Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22125044
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Pondelok, 30. január 2023 12:47

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 45 990 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 820,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 4,8 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 938,8/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 404 osôb, čo predstavuje 5,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 242). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (807) a otitídy (355).

Ochorenia hlásilo 53 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 43 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Košickom kraji a Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni 2023 hlásených 5 976 ochorení (chorobnosť 236,6/100 000), čo predstavuje 13 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 0,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (809,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo v 4. kalendárnom týždni 2023 hlásené spolu v 60 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Celkovo išlo o:

-     45 materských škôl (po 11 v Trnavskom kraji a Košickom kraji, sedem v Žilinskom kraji, päť v Banskobystrickom kraji, po štyri v Nitrianskom kraji a Trenčianskom kraji a tri v Prešovskom kraji),

-     15 základných škôl (po štyri v Banskobystrickom kraji a Košickom kraji, tri v Trnavskom kraji a po dve v Nitrianskom kraji a Žilinskom kraji).
 

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“
 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 4.  kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 175 nazofaryngeálnych výterov a 6 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 80 vzoriek pozitívnych z nazofaryngeálnych výterov, z toho v 39 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 20 prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v 14 prípadoch išlo o vírus chrípky A/H3, v troch prípadoch o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie, v dvoch prípadoch o vírus chrípky A/H1pdm09 a v dvoch prípadoch išlo o adenovírus. Sérologickým vyšetrením neboli zistené žiadne pozitívne vzorky (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 322 vzoriek biologického materiálu (1 109 nazofaryngeálnych výterov a 213 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 650 pozitívnych:

-      399 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-      117 x vírus chrípky A/H3,

-      94 x respiračný syncyciálny vírus,  

-      24 x adenovírus,

-      12 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-      4 x vírus chrípky A/H1pdm09.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 4. kalendárnom týždni 2023

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 4. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského kraja a Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 97 prípadov ochorenia SARI, ktoré v štyroch prípadoch skončili úmrtím.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-      www.flunewseurope.org

-      www.who.int/tools/flunet/flunet-summary

-      https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
graf3

 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
 

V 4. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 319 pozitívnych vzoriek  na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 4,8 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 4. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 321 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 5,6 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 389 371 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 860 767 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 661 029 antigénových testov, z toho bolo 799 763 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac január 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 295 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 940 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 4. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 580 prípadov ochorenia COVID-19.


Mapa: 7-dňová incidencia (od 23. 1. 2023 do 29. 1. 2023) potvrdených prípadov COVID-19 

 v SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf :     Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci január 2023

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky