Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22109675
Programy a projekty odboru hygieny detí a mládeže Tlačiť E-mail

PROGRAMY A PROJEKTY ODBORU HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE NA ROK 2022 A ĎALŠIE ROKY 


Č. 4.1.  AKTIVITY prevencie detskej obezity v kontexte plnenia
Národneho akčného plánu v prevencii obezity na roky  2015 – 2025 (nappo)

hdm1

Cieľ

Cieľom aktivít je komplexným výkonom štátneho zdravotného dozoru,  realizáciou výchovných aktivít v oblasti edukácie matiek cestou materských centier a detí a mládeže cestou zariadení pre deti a mládež prispieť k zníženiu výskytu detskej obezity.   


Gestor

ÚVZ SR


Riešiteľské pracoviská

RÚVZ v SR


Anotácia

V súvislosti s epidemickým nárastom prevalencie obezity v celosvetovom meradle vláda Slovenskej republiky schválila Národný akčný plán v prevencii obezity na roky  2015 – 2025, ktorého súčasťou sú úlohy a aktivity, zamerané na zníženie výskytu obezity detskej a dorastovej populácie. Zlé stravovacie návyky a nízka fyzická inaktivita predstavujú významné faktory obezity u dospelých, rovnako ako aj u detí a mladých ľudí. Uvedené faktory vedú k nadhmotnosti a obezite a v dôsledku toho sa môžu uplatniť nezávislé rizikové faktory chronických neprenosných ochorení.

Súčasťou projektu je aj získavanie údajov o antropometrických charakteristikách detí vybraných vekových skupín v súvislosti so stúpajúcim trendom výskytu obezity prostredníctvom projektu COSI. V roku 2019 sa zrealizovala druhá etapa tohto projektu v nadväznosti na predchádzajúcu etapu, realizovanú v roku 2015.


Č. 4.2.    Hodnotenie jedálnych lístkov MŠ a ZŠ 

hdm3

hdm4


Cieľ:

Cieľom projektu je zmapovanie situácie v oblasti dodržiavania všeobecných zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach spoločného stravovania detí MŠ a ZŠ a zistiť frekvenciu podávania vybraných druhov potravín (pokrmov).


Gestor:

ÚVZ SR


Riešiteľské pracoviská:

Všetky RÚVZ v SR


Anotácia:

Plnohodnotný, nutrične vyvážený jedálny lístok, je dôležitým nástrojom pre napĺňanie výživových požiadaviek pre jednotlivé vekové  skupiny stravníkov. Zásady zostavovania jedálnych lístkov patria do kompetencií rezortu školstva v zmysle prílohy č.1 vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, ktoré boli odsúhlasené orgánom  verejného zdravotníctva SR č. ÚVZ SR HDM/8236/17004/2007.

Pri hodnotení jedálnych lístkov (každý rok v 3 vybraných zariadeniach) sa využije bodový systém koeficientu  a pre frekvenciu podávania vybraných druhov potravín z mesačných výdajok sa využije vypracovaná metodika bodového systému,  na základe ktorého sa budú slovne hodnotiť školské jedálne motivačným spôsobom tak, aby sa dosiahol v zariadení nutrične vyvážený jedálny lístokČ. 4.3.  ÚRAZY U DETÍ V SR 

hdm5

Cieľ:
Cieľom projektu je formou spolupráce s NCZI a regionálnymi nemocnicami priebežne získavať vybrané informácie, týkajúce sa problematiky úrazov detí na Slovensku.


Gestor:
NCZI


Riešiteľské pracoviská:

ÚVZ SR,  vybrané regionálne nemocnice, RÚVZ v SR


Anotácia:

NCZI má v zmysle príslušnej legislatívy v správe Národné registre, medzi ktoré patrí aj Národný register úrazov, vyžadujúcich poskytnutie  ústavnej zdravotnej starostlivosti s hlásením úrazov detí. Nakoľko klinickí lekári z dôvodu zaneprázdnenosti nehlásia reálny počet úrazov, uzavrela sa dohoda o spolupráci medzi NCZI, Sekciou zdravia MZ SR a ÚVZSR v oblasti priebežného dlhodobého zberu vybraných informácií o úrazoch detí v SR.