Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3229
Počet zobrazení obsahu : 18378503
Odbor organizačno - dokumentačný Tlačiť E-mail

a) vydáva a vedie evidenciu interných riadených dokumentovhlavného hygienika,
b) sumarizuje výročnú správu ÚVZ SR a RÚVZ v SR,
c) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva,
d) vypracováva prehľady o činnosti ÚVZ SR a RÚVZ v SR v oblasti verejného zdravotníctva,
e) organizuje porady regionálnych hygienikov a pripravuje plán celoslovenských porád odborov na príslušný kalendárny rok,
f) koordinuje činnosť hlavných odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva,
g) spracováva návrh programov a projektov UVZv SR na príslušný kalendárny rok a spracováva odpočty plnenia,
h) pripravuje podklady k vymenovaniu a odvolávaniu hlavných odborníkov hlavného hygienika, krajských odborníkov hlavného hygienika; predsedov a členov poradných zborov hlavného hygienika.


Odbor organizačno-dokumentačný zabezpečuje skúšky odbornej spôsobilosti na činnosti vedúce k ožiareniu a poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany a na:

a)   kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,

b)   hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,

c)   odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,

d)   prevádzkovanie balzamovania a konzervácie.

Odbor organizačno-dokumentačný vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb.Do odboru organizačno-dokumentačného sú začlenené:


a) podateľňa, ktorá je súčasťou správy registratúry ÚVZ SR; podateľňa v elektronickej forme eviduje všetky podania došlé ÚVZ SR a eviduje správne poplatky v Module správnych poplatkov,
b) referát informatiky; referát informatiky najmä:

1. zabezpečuje:

1.1 úlohy vyplývajúce z gestorstva štátnych informačných systémov – IS úradov verejného zdravotníctva a informačného systému ÚVZ SR, starostlivosť o plánovanie prostriedkov na údržbu, inovovanie a rozširovanie informačných systémov, pravidelný kontakt s dodávateľom systému a plánovanie úprav a rozšírení systému,
1.2 funkčnosť informačných systémov, pravidelný kontakt s jednotlivými správcami a s gestormi odborných databáz prostredníctvom hlavných odborníkov – republikových gestorov jednotlivých odborných oblastí systému,
1.3 funkčnosť miestnej počítačovej siete ÚVZ SR, starostlivosť o hardwarové prvky siete, ich funkčnosť, ich opravy a doplňovanie vyplývajúce z rozširovania počtu prípojných miest a ich realizácia,
1.4 funkčnosť jednotlivých osobných počítačov ako aj všetkých aktívnych prvkov informačných technológií v ÚVZ SR, pravidelný audit výpočtovej techniky z hľadiska jeho kvalitatívneho ako aj kvantitatívneho rozloženia v rámci organizačných útvarov,
1.5 funkčnosť softwaru, najmä kancelárskeho balíku MS Office a jeho súčastí, formou individuálnej pomoci a starostlivosti u jednotlivých užívateľov,
1.6 pripojenie počítačovej siete ÚVZ SR k internetu, pravidelnú údržbu a starostlivosť o kvalitu pripojenia a regulovanie záťaže pripojenia celej LAN k internetu,
1.7 funkčnosť, aktualizácie a pravidelnú údržbu webovej stránky ÚVZ SR,
1.8 funkčnosť a aktuálnosť intranetovej stránky ÚVZ SR s ťažiskom na bezprostredné potreby vnútorných informácií ÚVZ SR,

2. rieši individuálne poruchy a nefunkčnosť na pracoviskách jednotlivých užívateľov, vrátane inštalácií a reinštalácií operačných systémov a iného softwaru pri jeho aktualizácii a rozšírení,


c) knižnica a správa registratúry ÚVZ SR; knižnica a správa registratúry ÚVZ SR najmä:


1. buduje knižnično-informačný systém, ktorý je súčasťou štátneho informačného systému a poskytuje informačné služby v súlade s činnosťou ÚVZ SR,
2. je špeciálna knižnica a má špecializovaný knižničný fond; knižnica poskytuje knižnično-informačné služby svojmu zriaďovateľovi a s jeho súhlasom verejnosti,
3. zabezpečuje štandardné knižničné služby akvizičné, výpožičné, medziknižničnú výpožičnú službu, cirkulačnú výpožičnú službu, rešeršné služby a poskytovanie bibliografických a faktografických informácií,
4. usmerňuje metodicky zamestnancov na úseku správy registratúry, zodpovedá za všetky odborné činnosti súvisiace so správou registratúry ÚVZ SR, vrátane činnosti registratúrneho strediska a prípravy vyraďovacích konaní,
5. zabezpečuje spracovanie prehľadu publikačnej činnosti podľa podkladov predložených príslušnými zamestnancami úradu v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, STN ISO 690 a STN ISO 690-2.


d) manažér kvality podľa ISO normy 9001; manažér kvality najmä:

1. vykonáva:

1.1 zavedenie a neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001,
1.2 aplikáciu systému procesov v rámci organizácie spolu s identifikáciou procesov a ich interakciou a ich manažérstvo zamerané na produkciu žiadaných výstupov,
1.3 funkciu vedúceho audítora v systéme manažérstva kvality, vypracováva plán interných auditov na kalendárny rok, zodpovedá za vypracovanie programu interných auditov, organizáciu auditov a konečné zhodnotenie auditov vo forme sumárnej správy; dohliada na vykonanie nápravných činností, odstránenie nezhôd a ich príčin a overovanie realizovaných činností;
1.4 prieskumy spokojnosti zákazníkov / klientov, sleduje ich aktuálne potreby a
udržiava spätnú väzbu medzi ÚVZ SR a zainteresovanými stranami využívaním
dostupných metód prieskumu,

2. zodpovedá za styk ÚVZ SR s certifikačnými spoločnosťami,
3. vedie centrálnu evidenciu interných riadených dokumentov a priebežne dopĺňa zoznam všetkých vydaných a všetkých platných interných riadených dokumentov,
4. plní úlohy podľa pokynov hlavného hygienika;


e) správca riadenej dokumentácie; správca riadenej dokumentácie najmä:

1. zabezpečuje v spolupráci s vedúcimi odborov a manažérom kvality ÚVZ SR vypracovanie, registráciu, schvaľovanie, vydávanie, prideľovanie a aktualizáciu internej riadenej dokumentácie,
2. vedie centrálnu evidenciu interných riadených dokumentov a priebežne dopĺňa zoznam všetkých vydaných a všetkých platných interných riadených dokumentov,
3. informuje vedúcich zamestnancov o vydaní a aktualizácii interných riadených dokumentov;


f) zodpovedná osoba za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov zabezpečuje všetky náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len. zákon č. 122/2013 Z. z.) vykonáva nasledovné činnosti, najmä:

- pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme posúdi, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb,
- zabezpečuje realizáciu organizačných, technických a personálnych opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním, ktoré sa spracúvajú v informačných systémoch ÚVZ SR,
- vedie evidenciu informačných systémov s osobnými údajmi, ktoré sa spracúvajú na ÚVZ SR,
- preškoľuje všetkých zamestnancov ÚVZ SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.,
- vypracováva a priebežne aktualizuje poverenia a poučenia oprávnených osôb,
- vedie zoznamy oprávnených osôb a ostatných zamestnancov, ktorí sú povinní zachovávať mlčanlivosť.