Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19216542
Informácia o importe poliovírusu do Euroregiónu SZO Tlačiť E-mail

V roku 2010, takmer osem rokov od vyhlásenia certifikácie eradikácie detskej obrny v Euroregióne, došlo v 4 krajinách Euroregiónu (Tadžikistan, Ruská federácia, Turkménsko a Kazachstan) k výskytu 475 laboratórne potvrdených ochorení na poliomyelitídu, z ktorých 30 zomrelo.
Dňa 23. apríla 2010 Regionálny úrad SZO pre Európu informoval o importe poliovírusu typu 1 do Tadžikistanu, ktorý vyvolal v krajine epidémiu poliomyelitídy.
Začiatkom marca 2010 došlo v Tadžikistane k vzostupu ochorení na akútne chabé obrny, u ktorých bol 20. apríla v moskovskom laboratóriu potvrdený divý poliovírus typu 1, veľmi príbuzný typu, ktorý bol izolovaný v novembri 2009 v severnej Indii v štáte Uttar Pradesh. Epidémia vrcholila v máji a posledné ochorenie bolo zaznamenané 4. júla. Celkovo bolo evidovaných vyše 700 ochorení, z ktorých bolo 457 laboratórne potvrdených, z nich maximum (405) bolo u detí do 15 rokov. Kontrolou zaočkovanosti u laboratórne potvrdených ochorení sa zistilo, že len 46 % z nich malo v dokumentácii zaznamenané očkovanie 4 alebo viacerými dávkami poliovakcíny. Rozsah epidémie tiež spochybňuje validitu surveillance v tejto krajine a poukázal na oneskorenú diagnostiku ochorení. Zatiaľ čo prvé prípady boli u detí do 5 rokov, od 14. mája sa ochorenia vyskytli aj u starších deti a mladších dospelých osôb. Zaznamenalo sa 26 úmrtí, z toho 15 u detí do 5 rokov. Epidémia viedla k preočkovaniu detskej populácie do veku 17 rokov v máji až júni monovalentou orálnou poliovakcínou typu 1 (OPV 1).
V súvislosti s touto epidémiou bolo od mája do júna 2010 zaznamenaných ďalších 18 prípadov ochorenia na poliomyelitídu v Európskom regióne (jedno ochorenie v Kazachstane, 14 v Ruskej federácii, tri v Turkménsku). Z uvedeného dôvodu bolo v týchto krajinách nariadené očkovanie proti poliomyelitíde. Prenos ochorení sa podarilo zastaviť 6 mesiacov po potvrdení prvých prípadov ochorenia.
Regionálny úrad SZO pre Európu zabezpečil v spolupráci s národnými kanceláriami SZO posilnenie preventívnych opatrení. Všetky členské krajiny boli vyzvané k zabezpečeniu dodržiavania, prípadne aktualizácii svojich národných akčných plánov na eradikáciu poliomyelitídy. Vzhľadom k tomu, že sa epidemický výskyt ochorení na poliomyelitídu podarilo včasne nariadenými protiepidemickými opatreniami v krátkom čase ohraničiť a ochorenia sa nerozšírili do ďalších krajín považuje SZO Európsky región naďalej za „polio free".
Vypuknutie epidémie poliomyelitídy v európskom regióne SZO, kde bola v roku 2002 vyhlásená certifikácia eradikácia poliomyelitídy, poukazuje na dôležitosť potreby stálej ochrany pred ochoreniami preventabilnými očkovaním.