Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22109795
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 10. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Pondelok, 13. marec 2023 12:26

chripkaV 10. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 46 283 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 845,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 1,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 797,4/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 332 osôb, čo predstavuje 2,9 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (729). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (445) a pneumónie (158).  

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 41 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 10. kalendárnom týždni 2023 hlásených 4 747 ochorení (chorobnosť 189,3/100 000), čo predstavuje 10,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 29,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (528,5/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 10. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 11 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

-    jedno zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (detské jasle) v Košickom kraji,

-    šesť materských škôl (tri v Trnavskom kraji a po jednej v Nitrianskom kraji, Košickom kraji a Žilinskom kraji),

-    tri základné školy (po jednej v Bratislavskom kraji, Nitrianskom kraji a Trnavskom kraji),

-    jedna stredná škola v Nitrianskom kraji.
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 10.  kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 163 nazofaryngeálnych výterov a 21 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 53 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 49 pozitívnych vzoriek, z toho v 33 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v siedmich prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v štyroch prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v troch prípadoch išlo o vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus a v dvoch prípadoch išlo o adenovírus. Sérologickým vyšetrením bol v troch prípadoch zistený adenovírus a v jednom prípade respiračný syncyciálny vírus. (graf 3). 

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 2 469 vzoriek biologického materiálu (2 160 nazofaryngeálnych výterov a 309 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 1 059 pozitívnych:

-    497 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-    152 x vírus chrípky A/H3,

-    26 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-    3 x  vírus chrípky A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like,

-    4 x vírus chrípky A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like,

-    172 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-    12 x vírus chrípky B/Austria/1359417/2021-like,

-    161 x respiračný syncyciálny vírus, 

-    30 x adenovírus,

-    2 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 10. kalendárnom týždni 2023

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 10. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené tri prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 116 prípadov ochorenia SARI, ktoré v siedmich prípadoch skončili úmrtím.
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-    www.flunewseurope.org

-    www.who.int/tools/flunet/flunet-summary

-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
 graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 10. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 716 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 11,9 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 10. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 1 016 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o  29,9 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 409 388 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 864 135 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu   44 748 862 antigénových testov, z toho bolo 803 991 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac marec 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 511 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 21 044 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 10. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 1 565 prípadov ochorenia COVID-19.
 

Mapa: 7-dňová incidencia (od 6. 3. 2023 do 12. 3. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 

v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR za mesiac marec, 2023

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky