Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135690
Odbor organizačno - dokumentačný Tlačiť E-mail
 1. vydáva a vedie evidenciu interných riadených dokumentov hlavného hygienika, vrátane príkazných listov.

 2. sumarizuje výročnú správu ÚVZ SR,  RÚVZ v SR a Národných referenčných centier.

 3. spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR.

 4. vypracováva prehľady o činnosti ÚVZ SR a RÚVZ v SR v oblasti verejného zdravotníctva.

 5. organizuje porady regionálnych hygienikov a pripravuje plán celoslovenských porád odborov   na príslušný kalendárny rok.

 6. koordinuje činnosť hlavných odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva.

 7. spracováva návrh programov a projektov ÚVZ v SR na príslušný kalendárny rok. Spracováva odpočty plnenia programov a projektov a Plán programov a projektov na ďalšie roky.

 8. pripravuje podklady k vymenovávaniu a odvolávaniu hlavných odborníkov hlavného hygienika, krajských odborníkov hlavného hygienika; predsedov a členov poradných zborov hlavného hygienika.

 9. aktualizuje kvalifikované elektronické podpisy ÚVZ SR.

 10. aplikuje  ustanovenia zákona o eGovernmente do praxe.


Odbor organizačno-dokumentačný zabezpečuje realizáciu skúšok odbornej spôsobilosti na :

 • činnosti vedúce k ožiareniu a poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

 • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

 • hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia

 • odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia

 • prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.

Odbor organizačno-dokumentačný vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb.


Do odboru organizačno-dokumentačného sú začlenené:

 1. podateľňa, ktorá je súčasťou správy registratúry ÚVZ SR; podateľňa v elektronickej forme eviduje  všetky podania, došlé v listinnej forme, a podania, došlé do elektronickej podateľne ÚVZ SR, vystavuje platobné predpisy a eviduje správne poplatky v Module správnych poplatkov.
   

 2. knižnica a správa registratúry ÚVZ SR, ktorá v ÚVZ SR najmä:

 • je špeciálnou knižnicou a má špecializovaný knižničný fond; knižnica poskytuje knižnično-informačné služby svojmu zriaďovateľovi a s jeho súhlasom verejnosti.

 • zabezpečuje štandardné knižničné služby akvizičné, výpožičné, príp. medziknižničnú výpožičnú službu, cirkulačnú výpožičnú službu, rešeršné služby a poskytovanie bibliografických a faktografických informácií.

 • zabezpečuje komplexnú správu registratúry úradu a vyraďovacie konania, usmerňuje metodicky zamestnancov na úseku správy registratúry, zodpovedá za všetky odborné činnosti súvisiace so správou registratúry ÚVZ SR.

 • zabezpečuje spracovanie prehľadu publikačnej činnosti v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, STN ISO 690 a STN ISO 690-2.
   

 1. manažér kvality podľa ISO normy 9001 a metrológ ÚVZ SR, ktorý najmä:

 • vykonáva:

 • zavedenie a stále zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

 • aplikáciu systému procesov v rámci organizácie spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou a ich manažérstvo zamerané na produkciu žiadaných výstupov

 • funkciu vedúceho audítora v systéme manažérstva kvality, vypracováva plán interných auditov na kalendárny rok, zodpovedá za vypracovanie programu interných auditov, organizáciu auditov a konečné zhodnotenie auditov vo forme sumárnej správy; dohliada na vykonanie nápravných činností, odstránenie nezhôd a ich príčin a overovanie realizovaných činností

 • prieskumy spokojnosti zákazníkov/klientov, sleduje ich aktuálne potreby a udržiava spätnú väzbu medzi ÚVZ SR a zainteresovanými stranami využívaním dostupných metód prieskumu.

 • zodpovedá za styk ÚVZ SR s certifikačnými spoločnosťami.

 • vedie centrálnu evidenciu interných riadených dokumentov a priebežne dopĺňa zoznam všetkých vydaných a všetkých platných interných riadených dokumentov.

 • metodicky vedie metrológov jednotlivých odborov, riadi metrologický poriadok.

 • vykonáva funkciu risk manažéra pre identifikáciu a riadenie dokumentácie rizík a príležitostí

 • ÚVZ SR.

 • plní úlohy podľa pokynov hlavného hygienika.
   

