Materiály schválené vládou


Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 – 2011 Tlačiť E-mail
Utorok, 18. september 2012 09:13

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 596 z 2. septembra 2009 spracoval Správu o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenskej republiky za roky 2009 – 2011, ktorá bola vládou Slovenskej republiky zobratá na vedomie uznesením č. 438, 5 septembra 2012.
Správa vychádza zo základných údajov demografického vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky, ktoré tvoria jej úvodnú časť. Opisuje epidemiologickú situáciu vo vývoji vybraných skupín chronických neinfekčných i infekčných ochorení za uvedené obdobie. Popisuje vývoj najzávažnejších chronických ochorení a iných závažných skupín chorôb z pohľadu úmrtnosti, chorobnosti, práceneschopnosti, invalidizácie. Na základe štatistických a epidemiologických analýz správa hodnotí vývoj najmä tých chronických ochorení, ktoré sú najčastejšie príčinou negatívnych zmien zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň hodnotí vývoj úmrtnosti aj v európskom kontexte.
Poukazuje tiež na hlavné, základné rizikové faktory, ich výskyt a monitoring, ktoré súvisia s najčastejšími chronickými ochoreniami, urýchľujú ich vznik a výskyt. Uvádza ich výskyt a prevalenciu v populácii, získanú na základe projektov EHIS (European Health Interview Survey - Európske zisťovanie o zdraví/2009), EHES (European Health Examination Survey - Zisťovanie zdravia Európanov) a vyšetrení v poradenských centrách zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

Čítať celý článok...
 
Minister zdravotníctva SR schválil Ukazovatele merania výkonnosti zdravotníckych preventívnych intervenčných programov a merania dopadov intervenčných zdravotníckych a iných vplyvov na zdravie obyvateľstva na gremiálnej porade dňa 5. marca 2012 Tlačiť E-mail
Utorok, 20. marec 2012 10:38

Vypracovanie tohto materiálu bolo začlenené do  programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v časti verejné zdravotníctvo na roky 2010 - 2014.

Pre hodnotenia účinnosti preventívnych programov je dôležité vymedziť najdôležitejšie oblasti, ktoré súvisia s realizáciou procesu plánovania a vyhodnocovania preventívnych intervenčných programov. Tento proces je potrebné preto orientovať na to, aby sa hodnotili základné oblasti: plánovanie programu, hodnotenie realizácie preventívnych intervencií a hodnotenie výsledkov preventívnych intervencií. Programy, ktoré nedisponujú jasne definovanými východiskami pre preventívnu intervenciu, bývajú málo účinné. Tieto údaje vymedzujú rámec prostredia, v ktorom proces preventívnej intervencie prebieha. Na základe identifikácie cieľovej  skupiny, na ktorú má byť zameraná preventívna intervencia, jasnej formulácie hodnotiteľného cieľa preventívneho pôsobenia sa dajú zodpovedne voliť odpovedajúce prístupy, metódy a techniky, ako aj posúdiť dostupné zdroje súvisiace s realizáciou preventívnych aktivít a plánovať hodnotenie procesu a výsledkov preventívnej intervencie v rámci daného preventívneho programu.

Čítať celý článok...
 
Vláda SR schválila Aktualizáciu Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike dňa 14. decembra 2011 Tlačiť E-mail
Piatok, 16. december 2011 12:32

Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike bola vypracovaná na základe  Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011.

Národný program podpory zdravia sa opiera o výsledky monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a tiež o projekty a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov Slovenska.

Aktualizovaný program je prioritne zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovanosti jednotlivých zložiek spoločnosti.

Člení sa na tieto oblasti:

1)   Preventívne opatrenia zamerané na znižovanie výskytu chronických neinfekčných   ochorení,

A)  Výživa a stravovacie zvyklosti,

B)  Fyzická inaktivita,

C)  Tabak, alkohol, drogy,

D)  Zdravé pracovné a životné podmienky

-  pracovné prostredie

životné prostredie,

2)   Preventívne opatrenia zamerané na znižovanie výskytu infekčných ochorení.

 

Vlastný materiál: Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike (pdf)

 
Vláda SR dňa 20. 4. 2011 schválila Správu o plnení Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 – 2010 Tlačiť E-mail
Utorok, 26. apríl 2011 11:57

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 398 z roku 2007 prijala Národný program kontroly tabaku, ktorý je v histórii komplexnej politiky kontroly tabaku na Slovensku prvým programom so zameraním na najdôležitejší rizikový faktor morbidity a mortality. V rámci uznesenia vlády SR č. 398/2007 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 – 2010. Národný akčný plán na kontrolu tabaku bol prijatý vládou SR 2. júla 2008 uznesením č. 438, v ktorom sa definujú konkrétne úlohy, časové plnenie, rezortná zodpovednosť a finančné krytie naplánovaných úloh.

