Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22124505
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 6. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Pondelok, 13. február 2023 13:17

chripkaV 6. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 53 016 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 102,5 /100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 11 %  (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7 002,1/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 603 osôb, čo predstavuje 3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (849). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (490) a pneumónie (264).  

Ochorenia hlásilo 55 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 42 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 6. kalendárnom týždni 2023 hlásených 5 990 ochorení (chorobnosť 237,5/100 000), čo predstavuje 11,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 8,8 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (666,2/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 6. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 67 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

-     32 materských škôl (deväť v Prešovskom kraji, osem v Košickom kraji, šesť v Trnavskom kraji, päť v Nitrianskom kraji, tri v Žilinskom kraji a jedna  v Trenčianskom kraji),

-     34 základných škôl (12 v Košickom kraji, 10 v Prešovskom kraji, šesť v Nitrianskom kraji, päť v Žilinskom kraji a jedna Trenčianskom kraji,

-     jedna stredná škola v Prešovskom kraji.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 6.  kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 179 nazofaryngeálnych výterov a 20 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 76 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 75 pozitívnych vzoriek, z toho v 29 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v ôsmich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H3, v 17 prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v 16 prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus a v piatich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H1pdm09. Sérologickým vyšetrením bol v jednom prípade zistený vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie (graf 3). 

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 708 vzoriek biologického materiálu (1457 nazofaryngeálnych výterov a 251 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 816 pozitívnych:

-     468 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-     143 x vírus chrípky A/H3,

-     125 x respiračný syncyciálny vírus,  

-     44 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-     24 x adenovírus,

-     10 x vírus chrípky A/H1pdm09,

-     2 x Mycoplasma pneumoniae.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 6. kalendárnom týždni 2023

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 6. kalendárnom týždni 2023 bol hlásený jeden prípad ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 102 prípadov ochorenia SARI, ktoré v šiestich prípadoch skončili úmrtím.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-    www.flunewseurope.org

-    www.who.int/tools/flunet/flunet-summary

-    https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
graf3

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 6. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 473 pozitívnych vzoriek  na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 31,8 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 6. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 532 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 15,9 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 395 815 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 861 599  vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu   44 690 158 antigénových testov, z toho bolo 800 754 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac február 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 241 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 982 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 6. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 863 prípadov ochorenia COVID-19.


Mapa: 7-dňová incidencia (od 6. 2. 2023 do 12. 2. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 

v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci február 2023

graf4

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky