Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705842
Odbor hygieny detí a mládeže Tlačiť E-mail

Odbor  hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže.

 

Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky a podporovaním správneho spôsobu života detí a mládeže.

 

V oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

a)   koordinácia riešenia zásadných smerov štátnej zdravotnej politiky na úseku podpory a ochrany zdravia detí a mládeže SR,

b)   koordinácia a tvorivé riešenie štátnych úloh na národnej úrovni v oblasti podpory a ochrany zdravia detí a mládeže zameraných na ochranu a podporu zdravotného stavu mladej populácie,

c)   koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti prípravy návrhov hygienických normatívov pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže (nariadenia, smernice, rozhodnutia) a na ich základe odborné usmerňovanie podpory a ochrany zdravia mladej generácie v SR,

d)   koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti stanovovania návrhov opatrení na podporu a ochranu zdravia detí a mládeže na celoštátnej úrovni,

e)   aproximácia a implementácia acquis v SR v oblasti podpory a ochrany zdravia detí a mládeže,

f)    koordinácia výkonu štátneho zdravotného dozoru a potravinového dozoru a zabezpečovania opatrení proti vzniku a šíreniu prenosných ochorení a iných poškodení zdravia vykonávaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a súvisiacich so životnými a pracovnými podmienkami a spôsobom života detí a mládeže,

g)   spolupráca s orgánmi štátnej správy a ich výkonnými zložkami, ktoré majú vzťah k starostlivosti o deti a mládež.

 

V oblasti činností na úseku verejného zdravotníctva súvisiacich s podporou a ochranou zdravia mladej generácie

a)   metodické a odborné usmerňovanie a koordinovanie činnosti podriadených pracovísk v SR pri plnení celoštátnych úloh v oblasti podpory a ochrany zdravia detí a mládeže, vrátane pripravovania nových metodík a pracovných postupov,

b)   spracovávanie koncepcií a perspektív rozvoja odboru podpory a ochrany zdravia detí a mládeže na národnej úrovni,

c)   navrhovanie, realizovanie a garantovanie vedecko-výskumných projektov a projektov na ochranu zdravia,

d)   organizácia a výkon štúdií vzťahov životných podmienok a zdravia detí a  mládeže, hodnotenie získaných výsledkov a miery rizika poškodenia zdravia a následné navrhovanie opatrení na podporu a ochranu zdravia detí a mládeže; účasť na prerokovávaní komplexných opatrení na úrovni orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj na úrovni rezortov,

e)   príprava odborných podkladov pre hodnotenie zdravotných rizík, týkajúcich sa zdravotne významných aspektov životných a pracovných podmienok detí a mládeže,

f)    koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti informačných a integračných výchovných aktivít detí a mládeže pri podpore a ochrane zdravia a na úseku tvorby a spracovávania programov v zdravotníckej informatike a v prevencii hromadných ochorení a poškodení zdravia detí a mládeže,

g)   intrasektoriálna spolupráca s ostatnými odbormi verejného zdravotníctva, vrátane prenosu informácií, a s praktickými lekármi pre deti a dorast a s dorastovými lekármi pri sledovaní zdravotného stavu detí  a mládeže (skupinová diagnostika) a pri realizácii programov ochrany a podpory zdravia,

h)   intersektoriálna spolupráca

1.  s rezortmi vlády SR, ktorých činnosť má dopad na zdravie detí  a mládeže, a to najmä s MŠ SR, MPSVaR SR, MP SR, MH SR, príp. ďalšími

2.  spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ktoré majú vzťah k starostlivosti o deti a mládež,

3.  s výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva, ale aj iných rezortov, najmä s MŠ SR, MPSVaR SR, MP SR, MH SR,

4.  s masovokomunikačnými prostriedkami pri poskytovaní informácií o kvalite životných a pracovných podmienok detí a mládeže a ich vplyve na zdravie a vývin mladej generácie,

5.  s profesnými a stavovskými organizáciami, prípadne inými zložkami verejného života,

6.  so zdravotníckymi poisťovňami pri sledovaní zdravotného stavu detí  a mládeže a pri realizácii programov ochrany a podpory zdravia,

7.  so všetkými rezortmi, ktoré majú vybudovaný monitorovací systém poskytujúci údaje súvisiace so zdravotným stavom a životným prostredím detí a mládeže,

8.  s univerzitnými pracoviskami pri pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní v oblasti verejného zdravotníctva,

9.  s poradenskými pracoviskami (pedagogicko-psychologická problematika, správna výživa, životospráva, pohybová aktivita, študijno-profesná a drogová problematika),

i)    zahraničná spolupráca so zahraničnými pracoviskami podobného zamerania, medzinárodnými organizáciami a inštitúciami pri realizovaní medzinárodných programov zameraných na predchádzanie rizikám poškodenia zdravia detí a mládeže. Programy a projekty