Prípravky na ochranu rastlín
Národné referenčné centrum pre hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska rezíduí pesticídov v potravinách Tlačiť E-mail
Streda, 27. apríl 2022 08:11

Národné referenčné centrum pre hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska rezíduí pesticídov v potravinách (NRC), ako špecializované pracovisko ÚVZ SR začlenené do odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, zabezpečuje hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín (POR) a účinných látok pre časť rezíduá pesticídov v potravinách.


Čo sú to pesticídy?


Pesticídy sú účinné chemické látky, zmesi látok alebo mikroorganizmy vrátane vírusov určené pre prevenciu, ničenie, potlačenie, odpudenie či kontrolu škodlivých organizmov (t.j. nežiaducich rastlín, mikroorganizmov vrátane vírusov, živočíchov) počas produkcie, skladovania, transportu, distribúcie a spracovania potravín, poľnohospodárskych komodít a krmív.


Zahŕňajú tiež zlúčeniny používané ako desikanty, regulátory rastu aplikované na plodiny pred alebo po ich zbere.


Pesticídy zahŕňajú prípravky na ochranu rastlín, ktoré sa používajú predovšetkým v poľnohospodárskom sektore a biocídy, ktoré sa používajú najmä na nepoľnohospodárske účely.

Čítať celý článok...
 
Právne predpisy k hodnoteniu prípravkov na ochranu rastlín, pre oblasť vplyvu na zdravie ľudí, časť metabolizmus a rezíduá Tlačiť E-mail
Streda, 27. apríl 2022 07:58

Právne predpisy EÚ

  1. Nariadenie EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh

  2. Vykonávacie nariadenie Komisie č. 540/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok

  3. Nariadenie Komisie č. 546/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na ochranu rastlín

  4. Nariadenie Komisie č. 547/2011 ktorým sa vykonáva nariadenie EP a Rady č. 1107/2009, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie prípravkov na ochranu rastlín

  5. Nariadenie Komisie č. 283/2013 ktorým sa v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach

  6. Nariadenie Komisie č. 284/2013 ktorým sa v súlade s nariadením EP a Rady č. 1107/2009 o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín

Čítať celý článok...