Medzinárodné projekty


EU HEALTHY GATEWAYS Tlačiť E-mail
Štvrtok, 30. máj 2019 12:05

Spoločná aktivita Pripravenosť a činnosti na miestach vstupu (prístavy, letiská a pozemné prechody) s akronymom HEALTHY GATEWAYS bola pripravená v rámci  Ročného pracovného programu 2017 a obdržala financovanie zo strany Európskej únie v rámci Tretieho zdravotníckeho programu (2014-2020). Celkovo 37 autorít (17 partnerov, 3 pridružené entity, 17 spolupracujúcich participantov) z 29 európskych krajín a Tchaiwanu participuje na konzorciu HEALTHY GATEWAYS Joint Action.

Do projektu Healthy Gateways je zapojený ako spolupracujúca inštitúcia aj Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Spoločná aktivita sa začala 1. mája 2018 (Grant Agreement Number: 801493) a potrvá po dobu 36 mesiacov.

Čítať celý článok...
 
Spoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite (The Joint Action on Nutrition and Physical Activity) - JANPA Tlačiť E-mail
Streda, 03. február 2016 09:28

janpaSpoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite  (The Joint Action on Nutrition and Physical Activity) - JANPA (pdf)

Čítať celý článok...
 
Medzinárodné projekty Tlačiť E-mail
Štvrtok, 29. november 2012 12:05

Úrad verejného zdravotníctva SR je v rámci svojej činnosti zapojený do riešenia významných medzinárodných projektov


Aktuálne prebiehajúce projekty:

Por. č.

Názov projektu

1.

Plnenie akčného plánu pre prostredie a zdravie SR  (NEHAP IV)

2.

Koordinácia výskumných programov v oblasti životného prostredia a zdravia -ERA-NET v oblasti životné prostredie a zdravie

(ERA-ENVHEALTH)

3.

Národný Informačný systém životného prostredia a zdravia

(ENHIS)

4.

COPHES - Consortium to Perform Human Biomonitoring on a European Scale

(DG SANCO a  DG ENVIRO)

5.

DEMOCOPHES - Demonstration Study of the COPHES

(DG SANCO a  DG ENVIRO)

6.

SINPHONIE - Znečistenie vnútorného ovzdušia v školách a jeho vplyv na zdravie detí v Európe   (DG SANCO a  DG ENVIRO)

7.

Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku

(z rozpočtu PHARE a protidrogového fondu)

8.

Health behaviour school-aged children (WHO)

9.

Školy podporujúce zdravie (WHO)

10.

Strengthening of Human Resources and implementation of the EU methodology for Surveillance of Human Enteroviruses in the Slovak Republic, Twnning light

(PHARE EU)

11.

ESOREX (EK)

12.

Fighting Obesity through Offer and Demand (FOOD) (EÚ)

13.

Cooperation between national authorities for assessment, market surveillance and enforcement of the safety of non-consumer products and services - časť Nanotechnológie a kozmetika (PROSAFE)

14.

PROMISE- Protectionof consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise

(Colaborative EC project)

 

Čítať celý článok...
 
Projekt PROMISE Tlačiť E-mail
Piatok, 10. august 2012 12:15

Promise_RGBÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je spoluriešiteľom medzinárodného výskumného projektu Európskej Komisie PROMISE – Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise (č. FP7-KBBE-2010-4). Trojročný projekt bol zahájený 1.1.2012 otváracím mítingom vo Viedni, v sídle koordinátora projektu Veterinaermedizinische Universitaet Wien (VUW, Rakúsko). Zameraním projektu je posilnenie spolupráce medzi starými, novými členskými štátmi a prístupovými krajinami Európskej únie vo výskume týkajúcom sa potravinovej bezpečnosti, spolupráca pri výmene odborných vedomostí prostredníctvom výmenných stáží a spoločných akcií zameraných na šírenie výsledkov projektu medzi odbornú  a laickú verejnosť. Riešiteľmi sú výskumné pracoviská a ich partnermi sú orgány verejného zdravotníctva alebo veterinárne orgány príslušných štátov (spolu 20 riešiteľských pracovísk z 13 štátov). Slovensko zastupuje ako výskumná zložka Výskumný ústav potravinársky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako oficiálna autorita v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. V rámci projektu pracuje šesť odborných pracovných skupín a siedma je pracovná skupina koordinátorov a technického zabezpečenia projektu, ktoré budú riešiť jednotlivé vytýčené úlohy podľa trojročného harmonogramu.


www.promise-net.eu

Čítať celý článok...