PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA Tlačiť E-mail

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÉ MAJÚ OPRÁVNENIE NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI PZS DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM PRE ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH PRÁCU ZARADENÚ DO KATEGÓRIE 1, 2, 3 alebo 4 (pdf)


ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÉ VYKONÁVAJÚ SAMOSTATNE DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM ČINNOSŤ PZS PRE ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH PRÁCU ZARADENÚ DO KATEGÓRIE 1 alebo 2 (aktualizovaný od 1.12.2017) (pdf)

ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB - PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÝM ZANIKLA PLATNOSŤ NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI PZS
 (pdf)


ZOZNAM FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV A PRÁVNICKÝCH OSÔB, KTORÉ VYKONÁVALI SAMOSTATNE DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM ČINNOSŤ PZS PRE ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH PRÁCU ZARADENÚ DO KATEGÓRIE 1 alebo 2 (od 1.8.2014 do 30.11.2017) (pdf)
Pre vyhľadávanie v pdf zoznamoch použite skratku CTRL+F.
 

 
Doklad o praxi verejného zdravotníka Tlačiť E-mail

V zmysle § 30b ods. 13 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 30aa ods. 2 písm. c) a d), ktorá samostatne vykonáva činnosť pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom, je povinná Úradu verejného zdravotníctva SR písomne ohlásiť začatie vykonávania svojej činnosti v lehote do 30 dní od začatia činnosti. V ohlásení uvedie údaje podľa § 5 ods. 4 písm. s) a dátum začatia vykonávania činností pracovnej zdravotnej služby (§ 30ab), pričom osoba podľa § 30aa ods. 2 písm. c) a d) je povinná k ohláseniu priložiť kópiu živnostenského oprávnenia a doklad o praxi na pracovisku orgánu verejného zdravotníctva alebo pracovnej zdravotnej služby v trvaní najmenej dvoch rokov.

Čítať celý článok...
 
Informácia k zákonu č. 289/2017 Z. z. Tlačiť E-mail

Informácia k zákonu č. 289/2017 Z. z. (pdf)

 
Zákon č. 355/2007 Z. z. a ochrana zdravia pri práci Tlačiť E-mail

Zákon č. 355/2007 Z. z. vybrané oblasti týkajúce sa ochrany zdravia pri práci - informácia (pdf)