Programy a projekty odboru hygieny životného prostredia Tlačiť E-mail

Programy

ObrazokNEHAP

Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.)

Vplyvy degradujúceho sa životného prostredia majú čoraz väčší vplyv na zdravie ľudí. Integrácia politík životného prostredia a zdravia v aktivitách rozličných rezortov je snahou Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov (NEHAP), ktorého aktuálnu podobu schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2012. Prioritné ciele tohto akčného plánu vrátane konkrétnych úloh boli stanovené na základe aktuálnych otázok a problémov životného prostredia a zdravia v Európe.


Viac informácií
protokol_voda_zdravie

Protokol o vode a zdraví

Protokol o vode a zdraví vznikol na základe Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (1992) a bol schválený 36 členskými štátmi Svetovej zdravotníckej organizácie na 3. ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví v Londýne (1999). Hlavným cieľom Protokolu je podpora ochrany zdravia na všetkých úrovniach rozhodovania v národnom i medzinárodnom kontexte na individuálnej i kolektívnej úrovni, uskutočňovaná prostredníctvom zlepšenia hospodárenia s vodou, ochrany vodných ekosystémov, kvality a množstva vody, ako aj prostredníctvom kontroly a znižovania výskytu ochorení súvisiacich s vodou.

Viac informácií


is_pitna_voda

Informačný systém o pitnej vode 

Informačný systém o pitnej vode bol vyvinutý v rámci projektu UIBF 2006/018-175.06.01 „Informačný systém o vode určenej na ľudskú spotrebu". Prijímateľom projektu bola Slovenská agentúra životného prostredia, realizovaný bol v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a Výskumným ústavom vodného hospodárstva. Prevádzkovateľom informačného systému je Slovenská agentúra životného prostredia. Správcom a dodávateľom dát do systému je Úrad verejného zdravotníctva SR. Systém obsahuje vybrané údaje aj z údajovej základe Výskumného ústavu vodného hospodárstva. 

Prejsť na stránku informačného systému


is_kupaliska Informačný systém o kvalite vody na kúpanie 

Kvalitu vody na kúpanie na Slovensku sleduje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Predmetom sledovania sú umelé kúpaliská (s termálnou a netermálnou vodou, s celoročnou a sezónnou prevádzkou) a najvýznamnejšie prírodné vodné rekreačné lokality. Na internetovej stránke informačného systému je možné nájsť informácie o kúpaliskách ako aj o kvalite vody na kúpanie na prírodných i umelých kúpaliskách, vyhľadať kúpalisko podľa názvu, typu kúpaliska a obce, v ktorej sa kúpalisko nachádza. Informačný systém zobrazí všetky dostupné údaje o danom kúpalisku, tzv. pasportné údaje a jeho aktuálny stav. 

Prejsť na stránku informačného systému

 Projekty

cophes_logo

Harmonizovaný prístup k zavedeniu ľudského biomonitoringu v Európe (COPHES)

Európsky akčný plán pre životné prostredie a zdravie na roky 2004 – 2010 poukazuje na potrebu rozvoja harmonizovaného prístupu k ľudskému biomonitoringu (HBM) v Európe. Európska komisia v súčasnosti spolufinancuje 2 projekty k tentjo problematike. Projekt COPHES, do ktorého je zapojených 35 partnerov z 27 európskych krajín pracuje na spoločnom harmonizovanom procese, ktorého výsledkom by mal byť trvaloudržateľný jednotný rámec pre zavedenie ľudského biomonitoringu v Európe (2009 – 2012). Projekt je teoretickou základňou a podporou pre projekt DEMOCOPHES, ktorého cieľom je praktické overenie teoretickej bázy projektu COPHES. Predstavuje štúdiu uskutočniteľnosti spoločného prístupu v 16 zúčastnených krajinách (2010 – 2012).

Viac informácií

Projekt COPHES v Európe (http://www.eu-hbm.info)


 democophes

Realizácia jednotného rámca pre ľudský biomonitoring v Európe v praxi (DEMOCOPHES)

DEMOCOPHES je medzinárodný projekt do ktorého je zapojených 16 európskych krajín. Účelom tejto štúdie je určiť úroveň kľúčových znečisťujúcich látok v ľudskom organizme v Európe vrátane slovenskej populácie, ako následok znečistenia životného prostredia.

