Organizačná štruktúra
O nás Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.

svk Organizačná štruktúra (SK) (pdf)

eu Organizačná štruktúra (EN) (pdf)


 


Organizačný útvar

Vedúci zamestnanec

Hlavný hygienik SR

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

Sekretariát hlavného hygienika SR
e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Iveta Kintlerová

Osobný úrad

email:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Jaroslava Antalová

Odbor legislatívy a práva

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Roman Soska

Kancelária hlavného hygienika SR

Mgr. Andrea Fedičová

Referát krízového riadenia

Ing. Alžbeta Jamrichová

Referát verejného obstarávania

Ida Olšová

Odbor kontroly, dozoru, sťažností a auditu

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Ján Hučko

Sekcia financovania, rozpočtu a prevádzky

PhDr. Juraj Lovásik

Odbor rozpočtu a financovania

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ing. Renáta Pinková

Odbor ekonomiky a prevádzky úradu

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sekcia ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia

MUDr. Iveta Trusková, PhD.

Odbor hygieny životného prostredia

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Michal Jajcaj

Odbor preventívneho pracovného lekárstva

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PhDr. Monika Zámečníková

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Odbor ochrany zdravia pred žiarením

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

RNDr. Veronika Drábová, PhD.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Ing. Zuzana Sirotná

Sekcia ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD.

Odbor epidemiológie

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. et Mgr. Adriana Mečochová

Odbor hygieny detí a mládeže

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Odbor lekárskej mikrobiológie

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Edita Staroňová, PhD.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Sekcia medzinárodných vzťahov a komunikácie

Ing. Peter Zsapka, MBA

Odbor medzinárodných vzťahov

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Referát komunikačný


e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Daša Račková

Odbor organizačno - dokumentačný

e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.