Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Telefón: 02/49 284 201Informačná povinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Štvrtok, 29. október 2020 19:53

Informačná povinnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (pdf)

 
Informácia o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s ochorením COVID-19 Tlačiť E-mail
Streda, 13. máj 2020 10:36

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky  sa riadi platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú problematiku ochrany a spracovania osobných údajov, a to najmä nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.).

ÚVZ SR zároveň pri svojich činnostiach postupuje podľa § 60 a) až 60 e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1.

ÚVZ SR spracúva osobné údaje dotknutých osôb uvedené v dokumente Zoznam osobných údajov“. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov, pričom:

  1. osobné údaje sa môže spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby;

  2. osobné údaje môže získavať len na konkrétne určený a oprávnený účel;

  3. spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný za účelom, na ktorý sa spracúvajú;

  4. osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované;

  5. osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov;

  6. osobné údaje dotknutých osôb musia byť spracúvané výlučne a len spôsobom, ktorý primerane zabezpečí ochranu práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov v informačných systémoch.

V zmysle GDPR  a zákona č. 18/2018 Z. z. poveril pri plnení úloh ÚVZ SR, ako prevádzkovateľ, spracúvaním osobných údajov v oblasti verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sprostredkovateľa – Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“) v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Čítať celý článok...
 
Zoznam informačných systémov spracovávajúce osobné údaje ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Utorok, 07. apríl 2020 14:30
Čítať celý článok...
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov Tlačiť E-mail
Piatok, 02. august 2019 10:12

Prevádzkovateľ:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(ďalej len „ÚVZ SR“)

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

IČO: 00607223

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel.: 02 / 49 248 111

Štatutárny zástupca: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                  hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zodpovedná osoba: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                Tel.: 02 / 49 284 201

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), ako orgán verejného zdravotníctva, pri realizácii úloh a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, získava a následne spracúva Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov ÚVZ SR ste dotknutou osobou - osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností úradu ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca ÚVZ SR alebo jemu blízkou osobou.

Čítať celý článok...
 
Informácia o spracúvaní osobných údajov získaných z obrazového záznamu bezpečnostného kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa) Tlačiť E-mail
Piatok, 02. august 2019 09:59

Prevádzkovateľ kamerového systému:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(ďalej len „ÚVZ SR“)

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

IČO: 00607223

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel.:02 / 49 284 111

Štatutárny zástupca: Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

                                  hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zodpovedná osoba: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                 tel.: 02 / 49 284 201

Čítať celý článok...