Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 7. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Streda, 08. marec 2023 07:55

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 7. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 3433 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 3393 (98,83 %) vzoriek.


V 7. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 59 vzoriek, z ktorých jedna vzorka bola negatívna. V 40 vzorkách (67,80 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 19 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1


V 7. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2


Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. 

graf3


V 7. KT sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zvýšenie incidencie.

graf4


graf5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR


mapa1

mapa2