Projekt OP EVS
Podpísanie zmluvy o poskytnutí služieb v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva" Tlačiť E-mail
Pondelok, 04. máj 2020 13:01

op_evsÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť CEIT, a. s. dňa 30.04.2020 spoločne podpísali Zmluvu o poskytnutí služieb v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva" realizovaného z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) v celkovej výške 1 937 382,00 eur.


Cieľom národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva" je zlepšiť, zefektívniť a zjednodušiť procesy v rámci verejného zdravotníctva optimalizáciou modelu jeho riadenia a fungovania. Prioritou projektu OP EVS je znížiť administratívnu náročnosť práce pomocou elektronizácie procesov verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru, znížiť administratívnu záťaž pre podnikateľov a občanov, zvýšiť transparentnosť, kvalitu a dostupnosť poskytovaných údajov a podporiť otvorené publikovanie informácií, znížiť záťaž z prostredia a zlepšiť stav regulovaného prostredia prostredníctvom využívania dát a inteligentných nástrojov pri výkone úloh verejného zdravotníctva. Žiaducim výsledkom projektu OP EVS bude tiež na základe realizovaných aktivít zvýšiť zdravotné uvedomenie populácie.


Spoločnosť CEIT, a. s. poskytne Úradu verejného zdravotníctva SR komplexné odborné služby spočívajúce v zabezpečení implementácie národného projektu OP EVS na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni.

Čítať celý článok...
 
Informácia o plnení úloh z národného projektu Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva Tlačiť E-mail
Piatok, 26. Júl 2019 09:17

op_evs
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z národného projektu Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva vypracoval návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“). Uvedený návrh zákona bol 24. júna 2019 schválený Hospodárskou a sociálnou radou SR a 02. júla 2019 Legislatívnou radou vlády SR a bol predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 21. augusta 2019.

Čítať celý článok...
 
Projekt OP EVS Tlačiť E-mail
Utorok, 09. apríl 2019 12:48


op_evs

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva  v rámci operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)

Názov a sídlo prijímateľa:

Úrad verejného zdravotníctva SR,

Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava

Názov projektu:  

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva

Miesto realizácie projektu:

celé územie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP:

3 944 112,05 EUR

Čítať celý článok...