Ľudský biomonitoring


HBM4EU Tlačiť E-mail
Štvrtok, 24. október 2019 09:31

hbm4eu_2Čo predstavuje projekt HBM4EU?

Chemický priemysel je jedným z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa oblastí vôbec. Človek je v každodennom živote neustále konfrontovaný s rôznymi chemikáliami. Bývajú súčasťou potravín, obalov, kozmetických výrobkov, či iných stavebných alebo spotrebiteľských produktov. Kým niektoré z týchto látok sú často pomerne ľahko rozpoznateľné (napr. kontaktné alergie, podráždenia a zápaly dýchacích ciest), inokedy je nájdenie príčinnej súvislosti s rôznymi ochoreniami ťažšie zistiteľné.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR sa so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave zapojili (v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre) do 5 ročného celoeurópskeho projektu „HBM4EU“ zameraného na ľudský biomonitoring, financovaného prostredníctvom programu Horizont 2020.


Cieľom projektu je vyplniť medzeru v dostupnosti  údajov o koncentráciách chemických látok v tele človeka, ktoré by spolu s údajmi o koncentráciách chemických látok v rôznych zložkách životného prostredia vytvorili ucelený informačný systém. Stále viac sa berie do úvahy posudzovanie chemických kombinácií tzv. „chemických kokteilov“ pri príprave nových právnych predpisov v oblasti chemických látok oproti doterajšej praxi, kedy sa chemikálie posudzujú zväčša jednotlivo.

Projekt nám pomôže harmonizovaným prístupom porovnať, ako je slovenská populácia kontaminovaná oproti obyvateľom v iných európskych krajinách.

Čítať celý článok...
 
Zahájenie európskej iniciatívy na podporu výskumu v oblasti ľudského biomonitoringu počas slovenského predsedníctva Tlačiť E-mail
Piatok, 16. december 2016 14:05

Dňa 8. 12. 2016 sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ konalo v Bruseli podujatie na zahájenie európskej iniciatívy v oblasti ľudského biomonitoringu. Podujatie organizoval ÚVZ SR v spolupráci s MZ SR a Európskou komisiou.

Zúčastnilo sa ho viac ako 300 účastníkov z 26 krajín EÚ. Podujatie otvoril štátny tajomník MZ SR p. Stanislav Špánik. Následne vystúpili komisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas, komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella, zástupca komisára pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Antti Peltomäki a zástupkyňa z EK - JRC Charlina Vladimirova Vitcheva.

Predmetom stretnutia bol otvorený dialóg o očakávaniach tejto iniciatívy na celoeurópskej, ako aj národnej úrovni.

Čítať celý článok...
 
ČO JE ĽUDSKÝ BIOMONITORING? Tlačiť E-mail
Pondelok, 19. máj 2014 08:43

obr1Ľudia sú každý deň vystavení mnohým prírodným a umelým (človekom vytvoreným) chemickým látkam. Biomonitoring (HBM) je hodnotenie do akej miery sú ľudia vystavení týmto chemickým látkam pochádzajúcich zo životného prostredia. Vystavenie voči takýmto chemickým látkam neznamená nevyhnutne poškodenie organizmu, ale je dôležité vedieť ako sú ľudia voči takýmto látkam vystavení a do akej miery.


obr2Hodnotenie spočíva v odbere vzoriek od dobrovoľníkov – moču, krvi, vlasov, slín, nechtov alebo iných ľudských tkanív, v ktorých sa zmerajú ukazovatele absorpcie a vplyvu chemických látok, tzv. biomarkery. Ľudský biomonitoring môže v súvislosti s danou chemickou látkou poukázať na územné trendy expozície, pomôcť odhaliť faktory životného štýlu, ktoré prispievajú k jej výskytu a určiť rizikové skupiny. Po integrácii s inými údajmi sa údaje z biomarkerov môžu použiť na vytvorenie intervenčných stratégií alebo nástrojov včasného varovania, ktorých cieľom je znížiť vystavenie látkam znečisťujúcim životné prostredie.

Čítať celý článok...