Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22109315
Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosť Tlačiť E-mail

zaplavyUMÝVANIE RÚK

Umývajte si starostlivo a často ruky!!!

Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších  opatrení, ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití WC.

 

PITNÁ VODA

 • Na pitie a varenie zásadne používame len vodu, ktorej zdravotná nezávadnosť je spoľahlivo overená.

 

Voda z vlastnej studne

Ak bola Vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie, kým sa nevykoná sanácia  a než sa nedozviete, že výsledky rozboru  vody sú vyhovujúce.

Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou, nie ste napojený na verejný kontrolovaný vodovod a máte len vlastnú studňu, dajte si preveriť kvalitu vody v tejto studni uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia a to aj vtedy, ak Vaša studňa priamo zaplavená nebola. Pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu z overených vodných zdrojov, predovšetkým však vodu balenú.

 

Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní:

Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní vyčistenia okolia studne a po jej stavebno-technickom zabezpečení.

Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb a to pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúcej do studne.

 

Základný postup:

 • Mechanicky očistiť a tlakovou vodou umyť vonkajšie steny studne a tiež aj čerpacie zariadenie od nánosov bahna a opraviť poklop studne.

 • Otvoriť studňu a úplne vyčerpať z nej vodu.

 • Vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade bezkyslíkatého prostredia sviečka zhasne, v prípade výskytu methanu dôjde k oživeniu intenzity plameňa.

 • Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne  očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne odčerpať.

 • Umyť vnútorné steny studne dezinfekčným prostriedkom. Pracujeme pritom zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok nechajte na umytých stenách pôsobiť podľa návodu.

 • Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpáme, odstránime kalom zanesený pokryv dna studne a vymeníme ho novým vhodným materiálom (čistý štrk, hrubozrnný piesok). Zároveň necháme studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej pokračujeme v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu.

 • Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody. Vždy treba rešpektovať návod na použitie.  Potrebu celkového množstva prípravku na dezinfekciu vždy vypočítajte podľa výšky vody v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozrieďte v kropiacej konvi a roztokom pokropte priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte vo Vašom dome zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu (s dárlingom a pod.), vodu zo systému úplne vypustite. Potom napustíte do neho vodu z Vašej studne s obsahom dezinfekčného prípravku tak, že táto voda pretečie celým systémom a plynule cez všetky vodovodné kohútiky  vo Vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť cca 8 hodín.

 • Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole.

 

POTRAVINY (pokyny pre domácnosti)

 

Zaplavené poľnohospodárske plodiny

 • Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé. Tieto plodiny, i keby boli len čiastočne zaplavené a keby ďalej rástli, v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) nikdy nekonzumujte. O ich použití na kŕmenie zvierat musí rozhodnúť miestne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa.

 • Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť po dôkladnom umytí pitnou vodou.

 

Zaplavené potraviny

 • Nejedzte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou potravín hermeticky balených v skle, kovových obaloch, vrátane potravín hermeticky uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia známky poškodenia resp. porušenia zmien ich vonkajšieho vzhľadu, čitateľnosti ich etikiet, tvarových deformácií a iných možných porušení originality balenia takýchto potravín. Povodňou zasiahnuté hermeticky balené potraviny je však potrebné pred ich opätovným použitím očistiť a dezinfikovať. Nemožno používať potraviny so zjavne poškodenými papierovými etiketami, resp. ktoré sú úplne bez etikiet.

 

Nekonzumujte ani  chladené či mrazené potraviny, najmä vtedy, ak v dôsledku znefunkčnenia chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia:

 • javia také zmeny vlastností postihnuteľných zmyslami, ktoré vylučujú ich ďalšie použitie  pre účely ľudskej výživy (zápach, zmeny konzistencie, farby, a pod.),

 • trvanie do 3 hod.  - potraviny (chladené, mrazené) možno považovať za neškodné, ak ich teplota nepresiahla 6 stupňov Celzia,

 • trvanie viac ako 3 hod. – chladené potraviny musia byť laboratórne vyšetrené a rozhodnutie o konzumovateľnosti sa vykoná  na základe výsledkov uvedeného vyšetrenia,

 • viac ako 12 hod. – mrazené potraviny okamžite použiť na ďalšie  spracovanie, nie je prípustné ich opätovné zmrazenie.