Správa charakterizuje plnenie stanovených úloh týchto rezortov:

  • Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

  • Ministerstva obrany Slovenskej republiky

  • Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

  • Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  • Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  • Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

  • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  • Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

  • Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Z hľadiska dlhodobej realizácie úloh s cieľom znižovania výskytu fajčenia a zvýšenie počtu ľudí, ktorí prestanú fajčiť, je potrebné zachovať dlhodobú udržateľnosť programu. Jedným z predpokladov je vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu pripravovaného Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na roky 2012 – 2014, ktorý by mala vláda Slovenskej republiky prijať do 30. 11. 2011.

 
Vláda Slovenskej republiky dňa 23. marca 2011 uznesením č. 214 schválila informáciu o efektívnosti výsledkov získaných plnením 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31. marec 2011 12:07

Informatívna správa o efektívnosti výsledkov získaných plnením 2. etapy Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku na roky 2009 – 2015 (ďalej len „program“) bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 23. marca 2011 uznesením č. 214.

Uvedená správa hodnotí efektívnosť plnenia 2  etapy programu za roky 2009 – 2010. Pozitívne hodnotenie programu vyplýva predovšetkým z dôvodu sústavného pôsobenia 30 komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy na zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít. Program je prínosom pri odhaľovaní a riešení niektorých zdravotných problémov cieľovej skupiny. V priebehu realizácie programu sa zvýšila tiež informovanosť o základnej zdravotnej starostlivosti, službách a zlepšila sa disciplína zo strany obyvateľov rómskych osád v zdravotníckych zariadeniach.

Aj napriek niektorým problémom súvisiacimi s realizáciou programu sa dá skonštatovať, že jeho realizácia je prínosom v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít. Zároveň komunitná práca realizovaná prostredníctvom komunitných pracovníkov zdravotnej výchovy sa ukázala, ako jedna z mála možností ako preklenúť jestvujúcu a ďalej sa prehlbujúcu segregáciu a separáciu znevýhodnených rómskych komunít. Predpokladom udržania efektívnosti výsledkov získaných plnením programu je sústavné a systematické zdravotno-výchovné pôsobenie na cieľovú skupinu, a preto je potrebné v jeho realizácii pokračovať. Nevyhnutnou podmienku pre  realizáciu programu v ďalších rokoch, je potreba jeho finančnej stabilizácie do budúcnosti.

 

 
Vláda SR vzala na vedomie Správu o plnení Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike za roky 2006 – 2010 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27. január 2011 08:40

Správa o plnení Národného programu podpory zdravia (ďalej len „NPPZ“) bola predložená ako iniciatívny materiál a vzatá na vedomie vládou Slovenskej republiky 12. januára 2011.

Hlavným cieľom programu NPPZ bolo iniciovanie partnerstiev jednotlivých zložiek spoločnosti k zabezpečovaniu podpory a rozvoja verejného zdravia tak, aby sa dosiahlo trvalé zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva v Slovenskej republike.

Nástrojmi realizácie jednotlivých cieľov programu boli programy, projekty a aktivity uskutočňované na národnej a regionálnej úrovni. Správa pozostáva z hodnotenia jedenástich hlavných cieľov programu: zdravý životný štýl, starostlivosť o zdravie, zdravá výživa, alkohol, tabak, drogy, prevencia úrazovosti, zdravá rodina, zdravé pracovné podmienky, zdravé životné podmienky, zníženie výskytu infekčných ochorení, zníženie výskytu neinfekčných ochorení, pohybová aktivita. Každý z cieľov obsahuje stručnú definíciu cieľa, súčasný stav resp. epidemiologickú situáciu, demografický vývoj a vyhodnotenie aktivít zameraných na plnenie cieľa. Plnenie jednotlivých aktivít a cieľov bolo realizované mnohými zložkami spoločnosti: vládou SR, ministerstvami a  ostatnými orgánmi štátnej správy, Úradom verejného zdravotníctva SR a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR, niektorými samosprávami a  mimovládnymi organizáciami.

 

 

Prílohy:

Správa o plnení Národného programu podpory zdravia za roky 2006 - 2010 (pdf)

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 3