Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3327
Počet zobrazení obsahu : 19170244
Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Tlačiť E-mail

Náplň činnosti odboru

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov navrhuje a usmerňuje úlohy na úseku verejného zdravotníctva v oblasti starostlivosti o výživu, zdravotnú bezpečnosť potravín a kozmetických výrobkov.

V súvislosti s uvedeným, pripravuje podklady pre hlavného hygienika Slovenskej republiky na usmerňovanie výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín, k príprave legislatívnych návrhov a preventívnych programov a projektov v oblasti požiadaviek na správnu výživu obyvateľstva, zdravotnú bezpečnosť potravín a kozmetických výrobkov.

Metodicky a odborne usmerňuje a koordinuje pracoviská hygieny výživy Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike pri plnení úloh a programov v oblasti hygieny výživy. Spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy, ich výkonnými zložkami, ktoré pôsobia pri ochrane zdravia obyvateľstva v oblasti výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Zúčastňuje sa na zasadnutiach pracovných výboroch Európskej komisie a Rady EÚ v oblasti výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov.

Hygiena výživy

• presadzuje a navrhuje hlavné zásady správnej výživy obyvateľstva v závislosti od fyzických charakteristík a životných podmienok,
• určuje a navrhuje odporúčané výživové dávky pre jednotlivé skupiny obyvateľstva v súlade so súčasnými poznatkami vedy,
• usmerňuje problematiku spoločného stravovania vybraných skupín obyvateľstva,
• koordinuje preventívne programy na úseku starostlivosti o zdravú výživu,
• koordinuje a vykonáva monitoring faktorov ovplyvňujúcich zdravie prostredníctvom výživy,
• navrhuje a posudzuje hygienické podmienky na výrobu a ďalšiu manipuláciu s potravinami a s pokrmami a pripravuje legislatívne návrhy v danej oblasti,
• navrhuje a spolupracuje pri vytváraní preventívnych opatrení zameraných na ochorenia pochádzajúce z potravín.

Bezpečnosť potravín

• pripravuje podklady pre hlavného hygienika Slovenskej republiky vo veci rozhodovania podľa zákona č. 355/2007 Z. z. na úseku nových potravín a výživových doplnkov, stanoviská k problematike hygieny výroby, manipulácie a uvádzania na trh potravín a kozmetických výrobkov, záväzné stanoviská k prípravkom na ochranu rastlín,
• koordinuje organizáciu a výkon štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín a pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania, vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach, vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb pri výrobe, manipulácii a umiestňovaní na trh potravín a v ostatných určených zariadeniach podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa zákona č. 152/1995 Z. z.,
• navrhuje limity hygienickej a zdravotnej bezpečnosti pre potraviny a kozmetické výrobky a pre minimalizáciu rizík v potravinovom reťazci a pripravuje legislatívne návrhy,
• hodnotí zdravotné riziká z potravín a výživy,
• koordinuje a vykonáva monitoring na úseku hygieny potravín,
• nariaďuje a prijíma opatrenia na úseku zdravotnej bezpečnosti potravín a predmetov a obalov prichádzajúcich do styku s potravinami prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá v SR a CPCS v sieti RÚVZ v SR,
• navrhuje a spolupracuje pri vytváraní preventívnych opatrení zameraných na riziká a ochorenia pochádzajúce z potravín,
• v oblasti hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a ostatných súvisiacich predpisov:

- hodnotí protokoly z testov a správy zo štúdií,
- vyjadruje sa k použitiu prípravkov na ochranu rastlín,
- posudzuje riziko účinných látok a ostatných látok v prípravkoch na ochranu rastlín, vypracúva hodnotiace správy, odborné posudky a stanoviská na ochranu zdravia ľudí,
- navrhuje opatrenia na zníženie rizika,
- spolupracuje s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave,
- spolupracuje s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a Komisiou v oblasti hodnotenia účinných látok a ostatných látok.

Kozmetické výrobky

• riadi, usmerňuje a koordinuje organizáciu a výkon štátneho zdravotného dozoru v oblasti kozmetických výrobkov,
• koordinuje a vykonáva monitoring v oblasti kozmetických výrobkov a ochrany spotrebiteľa,
• koordinuje programy na ochranu zdravia v oblasti bezpečnosti kozmetických výrobkov a ochrany spotrebiteľa,
• hodnotí zdravotné riziká z kozmetických výrobkov,
• sumarizuje, analyzuje a vyhodnocuje výsledky štátneho zdravotného dozoru v oblasti kozmetických výrobkov,
• je kontaktným bodom pre RAPEX - systém rýchleho varovného hlásenia pri zistení nebezpečných kozmetických výrobkov v rámci EÚ, CPCS - systém na ochranu spotrebiteľa a CPNP - systém notifikácie kozmetických výrobkov,
• komunikuje so zodpovednými osobami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky pri zistení porušenia právnych predpisov a posudzuje vhodnosť prijatých nápravných opatrení; žiada kompetentné orgány členských štátov o spoluprácu pri kontrole zodpovednej osoby, ktorá má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a naopak odpovedá na ich žiadosti,
• poskytuje potrebnú súčinnosť colným orgánom pri kontrole dovozu kozmetických výrobkov z tretích krajín a na požiadanie colného orgánu vydáva záväzné stanoviská,
• vydáva na požiadanie fyzických a právnických osôb potvrdenia na vývoz kozmetických výrobkov do krajín mimo územia Európskej únie,
• vedie databázu sekundárnej legislatívy EÚ v oblasti kozmetických výrobkov,
• poskytuje informačnú činnosť pre fyzické a právnické osoby.