Zaujímavosti z účasti na medzinárodných odborných


ÚVZ SR: Predstavitelia verejného zdravotníctva krajín V4 rokovali o aktuálnych problematikách v rámci očkovania ako aj dozoru nad kvalitou pitnej vody Tlačiť E-mail
Utorok, 07. máj 2019 10:10

v4_2019_smallSlovenská republika bola tento rok hosťujúcou krajinou stretnutia Hlavných hygienikov krajín Vyšehradskej skupiny. Poprední predstavitelia verejného zdravotníctva zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska diskutovali v dňoch 16. – 17. apríla 2019 vo Vysokých Tatrách na viacero aktuálnych tém z oblasti verejného zdravotníctva a zhodli sa na dôležitosti spolupráce a spájania síl.

Verejné zdravotníctvo čaká v najbližšom období viacero výzviev. Mimoriadne aktuálnymi sú pre krajiny V4 témy zabezpečenia a udržania dostatočnej zaočkovanosti populácie v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v Európe ako aj oblasť dozoru nad kvalitou pitnej vody.

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR vystúpil na konferencii o pokroku a výzvach pri dosahovaní lepšieho zdravia v Európe pri príležitosti 70. výročia Svetovej zdravotníckej organizácie v Budapešti Tlačiť E-mail
Piatok, 19. október 2018 12:07

IMG_1230Hlavný hygienik SR Ján Mikas sa dňa 18. októbra 2018 zúčastnil konferencie o pokroku a výzvach pri dosahovaní lepšieho zdravia v Európe pri príležitosti 70. výročia Svetovej zdravotníckej organizácie. Konferencia sa konala na pôde Maďarskej akadémie vied v Budapešti.  Súčasťou delegácie za Slovensko bol aj p. David Balla (IZP MZ SR), p. Jablonická (národná koordinátorka pre spoluprácu s WHO) a p. Dr. Hakobyan (zástupca WHO na SK).


Podujatie otvorili a vystúpili svojimi príhovormi Dr Orsolya Pacsay-Tomassich, minister pre medzinárodné vzťahy Ministerstva ľudských kapacít HU, regionálna riaditeľka Zsuzsanna Jakab,  ministerka zdravotníctva HU Ildikó Horváth, zástupkyňa ministra ČR pre otázky ekonomiky a zdravotného poistenia Helena Rognerová, hlavný hygienik SR Ján Mikas a ďalší významní predstavitelia rezortu zdravia a ľudských kapacít HU a V4. Rečníci predstavili hlavné trendy zdravia a zdravotnej politiky v Európe a v sub-regióne V4; otázky prístupu k zdravotnej starostlivosti a finančnej ochrany z perspektívy SDGs; prevencie a kontroly infekčných ochorení a podpory verejného zdravia pre udržateľný rozvoj.

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR na 68. zasadnutí Regionálneho výboru WHO pre Európu Tlačiť E-mail
Streda, 19. september 2018 14:46

20180919_092017sHlavný hygienik SR Ján Mikas sa v dňoch 17. – 19. septembra 2018 zúčastňuje 68. zasadnutia Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu v Ríme.


V rámci svojho vystúpenia sa zameral najmä na oblasť vakcinácie z hľadiska prevencie infekčných ochorení a udržania vysokej úrovne zaočkovanosti. Slovenská republika sa usiluje plniť všetky ciele definované v Európskom vakcinačnom akčnom pláne na roky 2015-2020. Hlavný hygienik SR vo svojom vystúpení informoval aj o realizácii Imunologického prehľadu v Slovenskej republike, ktorého hlavným cieľom je zistiť stav imunity slovenskej populácie proti šiestim prenosným ochoreniam – osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B a C.

Čítať celý článok...
 
Expertné stretnutie hlavných hygienikov V4 v Bratislave Tlačiť E-mail
Piatok, 24. apríl 2015 08:07

Pri príležitosti predsedania Slovenska v rámci Vyšehradskej skupiny  sa v dňoch 22. a 23. apríla v Bratislave konalo expertné stretnutie hlavných hygienikov V4. Hlavný hygienik SR a štátny tajomník ministerstva zdravotníctva privítali delegácie z Maďarska, Poľska a z Českej republiky. Ťažiskovými  témami rokovania boli: Intervencie vo výžive a zdravom životnom štýle ako faktor prevencie obezity a ostatných neprenosných chronických ochorení; Pripravenosť krajín V4 na vysoko virulentné  nákazy; Situácia v sledovaní stavu zdravia rómskej populácie v krajinách V4. Aktuálnosť týchto tém sa odrazila aj na prezentáciách zúčastnených krajín. Odborné príspevky ukázali, že Slovensko ako i krajiny V4 spájajú podobné problémy a hľadajú sa riešenia v mnohých spoločných bodoch.  „Sociálne, ekonomické a legislatívne rámce fungovania verejného zdravotníctva má každá krajina nastavené, ale súčasne je potrebná ich neustála aktualizácia vzhľadom na nové okolnosti doby a vývoja spoločnosti“, uviedol na stretnutí hlavný hygienik SR.  Prezentácie a diskusie z rokovania načrtli smerovania na národnej úrovni a taktiež snahu spojiť sily a spolupracovať s cieľom prevencie a zlepšenia zdravotného stavu občanov.

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR na XV. ročníku Slezské dni preventívnej medicíny Tlačiť E-mail
Utorok, 17. marec 2015 13:14

Hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH prijal pozvanie a v dňoch 10. a 12. marca 2015  sa zúčastnil na konferencii s medzinárodnou účasťou pri príležitosti XV. ročníka Slezských dní preventívnej medicíny, ktorá sa konala v liečebnom dome Darkov v Karvinej.

Úvodom konferencie hlavná organizátorka, krajská hygienička Krajskej hygienickej stanice Moravskoslezského kraja so sídlom v Ostrave MUDr. Šebáková Helena privítala domácich i zahraničných hostí, medzi ktorých patril HH SR i HH Poľska.
Hlavné témy odbornej konferencie boli  venované Vysoko nebezpečným nákazám (Ebola), kaziustike infekčnej epidemiológie, preventívnym programom, bezpečnosti potravín, významu výživy pre zdravie človeka a  zdraviu a prostrediu.

Čítať celý článok...
 
Hlavný hygienik SR na 64. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu Tlačiť E-mail
Piatok, 10. október 2014 13:17

V dňoch 15. a 18. septembra 2014 sa v Kodani konalo 64. zasadnutie regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu. Slovenskú republiku zastupoval hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.


Hlavnými témami odbornej diskusie na zasadnutí boli Prvá správa o implementácii rámca európskej zdravotnej politiky – Zdravie 2020, Investovanie do zdravia detí, WHO Európsky regionálny akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2015-2020 a Regionálny akčný plán pre vakcináciu na roky 2015-2020. Diskusia sa venovala tiež otázkam, ktoré boli predmetom rokovaní 67. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia - Rámec pre zapojenie neštátnych aktérov do aktivít WHO, Reforma WHO, záležitosti vyplývajúce z rezolúcií a rozhodnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia – prenosné ochorenia, neprenosné ochorenia, pripravenosť, surveillance a odpovede na hrozby ohrozenia zdravia.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3