Materiály schválené vládou


Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 20. január 2022 12:44

Vláda SR schválila Uznesením č. 45/2022 zo dňa.19.1.2022 Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2021-2030.

Škodlivé užívanie alkoholu má závažný vplyv na verejné zdravie a je v celosvetovom meradle považované za jeden z hlavných rizikových faktorov poškodení zdravia a chorobných stavov. Zdravotné problémy, ktoré sú spojené s požívaním alkoholu dosiahli alarmujúcu úroveň. Konzumácia alkoholu každoročne prispieva k 3 miliónom úmrtí na celom svete, k zdravotným problémom a zhoršenému zdraviu miliónov ľudí.

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom vychádza z Globálnej stratégie znižovania škodlivých účinkov alkoholu, ktorá bola prijatá na 63. Svetovom zdravotníckom zasadnutí v Ženeve v roku 2010. Hlavnou víziou Globálnej stratégie je zlepšenie zdravotného stavu a sociálnych vplyvov na jednotlivca, rodiny a komunity, s výrazným znížením chorobnosti a úmrtnosti, ktoré vznikli v dôsledku škodlivého užívania alkoholu.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia Národného programu podpory zdravia pre roky 2021-2030 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 20. január 2022 12:27

Vláda SR schválila Uznesením č. 44/2022 zo dňa 19.1.2022 Aktualizáciu Národného programu podpory zdravia pre roky 2021-2030. Národný program podpory zdravia (NPPZ) vychádza z politiky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), je pravidelne vyhodnocovaný a schvaľovaný uznesením vlády SR.

NPPZ sa opiera o Koncepciu štátnej politiky zdravia SR a taktiež má na zreteli Programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa chápe zdravie ako základné ľudské právo, kde zdravie každého občana je predpokladom pre zdravie rodiny, komunity a krajiny.


Hlavným cieľom novej aktualizácie NPPZ pre roky 2021-2030 je zlepšovať zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky, prostredníctvom zvyšovania úrovne zdravotného uvedomenia a podpory zdravia. Ďalším cieľom je dlhodobo zlepšiť úroveň zdravého životného štýlu obyvateľov SR založeného na prevencii a minimalizácii rizík a udržať vykonávanie preventívnych opatrení z hľadiska výskytu infekčných ochorení v minimálne rovnakom rozsahu ako sa vykonávajú v súčasnosti. Podľa programu EU4Health 2021-2027 je jedným zo štyroch hlavných cieľov zlepšiť a podporiť zdravie v Únii prevenciou chorôb a podporou zdravia.

Čítať celý článok...
 
Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015 – 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 20. január 2022 12:21

Vláda SR dňa 19.1. 2022 schválila Správu o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015 – 2020 uznesením vlády SR č. 47/2022, ktorej hlavným cieľom je informovať o stave a vývoji v zdravotnom stave obyvateľov Slovenskej republiky za obdobie rokov 2015 – 2020.

Správa vychádza zo základných údajov demografického vývoja obyvateľstva Slovenskej republiky. Opisuje epidemiologickú situáciu vo vývoji vybraných skupín ochorení chronických neinfekčných i infekčných. Popisuje vývoj najzávažnejších chronických ochorení a iných závažných skupín chorôb z pohľadu úmrtnosti, chorobnosti, práceneschopnosti, invalidizácie. Na základe štatistických a epidemiologických analýz správa hodnotí vývoj najmä tých chronických ochorení, ktoré sú najčastejšie príčinou negatívnych zmien zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky a zároveň hodnotí vývoj úmrtnosti.

Čítať celý článok...
 
Vláda SR schválila Správu o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike dňa 27. mája 2020 Tlačiť E-mail
Utorok, 16. jún 2020 23:00

Správa o plnení cieľov Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike bola vypracovaná na základe uznesenia č. 634/2014 bodu B.2..

Národný program podpory zdravia sa opiera o výsledky monitorovania zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky a tiež o projekty a programy, ktoré mapujú výskyt rizikových faktorov chronických neinfekčných ochorení u obyvateľov Slovenska. Tento program naďalej vychádza z politiky „Zdravie pre všetkých" – Svetovej zdravotníckej organizácie zakotvenej v politike „Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu".

Národný program podpory zdravia je prioritne zameraný na ovplyvňovanie determinantov zdravia, znižovanie rizikových faktorov vyskytujúcich sa u obyvateľstva a na zvyšovanie zainteresovanosti jednotlivých zložiek spoločnosti na zlepšovaní zdravotného stavu obyvateľstva SR.

Čítať celý článok...
 
ÚVZ SR: Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 02. november 2017 14:53

Aktualizáciu Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020  schválila dňa 25.10.2017 vláda Slovenskej republiky. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom, spotrebu alkoholu v Slovenskej republike a súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov.

Hlavným zámerom aktualizácie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie o rozsahu a povahe zdravotných, sociálnych a ekonomických účinkov škodlivého užívania alkoholu. Druhým významným cieľom je kontrola predaja alkoholických nápojov, kontrola veku kupujúceho a kontrola požívania alkoholu na pracoviskách a v doprave. 


Aktualizácia národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 (pdf) 

 
NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE PODPORU POHBOVEJ AKTIVITY NA ROKY 2017 – 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18. máj 2017 12:12

Dňa 3. mája vláda Slovenskej republiky schválila Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020. Podnetom predkladaného  akčného plánu je vlastná iniciatíva Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá bola zaradená do úloh plánu práce vlády na rok 2017.  a je pripravená na schválenie na rokovanie  vlády.
 

Pohybová aktivita je podľa základných  európskych zdravotných ukazovateľov jeden z najdôležitejších determinantov zdravia a na strane druhej nedostatočná pohybová aktivita sa zrovnáva s takým rizikovým faktorom ako je fajčenie, vysoké hodnoty celkového cholesterolu, vysoký krvný tlak alebo sa jej dokonca pripisujú ešte nepriaznivejšie účinky na ľudský organizmus.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3