Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných


Európsky rok občanov – rok 2013 Tlačiť E-mail
Piatok, 04. január 2013 14:53

europsky_rok_obcana_2013Rok 2013 bol vyhlásený za „Európsky rok občanov“ s cieľom zvýšiť informovanosť občanov EÚ o ich právach, ktoré im z občianstva EÚ vyplývajú.

Vzhľadom k tomu, že občania EÚ sú často nedostatočne informovaní, cieľom Európskeho roka je zvýšiť povedomie Európanov o svojich právach a príležitostiach, ktoré sú im prostredníctvom občianstva EÚ poskytované a to najmä právo žiť a pracovať kdekoľvek v Európskej únii.

Čítať celý článok...
 
Účasť na konferencii strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku Tlačiť E-mail
Streda, 19. december 2012 12:03

fctcPhDr. Robert Ochaba, PhD., MPH, sa v dňoch 12. – 15. 11. 2012 zúčastnil ako delegát SR na 5. zasadnutí WHO Konferencie strán Rámcového dohovoru o kontrole tabaku, ktoré sa konalo v  Kórejskej republike.

Predmetom rokovania bolo očakávané prijatie Protokolu o eliminácii nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami. Rokovalo sa aj o regulácii obsahu a zloženia tabakových výrobkov a záujem vzbudila aj diskusia k regulácii elektronických cigariet.

Súčasne delegáti zo 140 krajín prijali prvý protokol k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku, ktorého cieľom je eliminovať výskyt nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami (Protokol o eliminácii nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami). K tejto oblasti bola zriadená pracovná skupina s cieľom identifikovať potreby jednotlivých krajín k otázke urýchlenia implementácie dohovoru o kontrole tabaku. Jednou z nadchádzajúcich úloh bude koordinácia prípravy ratifikácie Protokolu o eliminácii nelegálneho obchodovania s tabakovými výrobkami.

 
Predstavitelia ÚVZ SR na zasadnutiach Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Tlačiť E-mail

ecdcV Štockholme sa v dňoch 13. – 15. 11 2012 aj za účasti RNDr. MUDr. Jána Mikasa, vedúceho odboru epidemiológie ÚVZ SR, rokovalo o aktivitách ECDC v roku 2012, o podpore imunizačného programu a významnosti očkovania proti chrípke, o hlásení vodou a potravinami prenosnými ochoreniami. Zasadnutie sa venovalo aj problematike implementácia aktivít na elimináciu tbc, plánu práce na rok 2013 a strategickom pláne aktivít ECDC na roky 2014-2020.


Súčasne sa konalo prvé zasadnutie ECDC Eurovaccine.net v dňoch 20. – 23. 11. 2012, ktoré sa venovalo problematike programom imunizácie detí, epidemiológii, akčnému plánu na elimináciu osýpok a rubeoly ako aj problematike invazívnych bakteriálnych ochorení. Súčasťou bol aj tréningový kurz ohľadne rozšírenia hlásení pre spustenie epidemiologického informačného systému a monitoring európskych vakcinačných programov.

Rokovanie prispelo k prehĺbeniu spolupráce medzi expertmi národných referenčných laboratórií a expertmi na imunizáciu v rámci EÚ, upevnenie pozície a zviditeľnenie SR v boji s infekčnými ochoreniami. V roku 2012 sa program zameriava na elimináciu osýpok a rubeoly.

V rámci ÚVZ SR je zriadené Národné referenčné centrum pre morbili, rubeolu a parotitídu, ktoré je intenzívne zapojené do programu eliminácie osýpok a rubeoly. 

 
Účasť expertov ÚVZ SR pre oblasť potravín a bezpečnosti potravín na zasadnutiach európskych pracovných skupín Tlačiť E-mail

Predstavitelia Odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR sa zúčastnili zasadnutí pracovných skupín v Bruseli a Paríži ohľadne prípravy harmonizovanej legislatívy pre oblasť aróm do potravín.

 

V polovici mesiaca november 2012 zasadala v Bruseli pracovná skupina expertov Kódexového výboru pre potraviny na osobitné výživové účely aj za aktívnej účasti predstaviteľov Úradu verejného zdravotníctva SR kde hlavným bodom programu bolo zosúladenie spoločných princípov pre zdravotnú bezpečnosť potravín na osobitné výživové účely a ochranu zdravia na celosvetovej báze.

Rovnako sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny expertov Stáleho výboru Európskej komisie pre toxikologickú bezpečnosť potravín, kde sa zamerali na problematiku potravín pre dojčatá a malé deti, ovocia, potraviny živočíšneho pôvodu, ryby a rybacie výrobky. 

 
Účasť zástupcu SR Dr. Ochabu na konferencii Zdravé starnutie počas celého života Tlačiť E-mail

V rámci Cyperského predsedníctva Rady Európskej únie sa v dňoch 5. – 6. septembra 2012 uskutočnila konferencia s názvom Zdravé starnutie počas celého života. Slovenskú republiku zastupoval PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH, vedúci Odboru podpory zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR. Konferencia bola pripravená v súvislosti s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Účastníci konferencie, predstavitelia Ministerstva zdravotníctva Cyperskej republiky, zástupcovia Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie ako aj odborníci z univerzitných pracovísk diskutovali o nových prístupoch v podpore zdravia seniorov, podpore sebestačnosti a predlžovania veku stráveného v pracovnom pomere, zlepšovania ukazovateľov sociálnych determinantov zdravia už v predseniorskom veku. Účastníci diskutoval aj o otázkach podpory zdravia detskej populácie najmä z pohľadu sociálno-psychologických determinantov fajčenia, zdravého stravovania ako aj hodnotenia rizík kardiovaskulárnych chorôb u populácie v produktívnom veku.

 

EÚ mapujúc súčasný stav v oblasti starnutia a postupného zvyšovania podielu seniorov v populácii upriamuje pozornosť na potrebu uskutočňovať kroky pre zachovanie zdravia a sebestačnosti seniorov a na úrovni EÚ konfrontovať tieto prístupy pre zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov do budúcnosti.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 3 z 3