Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 52. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Pondelok, 23. január 2023 14:56

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.

Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 52. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 3034 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 2999 (98,85 %) vzoriek.

V 52. KT 2022 bolo vyšetrených spolu 45 vzoriek, všetky vzorky boli pozitívne. V 24 vzorkách (53,33 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 21 vzorkách ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.
graf1
V 52. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.
graf2
Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Trenčianskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.
graf3
V 52. KT sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zníženie incidencie.
graf4
graf5
* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa1

mapa2