Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21705912
Odbor legislatívy a práva Tlačiť E-mail

Náplň činnosti odboru
 

Odbor legislatívy a práva zabezpečuje najmä tieto úlohy  

a)   pripravuje v spolupráci s odbornými útvarmi Úradu všeobecne záväzné právne predpisy na úseku verejného zdravotníctva,

b)   zabezpečuje vnútrorezortné a medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovaným právnym predpisom,

c)   spolupracuje pri vypracovávaní odborných usmernení  Úradu verejného zdravotníctva SR, potrebných pre správnu aplikáciu právnych predpisov na úseku verejného zdravotníctva,

d)   spolupracuje pri vypracovávaní materiálov  Úradu verejného zdravotníctva SR v oblasti uplatňovania právnych predpisov na úseku verejného zdravotníctva,

e)   zabezpečuje pripomienkové konanie k právnym predpisom, vypracovaným jednotlivými rezortmi,

f)    zabezpečuje úlohy z hľadiska podávania informácii o postupe odstraňovania transpozičného deficitu a zefektívnenia systému transpozície smerníc v Slovenskej republike.

g)   poskytuje právne poradenstvo pri plnení úloh ÚVZ SR a RÚVZ,

h)   právne poradenstvo pre jednotlivé odbory a pracoviská úradu,

i)    právne poradenstvo pre oblasť zmluvných vzťahov úradu, najmä prípravu zmlúv, pripomienky k zmluvám, vrátane verejného obstarávania,

j)    je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad,

k)   pripravuje návrhy rozhodnutí úradu v druhostupňovom správnom konaní, vrátane ich prerokúvania s účastníkmi konania,

l)    zastupuje úrad pred súdmi v SR v konaniach pri preskúmavaní druhostupňových rozhodnutí úradu,

m)  vydáva záväzné stanoviská úradu proti námietkam záväzných stanovísk vydaných regionálnym úradom,

n)   vedie evidenciu uplatnených sankčných opatrení regionálnych úradov v SR,

o)   vybavuje korešpondenciu odboru.