Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 4. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Streda, 22. február 2023 08:55

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 4. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 3260 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 3221 (98,80 %) vzoriek.


V 4. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 59 vzoriek, z ktorých dve vzorky boli negatívne. V 23 vzorkách (38,98 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 36 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1


V 4. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2


Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. 

graf3


V 4. KT sme zaznamenali mierne zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zníženie incidencie.

graf4


graf5


* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa1

mapa2