 1. správca riadenej dokumentácie, ktorý najmä:

 • zabezpečuje v spolupráci s vedúcimi odborov a manažérom kvality ÚVZ SR vypracovanie, registráciu, schvaľovanie, vydávanie, prideľovanie a aktualizáciu internej riadenej dokumentácie.

 • vedie centrálnu evidenciu interných riadených dokumentov a priebežne dopĺňa zoznam všetkých vydaných a všetkých platných interných riadených dokumentov.

 • informuje vedúcich zamestnancov o vydaní a aktualizácii interných riadených dokumentov.
   

 1. zodpovedná osoba za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov, ktorá vykonáva činnosti, súvisiace s ochranou osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len. zákon č. 18/2018 Z. z.), najmä:

 • pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme posúdi, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb

 • zabezpečuje realizáciu organizačných, technických a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním, ktoré sa spracúvajú v informačných systémoch ÚVZ SR

 • vedie evidenciu informačných systémov s osobnými údajmi, ktoré sa spracúvajú v ÚVZ SR

 • preškoľuje všetkých zamestnancov ÚVZ SR v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a GDPR

 • vypracováva a priebežne aktualizuje poverenia a poučenia oprávnených osôb

 • vedie zoznamy oprávnených osôb a ostatných zamestnancov, ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť

 • spolupracuje a je kontaktným miestom pre dozorné orgány a kontaktným miestom pre   dotknuté osoby v problematike ochrany osobných údajov.
   

 1. Manažér kybernetickej bezpečnosti vykonáva a je zodpovedný za:

 • presadzovanie a kontrolu dodržiavania bezpečnostných zásad kybernetickej bezpečnosti v prostredí ÚVZ SR,

 • zabezpečenie aplikácie bezpečnostných opatrení v systéme riadenia kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom organizačných útvarov ÚVZ SR,

 • predkladanie návrhov a informácii v oblasti kybernetickej bezpečnosti Hlavnému hygienikovi, ako štatutárovi orgánu prevádzkovateľa základnej služby,

 • vypracovanie a aktualizáciu zoznamu minimálnych bezpečnostných požiadaviek na zaistenie ochrany aktív ÚVZ SR pre jednotlivé klasifikačné úrovne,

 • vypracovanie a aktualizáciu metodiky pre analýzu rizík prostredia ÚVZ SR,

 • vypracovanie a realizáciu programu budovania bezpečnostného povedomia v prostredí ÚVZ SR,

 • vyhodnocovanie informácií z monitorovania a posudzovania kybernetických bezpečnostných incidentov a odporúča vhodné opatrenia pre identifikované kybernetické bezpečnostné incidenty,

 • koordináciu riadenia kybernetickej bezpečnosti v súčinnosti s manažérmi kybernetickej bezpečnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva,

 • spoluprácu s vedúcimi zamestnancami ÚVZ SR pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov v rámci ich manažérskych kompetencií,

 • vyhodnocovanie plnenia operatívnych cieľov kybernetickej bezpečnosti vyhodnotením príslušných metrík v spolupráci so zodpovednými zamestnancami za dané operatívne ciele,

 • predloženie správy o vyhodnotení bezpečnostných cieľov hlavnému hygienikovi raz štvrťročne, najneskôr do mesiaca od ukončenia daného štvrťroka,

 • prípravu, spracovanie a revíziu internej bezpečnostnej dokumentácie ÚVZ SR,

 • zabezpečenie, aby základné požiadavky zákona o kybernetickej bezpečnosti boli podľa potreby premietnuté v návrhoch zmlúv s treťou stranou,

 • zabezpečenie, aby povinnosti a zodpovednosti, vyplývajúce jednotlivým zamestnancom ÚVZ SR z požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti, boli premietnuté do príslušných interných smerníc a zmlúv,

 • vykonávanie pravidelnej analýzy rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

 • plnenie úloh vyplývajúcich z vyšetrovania kybernetických bezpečnostných incidentov,

 • plnenia úloh vyplývajúcich z kontrol MZ SR a NBÚ a ďalších oprávnených subjektov,

 • návrh opatrení na minimalizáciu zistených nedostatkov z auditov kybernetickej bezpečnosti,

 • zabezpečenie pravidelného vzdelávania zamestnancov ÚVZ SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.Odbor organizačno-dokumentačný sa podieľa na evidovaní a vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií, podaných podľa zák. č. 211/2000 Z.z.