 

Zákaz konzumovania v primeranej miere platí taktiež pre všetky ďalšie nasledujúce potraviny, ak boli v priamom styku so záplavovou vodou, bahnom, kalom:

 • akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvorených v papierovom obale alebo s viečkom z voskového papiera, s netesniacim plastovým viečkom najmä vtedy, ak obsahujú majonézy a dresinky

 • vrecúškové balenia korenín, bylín a čajov

 • múky, obiloviny, cukor, kávu vo vrecúškach i vo vreciach

 • všetky potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch, aj v prípade, ak by vyzerali ako suché a neporušené (napr. soľ, cereálie, cestoviny, ryža, sušienky, crecry, čokoláda, bonbóny, a pod.)

 

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezchybnosti potraviny, obráťte sa na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a v prípade zdravotných ťažkostí (bolesti brucha, hnačka, teploty) už po prvých príznakoch navštívte Vášho lekára. Počiatočné ľahké príznaky nikdy nepodceňujte!

 

Zásady likvidácie následkov povodní v postihnutých obytných budovách a bytoch

 

Zásady vysúšania domu alebo bytu:

 • urobte v miestnostiach prievan otvorením okien a dverí

 • ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje

 • buďte však opatrní pri používaní benzínových teplovzdušných agregátov vo vnútri domu alebo bytu – môžete sa priotráviť splodinami (kysličník uhoľnatý!!)

 

Upratanie a dezinfekcia domu alebo bytu:

 • odstráňte všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou

 • odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál – tapety a všetko, čo samo odpadáva (napr. omietky na stenách)

 • než začnete s dezinfekciou akéhokoľvek povrchu, zoznámte sa dôkladne so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku podľa návodu na obale

 • najprv si natiahnite gumové rukavice

 • nábytok, podlahy, steny, nádoby (riad), dopravné prostriedky dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom a nechajte pôsobiť podľa návodu.

 • Dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, rovnako napr. aj hračky.

 

Čistenie a dezinfekcia šatstva a bielizne

 • Najprv si natiahnite gumové rukavice.

 • Silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do vhodného dezinfekčného prostriedku.

 • Menej znečistenú bielizeň namočte na 1 hodinu do vhodného dezinfekčného prostriedku.

 • Bielizeň po dezinfikácii vyperte obvyklým spôsobom za použitia pracieho prášku.

 • POZOR – Dezinfekčné prostriedky môžu mať aj bieliace účinky!!

 • Cennejšie šatstvo, ktoré nie je vhodné dezinfikovať, vysušte, vykartáčujte a nechajte vyčistiť v profesionálnej čistiarni.

 

Dezinfekcia odpadových sifónov a žúmp

 • Použite nato určené dezinfekčné prostriedky.

 • Po skončení upratovacích činností sa odporúča ruky dezinfikovať.

 

Odstraňovanie živočíšnych odpadov

 • živočíšne odpady počas likvidácie následkov povodní je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať v súčinnosti s  orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy prostredníctvom kafilérnej služby

 • záplavových oblastiach nie je prípustné (je zakázané) zakopávanie uhynutých zvierat do zeme

 • s odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len pomocou ochranných a pracovných pomôcok (ochranné pracovné odevy - plastové alebo gumené rukavice, obalové materiály - plastové vrecia, potrebné nástroje - vidly, háky a pod.).

 

Vypracoval: Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR

Ing. Katarína Halzlová, RNDr. Zuzana Valovičová

Dátum: 19.05.2010