Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3468
Počet zobrazení obsahu : 20131021
Referát krízového riadenia Tlačiť E-mail

Referát krízového riadenia je zriadený v súlade s rozhodnutím ministerstva zdravotníctva SR o určení ÚVZ SR ako subjektu hospodárskej mobilizácie; a je odborný, výkonný a kontrolný útvar na plnenie úloh určených v tomto rozhodnutí.

Referát krízového riadenia je organizačne priamo podriadený hlavnému hygienikovi SR; odborne a metodicky je referát riadený odborom krízového manažmentu ministerstva zdravotníctva SR.

 

Referát krízového riadenia:

  • na úseku krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie zodpovedá za:

a)    organizovanie a vykonávanie prípravy ÚVZ SR na plnenie úloh a opatrení hospodárskej mobilizácie stanovených v rozhodnutí MZ SR o určení ÚVZ SR ako subjektu hospodárskej mobilizácie,

b)    priebežné vedenie a aktualizáciu krízového plánu a predpísanej dokumentácie v subjekte hospodárskej mobilizácie,

c)    evidenciu a hospodárenie s majetkom nakúpeným z vyčlenených prostriedkov štátneho rozpočtu na hospodársku mobilizáciu,

d)    účelné využívanie pridelených finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,

e)    priebežné spracovávanie, úplnosť a správnosť vedenia podkladových informácií v údajových dokumentoch jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,

f)     prípravu rokovaní krízového štábu ÚVZ SR a vedenie samostatnej písomnej agendy krízového štábu,

g)    prípravu systému vzájomnej komunikácie a informovanosti medzi ÚVZ SR a určenými subjektmi hospodárskej mobilizácie v rezorte zdravotníctva o plnení hygienických a protiepidemických opatrení,

h)    úplnosť a správnosť vedenia odbornej spisovej agendy referátu krízového riadenia ÚVZ SR v súlade s platným registratúrnym poriadkom pre oblasť krízového riadenia,

i)     organizáciu vyrozumenia v súlade s plánom ministerstva zdravotníctva na vykonanie vyrozumenia rezortu zdravotníctva o vyhlásení krízovej situácie.

  • v rámci prípravy osôb na civilnú ochranu zodpovedá za:

a)    organizovanie a vykonávanie prípravy zamestnancov na plnenie úloh a opatrení CO,

b)    účelné a hospodárne využitie materiálu CO a jeho riadnu inventarizáciu,

c)    zabezpečovanie evakuácie,

d)    organizovanie záchranných prác,

e)    organizovanie jednotiek CO,

f)     spoluprácu s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh vydaných v zameraní činnosti CO od Okresného úradu Bratislava na príslušný kalendárny rok,

g)    plánovanie úloh CO v ÚVZ SR,

h)    organizáciu vyrozumenia a varovania zamestnancov pri vzniku mimoriadnej udalosti alebo vyhlásení mimoriadnej situácie,

i)     spracovanie plánu evakuácie a plánu ukrytia zamestnancov ÚVZ SR,

j)     prípravu štábu CO na plnenie úloh podľa osobitných predpisov a nariadení, metodické riadenie a zabezpečenie prípravy CO v rámci objektu a vedenie predpísanej dokumentácie spojenej s touto činnosťou,

k)    plnenie a vykonávanie úloh v oblasti informačnej bezpečnosti.

  • v oblasti informačnej bezpečnosti najmä:

a)   zodpovedá za tvorbu a realizáciu bezpečnostnej politiky; zabezpečuje jej implementáciu,

b)   kontroluje plnenie prijatých opatrení na eliminovanie odhalených rizík,

c)   sleduje legislatívu na úseku ochrany informačnej bezpečnosti.