Odbor hygieny životného prostredia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 03. jún 2009 10:36

Náplň činnosti odboru

 

Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.

 

Cieľom hygieny životného prostredia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode.

 

Náplň činnosti odboru je určená najmä:

-  zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi vykonávacími predpismi v súlade s koncepciou odboru,

-  úlohami, ktoré vyplývajú z koncepčných dokumentov týkajúcich sa verejného zdravia a programov, ktoré schválila vláda SR,

-  záväzkov prijatých na implementáciu politiky európskeho spoločenstva v oblasti environmentálneho zdravia.

 

V rámci svojich úloh odbor hygieny životného prostredia:

 • zabezpečuje vypracovanie legislatívy a odborných usmernení k problematike pitnej vody, vody na kúpanie, hluku, elektromagnetických polí, vnútorného prostredia budov, výrobkov určených na styk s vodou určenou na ľudskú spotrebu, zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom (soláriá, masáže a rekondičné služby, holičstvá, kaderníctva, pedikúra, manikúra, sauny, tetovanie, pearcing a pod.), telovýchovných zariadení, pohrebníctva,

 • pripravuje metodické a odborné usmernenia pre výkon štátneho zdravotného dozoru v uvedených  oblastiach regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,

 • podieľa sa na tvorbe koncepčných materiálov Ministerstva zdravotníctva SR a koordinuje iné rezorty pri plnení úloh, vyplývajúcich z prijatých dokumentov,

 • posudzuje materiály predkladané inými orgánmi štátnej správy a samosprávy v súvislosti s riešením problémov environmentálneho zdravia (napr. podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a pod.),

 • vypracúva rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu RÚVZ,

 • vypracúva záväzné stanoviská pre rozhodovacie procesy iných orgánov štátnej správy podľa § 13 ods. 3  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípadoch, keď sa predmet posudzovania dotýka územných obvodov viacerých RÚVZ,

 • posudzuje a vypracúva odborné stanoviská v rámci odvolacích konaní a vybavovania sťažností,

 • zabezpečuje, pripravuje a vypracúva stanoviská pre pracovné skupiny EK vo veciach týkajúcich sa pitnej vody, vody na kúpanie, ortuťovej politiky v Európe, hluku v životnom prostredí, ochrany spotrebiteľa v súvislosti so službami a pod.,

 • navrhuje limity pre jednotlivé polutanty v zložkách a faktoroch životného prostredia (pitná voda, ovzdušie vo vonkajšom i vnútornom prostredí, hluk, vibrácie, elektromagnetické polia, stavebné materiály a pod.) z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie človeka,

 • pripravuje vecné podklady pre predpisy v oblasti environmentálneho zdravia,

 • vykonáva konzultačnú činnosť pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR v záujme vytvárania a ochrany životných podmienok priaznivých pre zdravie,

 • vykonáva poradenskú činnosť pre verejnosť k otázkam týkajúcim sa pitnej vody, bývania, škodlivín vo vnútornom i vonkajšom prostredí, hluku, dopravy, rekreácie, služieb a pod.,

 • presadzuje princípy, na ktorých je založený proces trvalo udržateľného rozvoja v prospech zdravia populácie SR,

 • koordinuje aktivity týkajúce sa implementácie NEHAP/CEHAPE (Children´s Environment and Health Action Plan for Europe), Protokolu o vode a zdraví,

 • pripravuje a realizuje projekty zamerané na dosiahnutie cieľov a zámerov medzinárodných environmentálnych programov (ENHIS, biomonitoring a pod.),

 • participuje na projektoch iných rezortov a inštitúcií (MŽP SR, SAŽP) týkajúcich sa problematiky environmentálneho zdravia, najmä v oblasti pitných vôd i vôd na kúpanie,

 • na základe poznatkov získaných z monitorovania environmentálno-zdravotných indikátorov sa podieľa na hodnotení zdravotných rizík vyplývajúcich zo záťaže súvisiacej s vystavením populácie nepriaznivým faktorom životného prostredia,

 • na základe zhodnoteného zdravotného rizika navrhuje zásady a opatrenia zamerané na zníženie týchto rizík,

 • iniciuje, organizuje a zabezpečuje environmentálno-zdravotné aktivity na národnej úrovni, spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami a organizáciami na projektoch zameraných na problémy životného prostredia a zdravia,

 • navrhuje zásady zdravého spôsobu života a vedie ľudí k zmene spôsobu života ohrozujúceho ich zdravie.

 

SEKRETARIÁT PRE IMPLEMENTÁCIU NEHAP
(NEHAP - National Environment and Health Action Plan / Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR)

Sekretariát NEHAP je výkonná inštitúcia pre riadenie procesov v rámci implementácie NEHAP v Slovenskej republike spolupracujúca s WHO. Ustanovený bol na základe návrhu ministra zdravotníctva SR dňom 15.3.2000 na ÚVZ SR v rámci odboru hygieny životného prostredia. Priamo riadi činnosť národnej riadiacej komisie (steering committee) a medzirezortnej pracovnej skupiny pre implementáciu NEHAP.

 • rozvíja a koordinuje aktivity pre podporu životného prostredia a zdravia,

 • participuje na medzinárodnom projekte ENHIS - "Informačný systém založený na indikátoroch životného prostredia a zdravia", koordinovanom WHO – European Centre for Environment and Health, Bonn,

 • monitoruje environmentálne zdravie prostredníctvom stanovených indikátorov v Európskom regióne,

 • zabezpečuje všetky aktivity týkajúce sa implementácie NEHAP/CEHAPE (Akčný plán pre životné prostredie a zdravie) v spolupráci s EK,

 • spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti environmentálneho zdravia,

 • koordinuje aktivity súvisiace s realizáciou ľudského biomonitoringu (HBM) v celoeurópskom meradle,

 • zabezpečuje prepojenie rezortných politík v otázkach environmentálneho zdravia,

 • zúčastňuje sa na aktivitách súvisiacich so zvyšovaním informovanosti verejnosti o otázkach životného prostredia a zdravia.

 


Programy a projekty

Posledná úprava Pondelok, 29. apríl 2013 09:55