Výživové doplnky
Výživové doplnky Tlačiť E-mail
Utorok, 22. december 2015 08:38

 Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy. Sú koncentrovanými zdrojmi živín. Nie sú liekmi, neslúžia na liečbu a preto je v ich prípade zavádzajúce a klamlivé a zároveň preto zakázané uvádzať akékoľvek informácie o prevencii, liečbe a hojení. Výživové doplnky nesmú obsahovať zložky v množstvách ako sú v liekoch, nesmú obsahovať omamné, psychotropné látky a akékoľvek iné zložky, ktoré nie sú bezpečné, resp. v množstvách, ktoré nie sú dokázateľne bezpečné. Pokiaľ obsahujú tzv. nové zložky, tieto musia byť v súlade s nariadením (EC) 2015/2283.
 

Každý, kto umiestňuje výživový doplnok na trh je v plnej miere zodpovedný za jeho zdravotnú bezpečnosť a súlad s príslušnou legislatívou EU a SR. To znamená, že uvedený výživový doplnok musí spĺňať okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy (zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady,  ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, legislatíva týkajúca sa najmä prídavných látok do potravín, extrakčných rozpúšťadiel, aróm, enzýmov, kontaminantov, rezíduí pesticídov, obalových materiálov, všeobecného označovania a osobitne označovania alergénov, všeobecnej hygieny, mikrobiologických kritérií a osobitných prísad do potravín a iné právne predpisy na tomto úseku) aj požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16826/2007- OL, ktorým sa vydáva siedma hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky v platnom znení (ďalej len „výnos č. 16826/2007 – OL“) a nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica EP a Rady 2002/46/ES a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov v platnom znení. V prípade použitia výživových a zdravotných tvrdení v označení, propagácii a reklame uvedeného výživového doplnku ste povinní dodržiavať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach v označení potravín v platnom znení. Zároveň Vás upozorňujeme na rešpektovanie § 17 ods. 2 výnosu č. 16826/2007 – OL, v ktorom je uvedené: „Označovanie, prezentácia a reklama nesmie prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť prevencie, liečby ľudských chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti.“

 

Od dňa 1. januára 2016 platí podľa § 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 355/2007 Z. z.) pre každého prevádzkovateľa zodpovedného za umiestnenie výživového doplnku na trh v Slovenskej republike (t. j. výrobca, dovozca alebo distribútor) oznamovacia povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR doručením Oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín pri umiestnení na trh najneskôr v deň ich umiestnenia na trh nasledovným spôsobom:

1. Na stránke slovensko.sk (všeobecná agenda), s pripojeným občianskym preukazom s čipom (OP), vyberte poskytovateľa - v roletke zadajte Úrad verejného zdravotníctva SR a prejdite na službu. V elektronickom dokumente zadajte predmet a text, nahrajte prílohy (vyplnený registračný formulár a ostatné prílohy) podpíšte prostredníctvom OP alebo mandátneho certifikátu a odošlite. Následne zašlite ešte raz všetky dokumenty jednotlivo v e-mailoch na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Do predmetu e-mailu uveďte: VD_ presný názov VD, forma VD, oznamovateľ, oznámenie ÚPVS SR. Ak je oznámenie umiestnenia VD na trh v SR vykonané elektronickými prostriedkami vrátane príloh cez slovensko.sk, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa prílohy sadzobníka správnych poplatkov, položka 150, písm. ab). Registračný formulár je priebežne aktualizovaný. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu.


2. Oznámenie podpísané elektronickým podpisom (vyplnený registračný formulár a ostatné prílohy) ;pošlite na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. vo formáte .pdf (nie ako súbory .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, a pod.). V predmete emailu uveďte text: VD presný názov VD, forma, oznamovateľ. Dostanete automatickú odpoveď: „Splnili ste si oznamovaciu povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. q) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.“ Po uhradení správneho poplatku bude Vaše oznámenie ÚVZ SR zaevidované v registri zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov. Formulár je potrebné uložiť na disk v PC, vyplniť v programe Adobe Acrobat Reader (nepoužívať žiadne alternatívy) a odoslať ako prílohu vloženú do e-mailu.


3. V prípade zaslania oznámenia (vyplneného registračného formulára s prílohami) nepodpísaného elektronickým podpisom na emailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. je potrebné zaslať ÚVZ SR poštou aj doplnenie oznámenia podpísané oprávnenou osobou.


Formulár vyplňte podľa usmernenia k vyplneniu oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku.


V jednom elektronickom formulári je možné zaslať len jeden výživový doplnok.


V doplnení oznámenia uveďte všetky výživové doplnky, ktoré oznamujete.


Po spracovaní zaslaného oznámenia Vám bude e-mailom zaslaný platobný predpis (PP) na ktorom je uvedené číslo spisu.


Striktne dodržujte dátum platnosti uvedený na platobnom predpise. Pri úhrade po dátume platnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok vrátený späť.


Po expirácii PP je potrebné Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. o vydanie nového PP. V predmete e-mailu treba uviesť: Žiadosť o vydanie nového platobného predpisu k č. VD/ČČČČ/RRRR, VD_názov výživového doplnku.


 
Zaevidovanie výživového doplnku bude v registri výživových doplnkov vykonané až po uhradení správneho poplatku uvedeného v prílohe sadzobníka správnych poplatkov, položka 150, písm. ab).

Zaevidovanie oznámenia je spoplatnené sumou 30 eur / 1VD. V prípade podania cez ÚPVS SR a zároveň zaslaním na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. je suma 15 eur / 1VD.


Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:


- prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol). V prípade úhrady zo zahraničného účtu, je potrebné E2E referenciu z platobného predpisu uviesť do Poznámky,

- zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,

- zaplatením v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne).


Doklad o úhrade nie je potrebné zasielať ÚVZ SR, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme.


Register zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov sa aktualizuje v mesačných intervaloch, vždy k 7. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


Otázky k výživovým doplnkom zasielajte na e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Posledná úprava Štvrtok, 02. december 2021 12:03