Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21696331
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 3. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Pondelok, 23. január 2023 14:38

chripkaV 3. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 45 835 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 737,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 11,3 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 126,1/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 883 osôb, čo predstavuje 4,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (922). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (572) a otitídy (389).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 44 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 3. kalendárnom týždni 2023 hlásených 6 283 ochorení (chorobnosť 238,2/100 000), čo predstavuje 13,7 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 23,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (786,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 3. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásené v 41 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo 26 materských škôl (po šesť v Trnavskom kraji, Prešovskom kraji a Košickom kraji, päť v Banskobystrickom kraji, dve v Nitrianskom kraji a jednu v Žilindkom kraji), 14 základných škôl (šesť v Košickom kraji, štyry v prešovskom kraji, tri v Nitrianskom kraji a jednu v Trenčianskom kraji) , jednu strednú školu v Prešovskom kraji.

   

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 3. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 118 nazofaryngeálnych výterov a 27 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 44 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 40  pozitívnych vzoriek,  z toho v 21 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v ôsmich prípadoch išlo o vírus chrípky A/H3, v siedmich prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch išlo o adenovírus, v jedno prípade išlo o vírus chrípky A/H1pdm09 a v jednom prípade išlo vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie . Sérologickým vyšetrením bol zistený v dvoch prípadoch vírus chrípky A a v dvoch prípadoch respiračný syncyciálny vírus (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 1 141 vzoriek biologického materiálu (934 nazofaryngeálnych výterov a 207 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 570 pozitívnych:

- 360 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

- 103 x vírus chrípky A/H3,

- 74 x respiračný syncyciálny vírus,   

- 22 x adenovírus,

- 9 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

- 2 x vírus chrípky A/H1pdm09.

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
 Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 3. kalendárnom týždni 2023

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 3. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 5 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského, Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 95 prípadov ochorenia SARI, ktoré v troch prípadoch skončili úmrtím. Išlo o osoby vo vekovej skupine 60 a viac ročných, ztoho v dvoch prípadoch išlo o osoby nad 80 rokov.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

www.flunewseurope.org

www.who.int/tools/flunet/flunet-summary

https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
 graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 3. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 335 pozitívnych vzoriek  na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 17,9 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 3. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 304 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 45,4 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 386 187 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 860 448 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 635 383 antigénových testov, z toho bolo 799 442 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac január 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 324 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 911 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Prešovskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 3. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 1 706 prípadov ochorenia COVID-19.


Mapa:  7-dňová incidencia (od 16. 1. 2023 do 22. 1. 2023) potvrdených prípadov COVID 19  v  

SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci január 2023

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky