Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3474
Počet zobrazení obsahu : 20152824
Odbor rozpočtu a financovania Tlačiť E-mail

Odbor rozpočtu a financovania:

-        zabezpečuje a  spracováva všetky podklady, súvisiace s   tvorbou  rozpočtu na príslušný rozpočtový rok

-        spracováva požiadavky odborných útvarov na pridelenie finančných prostriedkov na bežné výdavky

-        spracováva rozpis finančných prostriedkov, pridelených na činnosť ÚVZ SR

-        pravidelne sleduje stav finančných prostriedkov na príjmových a výdavkových účtoch ÚVZ SR, vedených v Štátnej pokladnici Bratislava a na účte, vedenom vo Všeobecnej úverovej banke, a. s., pobočka Bratislava

-        pravidelne sleduje stav  čerpania rozpočtu ÚVZ SR

-        zabezpečuje dodržiavanie rozpočtovej a finančnej disciplíny ÚVZ SR

-        na základe výsledkov v čerpaní rozpočtu predkladá návrhy na zmeny prerozdelenia finančných prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými  položkami a podpoložkami

-        zabezpečuje  zriaďovanie  účtov  v Štátnej  pokladnici alebo ich rušenie podľa potreby ÚVZ SR

-        vedie komplexnú agendu účtovníctva a výkazníctva ÚVZ SR

-        vedie evidenciu hmotného a nehmotného majetku v správe ÚVZ SR

-        zabezpečuje činnosti súvisiace s vedením pokladne ÚVZ SR

-        zabezpečuje všetky činnosti vo vzťahu k Štátnej pokladnici

-        vypracováva  plán investičnej  výstavby a  plán nákupu strojov a  zariadení, na príslušný rozpočtový rok, financovaných z kapitálových výdavkov