Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3257
Počet zobrazení obsahu : 18636268
Organizačná štruktúra
O nás Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.

svk Organizačná štruktúra (SK) (pdf)

eu Organizačná štruktúra (EN) (pdf)


 Organizačný útvar

Vedúci zamestnanec

Hlavný hygienik SR

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

Sekretariát hlavného hygienika SR

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Iveta Kintlerová

Osobný úrad

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Ján Hučko
poverený vedením

Odbor legislatívy a práva

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Roman Soska

Kancelária hlavného hygienika SR

Mgr. Andrea Fedičová

Referát krízového riadenia

Ing. Alžbeta Jamrichová

Referát verejného obstarávania

Ida Olšová

Odbor kontroly, dozoru, sťažností a auditu

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Ján Hučko

Inštitút verejného zdravotníctva

 

Centrum výskumu a vývoja

 

Sekcia financovania, rozpočtu a prevádzky

PhDr. Juraj Lovásik

Odbor rozpočtu a financovania

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ing. Renáta Pinková

Odbor hospodárskej správy


e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Andrej Kubiš

Sekcia ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia

MUDr. Iveta Trusková, PhD.

Odbor hygieny životného prostredia

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Milada Eštóková, PhD.

Odbor preventívneho pracovného lekárstva

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PhDr. Monika Zámečníková

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Odbor radiačnej ochrany

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

RNDr. Veronika Drábová, PhD.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Ing. Zuzana Sirotná

Sekcia ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD.

Odbor hygieny detí a mládeže

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

poverená riadením MUDr. Hana Janechová

Odbor lekárskej mikrobiológie

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Edita Staroňová, PhD.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie

PhDr. Mgr. Adriana Mečochová

Odbor surveillance infekčných ochorení

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PhDr. Mgr. Adriana Mečochová

Odbor imunizácie

 

Odbor pripravenosti na biologické hrozby a pandémie

 

Sekcia medzinárodných vzťahov a komunikácie

Ing. Peter Zsapka, MBA

Odbor medzinárodných vzťahov

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Lucia Paulíková

Odbor organizačno - dokumentačný

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Mária Bognárová

Odbor komunikácie


e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Daša Račková

Sekcia informačných technológií

Ing. Juraj Németh

Odbor prevádzky informačných a komunikačných technológií

 

Odbor podpory používateľa

Ing. Marián Guoth

Odbor implementácie projektového riadenia, metodiky, rozvoja informačných systémov a elektronizácie služieb a procesov