Ukončenie hlavných aktivít v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ čerpaného z Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) Tlačiť E-mail
Štvrtok, 13. apríl 2023 10:38

op_evs

Informácie o národnom projekte Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva

Prijímateľ:
Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 166/52, 826 45 Bratislava

Názov projektu:
Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva
Kód projektu v ITMS2014+:

314011U037

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP:

3 944 112,05 EUR

Riadiaci orgán OP EVS:

Ministerstvo vnútra SR

Termín realizácie projektu:

03/2019 - 03/2023ÚVZ SR dostalo jedinečnú príležitosť zmodernizovať, zefektívniť a optimalizovať úrady verejného zdravotníctva s možnosťou využitia čerpania iných ako štátnych finančných zdrojov. V priebehu marca 2019 sa úradu podarilo podpísať Zmluvu o NFP, ktorej hlavné úlohy boli zadefinované:

  • Zlepšenie verejného zdravia populácie, na základe fungujúceho systému verejného zdravotníctva (so zameraním na prioritné oblasti).
  • Zlepšenie fungovania verejného zdravotníctva.


V apríli 2020 sa podpísala zmluva s externým dodávateľom, firmou Asseco Ceit, a.s., ktorá spolupracovala na odborných výstupoch spolu s projektovým tímom ako aj s garantmi, metodikmi za jednotlivé odborné oblasti na úradoch.

Po podpísaní dodatkov k Zmluve o NFP a predĺžení projektu sa dňom 31.03.2023 ukončili hlavné aktivity na projekte z OP EVS. Celková realizácia projektu trvala od marca 2019 do marca 2023.

V rámci Opisu projektu boli sfinalizované všetky výstupy ako aj iné zmluvou dané aktivity napr. odborné školenia, jazykový kurz, zahraničné stáže a iné.

Realizované aktivity v zmysle Zmluvy o NFP:
Zmluva o NFP
https://www.crz.gov.sk/3936906/
Zmluva o poskytnutí služieb
https://www.crz.gov.sk/4608606/
Zmluva o zabezpečení kurzov anglického jazyka
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6675933/

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.