O nás PDF Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť  zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.

svk Organizačná štruktúra (SK) (pdf)

eu Organizačná štruktúra (EN) (pdf)


 Organizačný útvar

Vedúci zamestnanec

Hlavný hygienik SR

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

Sekretariát hlavného hygienika SR

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Iveta Kintlerová

Osobný úrad

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Ján Hučko

Odbor legislatívy a práva

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Roman Soska

Kancelária hlavného hygienika SR

Mgr. Andrea Fedičová

Referát verejného obstarávania

Ida Olšová

Referát architektúry informačných technológií Ing. Marian Šimegh
Odbor krízového riadenia, pandemickej legislatívy a nefarmakologických opatrení

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
JUDr.  Robert Rovný

Odbor kontroly, dozoru, sťažností a auditu

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Ján Hučko

Inštitút verejného zdravotníctva

 

Centrum výskumu a vývoja

 

Sekcia financovania, rozpočtu a prevádzky

PhDr. Juraj Lovásik, MPH

Odbor rozpočtu a financovania

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ing. Renáta Pinková

Odbor hospodárskej správy

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Andrej Kubiš

Odbor koordinácie hospodársko-rozpočtových procesov RÚVZ

Ing. Anna Benčeková

Sekcia ochrany a podpory zdravia I

MUDr. Katarína Kromerová

Odbor hygieny životného prostredia

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Milada Eštóková, PhD.

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

MUDr. Marek Slávik

Odbor radiačnej ochrany

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

RNDr. Veronika Drábová, PhD.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Ing. Zuzana Sirotná, MPH

Sekcia ochrany a podpory zdravia II

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA

Odbor hygieny detí a mládeže

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

MUDr. Hana Janechová

Odbor lekárskej mikrobiológie

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Edita Staroňová, PhD.

Odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

doc. Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Odbor preventívneho pracovného lekárstva

e-mail: 
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PhDr. Monika Zámečníková

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie

PhDr. Mgr. Adriana Mečochová

Odbor surveillance infekčných ochorení

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

PhDr. Júlia Adamčíková

Odbor imunizácie

MUDr. Ivan Bakoss

Odbor pripravenosti na biologické hrozby a pandémie

Mgr. Eva Chmelanová

Sekcia medzinárodných vzťahov a komunikácie

Ing. Dagmar Némethová

Odbor medzinárodných vzťahov

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Lucia Paulíková

Odbor organizačno - dokumentačný

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

JUDr. Mária Bognárová

Odbor komunikácie


e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Daša Račková

Sekcia informačných technológií

Ing. Juraj Németh

Odbor prevádzky informačných a komunikačných technológií

 

Odbor podpory používateľa

Ing. Marián Guoth

Odbor implementácie projektového riadenia, metodiky, rozvoja informačných systémov a elektronizácie služieb a procesov

 
 
Posledná úprava Pondelok, 27. február 2023 13:43