Poskytovanie informácií
Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Tlačiť E-mail
 1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „UVZ SR“) a poskytovanie informácií ÚVZ SR sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
   

 1. Text zákona je prístupný na internete na adrese http://www.epi.sk/zz/2000-211

 

 1. Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví ÚVZ SR bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak.
   

 1. Žiadosť sa podáva: 

a)   písomne: poštou na adrese: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava, osobným podaním v podateľni úradu na adrese: Úrad verejného zdravotníctva SR, Mediálny odbor, Trnavská cesta 52, 826 45  Bratislava,

b)   faxom na čísle: 02/4928 4371,

c)   elektronickou poštou: na e-mailovej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

d)   ústne: osobne na MO,

telefonicky na telefónnom čísle: 02/4928 4372.
 

 1. Žiadosť musí obsahovať nasledovné:

-    určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená),

-    meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,

-    ktorých informácií sa žiadosť týka,

-    aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
 

 1. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií sa uvádza v sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.
   

 1. Ak ÚVZ SR poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z. z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
   

 1. Proti rozhodnutiu ÚVZ SR o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.. Odvolanie sa podáva ÚVZ SR, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
   

 1. O odvolaní proti rozhodnutiu ÚVZ SR, ktorý vo veci rozhodol alebo mal rozhodnúť, rozhoduje nadriadený ÚVZ SR (Ministerstvo zdravotníctva SR).
   

 1. Odvolací orgán (Ministerstvo zdravotníctva SR) rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania ÚVZ SR. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
   

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti
 

Sadzobník úhrad nákladov pri podaní žiadosti za sprístupnenie informácií v zmysle

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 

Úkon

€ - Strana

internet

zdarma

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej

0,10

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej

0,16

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej

0,13

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej

0,20

1 ks CD-R

0,35

1 ks DVD+R

0,36

poštové poplatky

podľa cenníka Slovenskej pošty

obálky:

 

C6 - 16 x 11,5 cm

0,01

C5 - 23 x 16 cm

0,03

C4 - 32 x 23 cm

0,07

B4 - 35 x 25 cm

0,04

informácia poskytnutá faxom

podľa cenníka Slovenských telekomunikácií


Úhrada za sprístupnenie informácií sa určí ako súčet jednotlivých nákladov. Ak materiálne náklady za sprístupnenie informácií nepresiahnu 1,99 €, úrad nebude požadovať od žiadateľa úhradu nákladov.


Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúci 1,99 €, je možné uhradiť len v hotovosti v pokladni Úradu verejného zdravotníctva SR , Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava. 

Posledná úprava Utorok, 29. september 2020 09:34