Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110125
Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Tlačiť E-mail

V oblasti potravín a výživy odbor:
 

 1. riadi a usmerňuje úlohy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti starostlivosti o zdravú výživu obyvateľstva a bezpečnosť potravín, navrhuje a presadzuje hlavné zásady správnej výživy vybraných skupín obyvateľstva, usmerňuje problematiku spoločného stravovania,

 2. pripravuje podklady a návrhy stanovísk pre hlavného hygienika na usmerňovanie výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín a na správnu výživu obyvateľstva,

 3. pripravuje návrhy právnych predpisov a zabezpečuje vnútrorezortné a medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovaným návrhom, zodpovedá za implementáciu požiadaviek priamo uplatniteľných európskych právnych predpisov v SR,

 4. metodicky a odborne usmerňuje a koordinuje pracoviská hygieny výživy RÚVZ v SR pri plnení úloh a programov v oblasti verejného zdravotníctva, najmä pokiaľ ide o hygienu výživy a bezpečnosť potravín,

 5. koordinuje organizáciu a výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach, vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb pri výrobe, manipulácii a umiestnení na trh potravín podľa zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa zákona č. 152/1995 Z.z., prijíma opatrenia v oblasti predmetov a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami,

 6. koordinuje a vykonáva monitoring faktorov ovplyvňujúcich zdravie prostredníctvom výživy, vykonáva monitoring na úseku hygieny a bezpečnosti potravín, vypracováva limity hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín, hodnotí zdravotné riziká z potravín a z výživy, navrhuje a spolupracuje pri vytváraní preventívnych opatrení zameraných na riziká a ochorenia pochádzajúce z potravín,

 7. spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy, ich výkonnými zložkami, vedeckými inštitúciami a ostatnými organizáciami, ktoré pôsobia pri ochrane zdravia obyvateľstva, vrátane ochrany spotrebiteľa, spolupracuje v rámci medzinárodnej spolupráce s ostatnými členskými štátmi v systémoch RASFF (systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá), AAC (systém administratívnej spolupráce)a CPC (sieť na komunikáciu medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa), čiastočne nahradená systémom IMI (informačný systém o vnútornom trhu),

 8. zúčastňuje sa zasadnutí pracovných výborov EK, Rady EÚ v oblasti výživy, bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa, pripravuje podkladové materiály pre rokovania COREPER, Radu ministrov zdravotníctva EÚ a iné orgány EÚ v oblasti výživy a bezpečnosti potravín,

 9. prijíma oznámenia o umiestnení výživových doplnkov, nových potravín, počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy a potravín na osobitné lekárske účely na trh v SR, vedie register oznámených výživových doplnkov,

 10. pripravuje legislatívne návrhy a stanoviská v oblasti výživy, zariadení spoločného stravovania, hygieny potravín a zdravotnej bezpečnosti potravín, najmä pokiaľ ide o kontaminanty v potravinách, rezíduá pesticídov, prídavné látky v potravinách, potravinárske arómy a enzýmy, mikrobiologické kritériá na potraviny, nové potraviny, potraviny na osobitné lekárske účely, potraviny pre dojčatá a malé deti, výživové doplnky, minerálne a pramenité vody a balenú pitnú vodu pre dojčatá a malé deti a potraviny ošetrené ionizujúcim žiarením.Kozmetické výrobky


V oblasti kozmetických výrobkov odbor:
 

 1. riadi, usmerňuje a koordinuje organizáciu a výkon štátneho zdravotného dozoru a dohľadu nad trhom,

 2. koordinuje programy a vykonáva monitoring v oblasti bezpečnosti a ochrany spotrebiteľa,

 3. sumarizuje, analyzuje a vyhodnocuje výsledky štátneho zdravotného dozoru a dohľadu nad trhom,

 4. je kontaktným bodom a lokálnym správcom pre systémy Safety Gate/RAPEX - systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, CPC, ICSMS (informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom), CPNP (portál na oznámenie kozmetických výrobkov) a kontaktným bodom pre nahlásenie závažných poškodení zdravia spôsobených kozmetickými výrobkami,

 5. pripravuje podklady a návrhy pre hlavného hygienika vo veci rozhodovania na úseku kozmetických výrobkov a pripravuje stanoviská v druhostupňovom správnom konaní,

 6. komunikuje so zodpovednými osobami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky pri zistení porušenia právnych predpisov a posudzuje vhodnosť prijatých nápravných opatrení

 7. spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov pri kontrole zodpovednej osoby, ktorá má sídlo mimo územia Slovenskej republiky,

 8. poskytuje potrebnú súčinnosť colným orgánom pri kontrole dovozu kozmetických výrobkov z tretích krajín a na požiadanie colného orgánu vydáva záväzné stanoviská,

 9. vydáva na požiadanie fyzických a právnických osôb potvrdenia na vývoz kozmetických výrobkov do krajín mimo územia Európskej únie,

 10. poskytuje informačnú činnosť pre fyzické, právnické osoby a spotrebiteľov,

 11. pripravuje návrhy právnych predpisov,

 12. spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a ostatnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva a ochrany spotrebiteľa.Prípravky na ochranu rastlín


Pod odbor je začlenené Národné referenčné centrum pre hodnotenie prípravkov na ochranu rastlín z hľadiska rezíduí pesticídov v potravinách, ktoré:
 

 1. vypracúva hodnotenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok a všetkých prípravkov na ochranu rastlín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1107/2009 vo forme hodnotiacich správ, odborných posudkov a stanovísk,

 2. posudzuje riziko vyplývajúce z výskytu rezíduí pesticídov v potravinách a vykonáva odhad dietárnej expozície konzumentov v rámci autorizačného procesu a procesu schvaľovania účinných látok (s  výnimkou hodnotenia rizika pre potreby RASFF),

 3. stanovuje podmienky pre bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín,

 4. navrhuje opatrenia na zníženie rizika,

 5. spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym,

 6. spolupracuje s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a s Európskou komisiou v oblasti hodnotenia účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok a s ďalšími členskými štátmi EÚ,

 7. zastupuje Slovenskú republiku na rokovaniach Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá potraviny a krmivá (SCoPAFF) a pracovnej skupiny pre rezíduá pesticídov v Bruseli, rokovaniach Codex Alimentarius - Codex Committee on Pesticide Residues a pripravuje pozície SR k návrhom nariadení Európskej komisie pre oblasť maximálnych hladín rezíduí pesticídov (ďalej „MRL“),

 8. hodnotí žiadosti o zmenu MRL, podané v Slovenskej republike a pripravuje podklady pre EFSA podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 396/2005,

 9. spolupracuje s ďalšími odbornými pracoviskami poverenými podľa § 7 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti,

 10. podieľa sa na vypracúvaní národného akčného plánu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.