Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22188818
Odbor medzinárodných vzťahov Tlačiť E-mail

Odbor medzinárodných vzťahov riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci odboru.

 

Odbor medzinárodných vzťahov najmä:

a)    zabezpečuje najmä plnenie úloh v oblasti verejného zdravotníctva vyplývajúcich z členstva SR v EÚ, SZO iných medzinárodných organizáciách (najmä Rady Európy, OECD). Odbor plní úlohy, ktoré ÚVZ SR vyplývajú z bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti verejného zdravotníctva. Pri svojej činnosti spolupracuje najmä s odbornými útvarmi ministerstva zdravotníctva a inými ústrednými orgánmi štátnej správy a RÚVZ v SR,

b)    plní úlohy súvisiace s členstvom SR v EÚ a v iných medzinárodných organizáciách v oblasti verejného zdravotníctva, najmä:

1.    spolupracuje a koordinuje spoluprácu medzi ÚVZ SR, RÚVZ v SR a EK, ako aj jednotlivými členskými štátmi EÚ,

2.    spolupracuje a koordinuje spoluprácu medzi ÚVZ SR, RÚVZ v SR a Radou Európy,

3.    spolupracuje a koordinuje spoluprácu medzi ÚVZ SR, RÚVZ v SR a SZO,

4.    koordinuje spoluprácu medzi ÚVZ SR, ministerstvom zdravotníctva a inými ústrednými orgánmi štátnej    správy v oblasti verejného zdravotníctva,

5.    pripravuje v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva podkladové materiály pre rokovania COREPER 1, COREPER 2, Radu ministrov zdravotníctva EÚ a iné orgány EÚ,

6.    v priamej spolupráci s ministerstvom zdravotníctva zabezpečuje oficiálnu písomnú korešpondenciu ÚVZ SR so zahraničím,

7.    zabezpečuje administráciu činností súvisiacich s účasťou zamestnancov ÚVZ SR a RÚVZ v SR, ako expertov orgánov EÚ, SZO a iných medzinárodných organizácií,

8.    zabezpečuje administráciu a vedie evidenciu zahraničných pracovných ciest zamestnancov ÚVZ SR a RÚVZ v SR, ako expertov orgánov EÚ, SZO a iných medzinárodných organizácií,

9.    plní úlohy informačného centra pre otázky medzinárodnej spolupráce s EÚ a SZO,

10. zabezpečuje plnenie úloh v oblasti medzinárodných vzťahov vyplývajúcich z uznesení vlády SR,

11. spolupracuje s príslušnými orgánmi pri zapracovávaní medzinárodných aspektov verejného zdravotníctva pri príprave politík v SR;

c)    v oblasti verejného zdravotníctva plní aj tieto úlohy:

1.    koordinuje projektovú spoluprácu prostredníctvom ÚVZ SR a RÚVZ v SR vyplývajúcu  najmä z Akčného programu EÚ, Rámcového programu pre vedu a výskum a iných medzinárodných programov pre oblasť verejného zdravotníctva,

2.    koordinuje projektovú spoluprácu ÚVZ SR a ostatných RÚVZ v SR alebo ich zamestnancov s inými subjektmi etablovanými na území SR,

3.    vedie evidenciu medzinárodných projektov realizovaných ÚVZ SR,

4.    zabezpečuje diplomatický protokol a audiencie zahraničných návštev,

5.    zabezpečuje organizáciu medzinárodných odborných konferencií,

6.    zabezpečuje preklady materiálov,

7.    informuje RÚVZ v SR o otázkach medzinárodných vzťahov, vývoji, možnostiach medzinárodnej spolupráce a zverejňuje dôležité informácie na webovej stránke ÚVZ SR.