Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22188867
Odbor kontroly, dozoru, sťažností a auditu Tlačiť E-mail

Náplň činnosti odboru
 

Odbor kontroly, dozoru, sťažností a auditu:

-     prijíma, eviduje, vybavuje sťažnosti, petície, podania a oznámenia z podozrenia zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov;

-     prijíma, eviduje, preveruje a vybavuje podnety fyzických osôb o protispoločenskej činnosti,

-     je určenou zodpovednou osobou pri plnení úloh v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti,

-     vykonáva kontrolnú činnosť na ÚVZ SR a v RÚVZ SR podľa plánu a na príkaz hlavného hygienika v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,

-     vykonáva kontrolnú činnosť na základe sťažností, petícií a podaní;

-     vypracováva analýzy kontrolných opatrení a zistení;

-     plní úlohy, ktoré vyplývajú z uznesení vlády SR, NR SR a výborov v oblasti kontrolnej činnosti na úseku ochrany zdravia;

-     plní prijaté opatrenia z kontrolnej činnosti vonkajšími orgánmi;

-     plní prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaných subjektov.