Viac informácií

Projekt DEMOCOPHES v Európe (http://www.eu-hbm.info)


enhis

Informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia (ENHIS)

Vybudovať informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia, ktoré čo najlepšie vystihnú úroveň environmentálneho zdravia v Európe bolo úlohou, ktorá vyplynula zo 4. Ministerskej konferencie o životnom prostredí a zdraví v Budapešti v roku 2004. Na 5. Ministerskej konferencii o životnom prostredí a zdraví v Parme v roku 2010 sa potvrdila potreba podporovať tento informačný systém a jeho budovanie v jednotlivých krajinách na národnej resp. regionálnej úrovni. Hlavným zámerom celého snaženia je znížiť záťaž obyvateľstva spôsobenú environmentálnymi determinantmi prostredníctvom efektívnej prevencie. Na identifikáciu možných a reálnych rizík je potrebný koordinovaný prístup, dobrá informačná základňa a spôsob prezentácie.

Viac informácií


era_envhealth

ERA-ENVHEALTH: Koordinácia výskumných programov v oblasti životného prostredia a zdravia na národnej úrovni

Cieľom projektu je priniesť expertom v oblasti financovania a plánovania dôležité informácie o programoch a projektoch realizovaných v oblasti životného prostredia a zdravia, vybudovať pevnú sieť spolupráce medzi rôznymi inštitúciami, skúmať výsledky a metódy v týchto inštitúciách, definovať prioritné oblasti pre výskum a adresovať ich prostredníctvom spoločných aktivít a medzinárodných výziev pre nové výskumné projekty.

Viac informácií


search_II

Kvalita vnútorného ovzdušia v Európskych školách - Prevencia a zníženie výskytu respiračných ochorení (SEARCH II.)

Znečistené vnútorné ovzdušie sa spolu s prebiehajúcimi klimatickými zmenami na Zemi v súčasnosti považujú za jedny z najvýznamnejších determinantov určujúcich kvalitu životného prostredia a verejného zdravia obyvateľov (nielen) na Slovensku. Medzinárodný projekt realizovaný na 10 základných školách na Slovensku umožní rozšíriť súčasné spektrum poznatkov v oblasti vplyvu vnútorného prostredia škôl na zdravie žiakov, energetickej efektívnosti školských budov a nezávislého pohľadu žiakov na problematiku kvality vnútorného prostredia v školách.

Viac informácií


sinphonie

Sledovanie kvality vnútorného ovzdušia v školách a jeho vplyvu na zdravie detí v Európe (SINPHONIE)

Projekt SINPHONIE je príkladom medzinárodnej spolupráce európskych krajín pri tvorbe a implementácii politík zameraných na zlepšovanie životného prostredia a zdravia obyvateľov s osobitným dôrazom na deti, pretože sú považované za najzraniteľnejšiu časť populácie. Projekt umožní rozšíriť súčasné spektrum poznatkov v oblasti expozície znečisťujúcim látkam vo vnútornom prostredí škôl a prispieť tak k vývoju nových postupov zameraných na redukciu tohto znečistenia.

Viac informácií


tactics

TACTICS (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and Child Safety)

 

TACTICS je medzinárodný projekt, zaoberajúci sa detskou úrazovosťou, do ktorého je zapojených 34 krajín. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť informácie, praktické nástroje a zdroje na podporu prijatia, implementácie a monitorovanie príkladov dobrej praxe v oblasti prevencie úrazov detí a mládeže v Európe.
 

TACTICS - tlačová správa

Globálna správa o stave bezpečnosti cestnej premávky 2013


Národná správa o bezpečnosti detí
 (pdf)


Úrazovosť v Slovenskej republike - profil krajiny
 (pdf)


Viac informáciísinice1

Sinicové vodné kvety a toxíny vo vodách: Výskyt, vplyv na  zdravie a opatrenia
 

Informácia: Medzinárodný projekt Európskej kooperácie v oblasti vedecko-technického výskumu – COST, č. ES 1105: Sinicové vodné kvety a toxíny vo vodách: Výskyt, vplyv na zdravie a opatrenia je prostriedkom na rozšírenie vedomostí o výskyte siníc a ich toxínov v celej Európe, s cieľom potlačiť nepriaznivé účinky na zdravie pri ich hromadných výskytoch a produkcii jedovatých látok. Do riešenia projektu je zapojených 26 európskych krajín, vrátane Slovenska.

Informácie o COST: www.cost.eu;

Informácie o projekte http://www.cost.eu/domains_actions/essem/Actions/ES1105?parties

Viac informácií