Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií regulácie č. 34 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 02. február 2023 08:29

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 1. februára 2023 začínajú opätovne verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

Gestor právneho predpisu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Názov právneho predpisu:
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Lokalizácia:
§ 52 ods. 1 písm. b)


Stručný opis regulácie:

Výnimka pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby nepredkladať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky (posudková činnosť) pre taxatívne určené typy prevádzok.


Špecifikácia:


Internetový odkaz ma ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/198/20220101


Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex:


Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu:
161


Číslo regulácie: 34


Dôvod zaradenia:
JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia:

Zrušenie vybavovania "hygieny" pre malé stánky umiestnené na chodbách obchodných centier, ktoré nijako nesúvisia s potravinami. Keď sa otvára malý stánok na chodbe nákupného centra, tak si ako každá iná predajňa musí ten stánok vybaviť hygienu, a to napriek tomu, že každý obchodný dom, na ktorého chodbe sa stánok umiestni, má už vybavenú svoju hygienu. Možno to má logiku, keď sa robí s jedlom a nápojmi. Ale malý stánok s kabelkami, alebo predajňa mobilov, ktorá nemá ani len prístup k vode a má 2x2m, a napríklad sa otvára len na mesiac, tam táto povinnosť logiku nemá. Podnikateľa to stojí čas a kolok vo výške 66 eur.


Termín ukončenia konzultácií:
31. marca 2023


Predbežný postoj gestora:

Účinnosťou zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým bol zmenený a doplnený zákon č. 355/2007 Z. z. sa jeho novelou účinnou od 21.7.2020 v značnej miere odbúrala administratívna zaťaž pre podnikateľov. Orgány verejného zdravotníctva nevydávajú rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. pre prevádzky, ktoré sú taxatívne uvedené v § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. Prevádzkovatelia takýchto zariadení sú povinní najneskôr v deň začatia činnosti miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva písomne alebo elektronicky doručiť len „oznámenie o začatí prevádzkovania priestorov“ podľa § 52 ods. 8 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon (§ 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.). Uvedenou novelou sa teda do značnej miery už zjednodušil schvaľovací proces pre podnikateľské prostredie.

Aplikačná prax od zavedenia vyššie uvedených regulácií preukázala problémy pri otváraní zariadení starostlivosti o ľudské telo, ktoré v súčasnosti podliehajú oznamovacej povinnosti. Ide o zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti a považujú sa za zdravotne rizikové, v ktorých pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny môže dôjsť k vzniku alebo šíreniu prenosného ochorenia. Z uvedeného dôvodu považujeme za potrebné, aby sa znovu zaviedla legislatívna povinnosť, aby uvedené zariadenia opätovne podliehali schvaľovaciemu procesu orgánov verejného zdravotníctva v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z., a to k uvedeniu priestorov do prevádzky.


Kontaktná osoba gestora:

Mgr. Henrieta Savinová, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 02/49284376

Príloha: Dotazník k ex post hodnoteniu regulácie č. 34
(rtf)

Posledná úprava Štvrtok, 02. február 2023 08:37