Aktuálne


Prieskum o Zdravotnom uvedomení a správaní sa obyvateľov Slovenskej republiky Tlačiť E-mail
Utorok, 14. jún 2022 11:29

V roku 2022 sa pripravuje opätovný zber údajov pre prieskum Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. Cieľom prieskumu je zistiť atribúty zdravotného uvedomenia a správania sa občanov. Zber údajov bude prebiehať v mesiacoch júl, august a september za pomoci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Dotazník je určený pre 3 vekové kategórie – od 15-24 rokov, od 25 – 64 rokov a nad 65 rokov. Prieskum je anonymný a pozostáva z 90 otázok so zameraním na stravovacie návyky, fyzickú aktivitu, používanie legálnych a nelegálnych drog, mentálne a fyzické zdravie a na starostlivosť o zdravie a prevenciu.
 

V rokoch 2013, 2016 a 2019 tvorilo výskumnú vzorku spolu 11 196 respondentov.  Celý súbor tvorilo 5 578 mužov(49,8 %) a 5 618 žien (50,2 %). Z celého súboru respondentov bolo 5 619 respondentov (50,2 %) z mesta a 5 574 z vidieka (49,8 %). Prevládali respondenti ženatí alebo vydaté, alebo žijúci ako druh a družka (44,1 %). Slobodných bolo v celom súbore 39,2 %, rozvedených 5 % a vdovcov a vdov bolo 10,9 %. V celom súbore bolo 58,7 % respondentov, ktorí majú deti, zvyšných 41,3 % deti nemá.

Čítať celý článok...
 
Tabak a životné prostredie: Urobme všetko pre to, aby naše moria a oceány – spolu so všetkými ich obyvateľmi – boli chránené pre budúce generácie Tlačiť E-mail
Streda, 09. február 2022 11:17

Zdravotné vplyvy tabaku sú všeobecne známe. Menej známy je negatívny vplyv užívania tabaku na životné prostredie.  Pestovanie tabaku si vyžaduje intenzívne využívanie pôdy a vody a uvoľňuje škodlivé chemikálie do vodných tokov. Výroba, konzumácia a likvidácia tabakových výrobkov spôsobuje rozsiahle environmentálne problémy.

Ohorky predstavujú globálny problém

Každý rok tabakový priemysel vyrobí šesť biliónov cigariet, ktoré celosvetovo skonzumuje jedna miliarda fajčiarov. Tieto cigarety obsahujú filtre zložené hlavne z mikroplastov známych ako vlákna z acetátu celulózy. Pri nesprávnej likvidácii dochádza k rozkladu ohorkov cigariet vplyvom takých faktorov, ako je slnečné žiarenie a vlhkosť, pričom dochádza k uvoľňovaniu mikroplastov, ťažkých kovov a mnohých ďalších chemikálií, čo má vplyv na zdravie a služby ekosystémov.

Cigaretové ohorky sú celosvetovo najviac vyhadzovaným odpadom, čo predstavuje približne 766,6 milióna kilogramov toxického odpadu ročne. Sú tiež najbežnejším plastovým odpadom na plážach, v dôsledku čoho sú morské ekosystémy náchylnejšie na úniky mikroplastov. 

Pri požití spôsobujú nebezpečné chemikálie v mikroplastoch dlhodobú úmrtnosť morského života vrátane vtákov, rýb, cicavcov, rastlín a plazov. Tieto mikroplasty vstupujú do potravinového reťazca a sú spojené so závažnými dopadmi na ľudské zdravie, ktoré môžu zahŕňať zmeny v genetike, vývoji mozgu, rýchlosti dýchania a ďalšie.

Tabak je hrozbou aj pre oceány

Čítať celý článok...
 
Štúdia EÚ o prostredí bez tabakového dymu a o reklame na tabak a súvisiace výrobky Tlačiť E-mail
Piatok, 17. december 2021 15:32

Dňa 10.12.2021 zverejnila Európska komisia správu, ktorej obsahom je štúdia o prostredí bez dymu a o reklame na tabak a súvisiace výrobky.

Táto správa podrobne analyzuje výsledky externej štúdie realizovanej na podnet Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE). Analýza bude slúžiť ako podklad na prehodnotenie ustanovení o reklame v smernici týkajúcej sa reklamy na tabak č. 2003/33/ES a v smernici o tabakových výrobkoch č. 2014/40/EÚ. Súčasne bude slúžiť aj ako podklad pre rozšírenie rozsahu pôsobnosti odporúčania Rady o prostredí bez dymu (2009/C 296/02).

Čítať celý článok...
 
Informácia o konferencii WHO – Rámcový dohovor o kontrole tabaku Tlačiť E-mail
Štvrtok, 11. november 2021 14:16

V dňoch 8.- 13. 11. 2021 sa uskutočňuje globálne  virtuálne zasadnutie Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru WHO  o kontrole tabaku  (WHO FCTC), ktorého účastníkmi je 182 zmluvných strán vrátane slovenského zastúpenia. Cieľom tohto globálneho podujatia je posilniť opatrenia na kontrolu tabaku, ako aj opatrenia na ochranu pred škodlivými dopadmi tabakových výrobkov na ľudské zdravie. Užívanie tabaku priamo súvisí so štyrmi najrozšírenejšími neprenosnými chorobami: kardiovaskulárnymi chorobami, rakovinou, chronickými respiračnými chorobami a cukrovkou. V celosvetovom meradle zabije ochorenie spojené s tabakovou expozíciou jedného človeka každé štyri sekundy, čo je približne 8 miliónov jedincov, ktorí každý rok zbytočne zomierajú na následky užívania tabakových výrobkov. Čo je však  ešte horšie, jeden milión z týchto úmrtí sa vyskytuje u nefajčiarov (tzv. pasívnych fajčiarov) vystavených tabakovému dymu.


Cieľom Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku je chrániť súčasné a budúce generácie pred ničivými zdravotnými, ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi dopadmi tabakových výrobkov. Nie je žiadnym tajomstvom, že tabakový priemysel a tí, ktorí pracujú na presadzovaní jeho záujmov, zostávajú najväčšou prekážkou ukončenia tabakovej epidémie. Priemysel naďalej generuje obrovské zisky z toho, že robí ľudí závislými na jeho produktoch, ktoré sa teraz vyrábajú v rôznych atraktívnych formách a tvaroch.

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň boja proti drogám Tlačiť E-mail
Streda, 10. november 2021 13:18

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň. Cieľom tohtoročných aktivít regionálnych úradov verejného zdravotníctva je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zároveň zvýšiť povedomie o legálnych aj nelegálnych drogách.

Ľudia, ktorí trpia poruchami spojenými s užívaním drog, majú ťažkosti v práci a vo vzťahoch s rodinou a priateľmi. Niekoľko štúdií poukazuje na úzke prepojenie medzi nezákonným užívaním drog, zločinom a násilím. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v roku 2019 viac ako 180-tisíc úmrtí súviselo priamo s poruchami spojenými s užívaním drog a približne 269 miliónov ľudí (približne 5,5 % svetovej populácie vo veku 15 – 64 rokov) užívalo drogy v predchádzajúcom roku.

V Slovenskej republike patrí medzi najčastejšie zneužívané omamné a psychotropné látky marihuana a látky so stimulačným účinkom, najmä metamfetamín. Narastá tiež podiel konzumentov užívajúcich kokaín. Školský prieskum TAD (Tabak, Alkohol, Drogy) na Slovensku zisťoval skúsenosť žiakov základných škôl s fajčením marihuany. Údaje z prieskumu TAD1 ukázali , že v roku 2018 a rovnako aj v roku 2014 fajčilo už niekedy marihuanu 2,3 % respondentov. Tento percentuálny podiel nasleduje po klesajúcom trende z predošlých rokov (G1). Stúpajúci trend má podiel respondentov z prieskumu TAD 2 u študentov stredných škôl, ktorí by hlasovali za legalizáciu drog. V roku 2018 uviedlo približne 27 % respondentov, že by hlasovali za legalizáciu drog (G2).

Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi Tlačiť E-mail
Piatok, 25. jún 2021 13:49

Aj v roku 2021 si pripomíname Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, ktorým je každoročne 26. jún.

Cieľom medzinárodného dňa je zvýšiť povedomie o problematike nelegálnych drog. Témou tohtoročného medzinárodného dňa je Share Facts On Drugs, Save Lives. Úlohou je podporiť zdieľanie validných informácií o drogách.

Podľa informácií OSN uvedených v Správe o drogách (https://wdr.unodc.org/wdr2020/index2020.html) užívalo v roku 2018 drogy 269 miliónov ľudí a približne 35 miliónov ľudí trpelo poruchami spojenými s užívaním drog.

Nejde len o nelegálne drogy

Čítať celý článok...
 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 10