Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3903
Počet zobrazení obsahu : 22711966
Odborníci sa stretnú na prvej konferencii venovanej radónu v SR Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 16. máj 2023 15:28

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou a Občianskym združením NatuRadon organizuje odbornú konferenciu Radón v Slovenskej republike, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. – 31. mája 2023 v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.


Zámerom konferencie je poskytnúť nové, komplexné informácie o radónovej problematike v Slovenskej republike, reagovať na požiadavky praxe a umožniť vzájomnú komunikáciu medzi odborníkmi v kontexte s Národným akčným radónovým plánom Slovenskej republiky.


Národný akčný radónový plán Slovenskej republiky (NARP) je základným strategickým dokumentom pre zabezpečenie radiačnej ochrany obyvateľov pred ožiarením radónom.


Cieľom NARP-u je implementácia stratégií na zvládanie dlhodobých rizík spôsobených ožiarením radónom v pobytových priestoroch a na pracoviskách na základe dôkazov o ožiarení, ktoré nie je možné z hľadiska radiačnej ochrany zanedbať, a to prostredníctvom prijímania opatrení na znižovanie zdravotných rizík v dôsledku ožiarenia radónom a na určovanie a hodnotenie existujúcich situácií ožiarenia, na prevenciu a znižovanie ožiarenia radónom.


Súčasťou podujatia budú odborné diskusie zamerané na legislatívu Slovenskej republiky, metrológiu radónu, vzdelávanie a komunikačné stratégie v danej problematike. Súčasťou konferencie  bude aj uskutočnenie porovnávacieho merania objemovej aktivity radónu vo vnútornom ovzduší budov.


Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR