Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 6. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Piatok, 24. február 2023 14:13

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 6. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 3374 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 3335 (98,84 %) vzoriek.

V 6. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 58 vzoriek, všetky vzorky boli pozitívne. V 32 vzorkách (55,17 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 26 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1


V 6. kalendárnom týždni ostal počet kópií RNA vírusu SARS-CoV-2 v kvantitatívnych vyšetreniach nezmenený.

graf2


Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji. 

graf3


V 6. KT ostal počet kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách nezmenený, incidencia sa mierne zvýšila.

graf4


graf5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR


mapa1


mapa2