. Prvý seminár sa konal vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne a zúčastnilo sa ho viac ako sto zdravotníkov. Témou prednášok je dodržiavanie zásad dezinfekcie rúk, a zvyšovanie hygienicko-epidemiologického režimu v nemocniciach. Zdravotníci na videu názorne uvidia spôsob prenosu mikroorganizmov rukami a za pomoci fluoreskujúcej lampy si vyskúšajú správnu dezinfekciu rúk. Edukácia zdravotníkov je súčasťou realizácie úloh Národného plánu kontroly infekčných ochorení (NPKIO), ktorého garantom je hlavný hygienik SR a vláda ho prijala v januári tohto roku.

Čítať celý článok...
 
Rok prevencie: Vláda SR schválila akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení Tlačiť E-mail
Streda, 09. január 2019 15:12

doctorMinisterstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR plánujú do roku 2020 zoptimalizovať národnú stratégiu na kontrolu infekčných ochorení na Slovensku. Sľubujú si od toho posilnenie schopnosti  včasne definovať prevenciu a reakciu na infekčné choroby a zlepšenie úrovne verejného zdravia na Slovensku. Materiál na dosiahnutie tohto cieľa, ktorý obsahuje konkrétne aktivity, zainteresované subjekty, ako aj návrh finančných dopadov, schválila dnes vláda SR.


„Odsúhlasené akčné plány Národného plánu kontroly infekčných ochorení (NPKIO) na roky 2019 – 2020 na Slovensku stanovujú v reakcii na súčasnú epidemiologickú situáciu viaceré preventívne opatrenia proti vzniku a šíreniu staronových a nových infekčných chorôb a navrhujú konkrétne riešenia pre problematiku antimikrobiálnej rezistencie,“
uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 6