Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 2. kalendárnemu týždňu 2023 – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Utorok, 14. február 2023 11:30

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 2. kalendárneho týždňa 2023 bolo celkovo vyšetrených 3143 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 3107 (98,85 %) vzoriek.


V 2. KT 2023 bolo vyšetrených spolu 59 vzoriek, z ktorých jedna vzorka bola negatívna. V 21 vzorkách (35,59 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 38 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1


V 2. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2


Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom a Košickom kraji. 

graf3


V 2. KT sme zaznamenali mierne zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zvýšenie incidencie.

graf4

graf5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR


mapa1

mapa2