Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21696281
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 2. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Pondelok, 16. január 2023 13:19

chripkaV 2. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 52 006 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 958,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8,4 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine  0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 121,7/100 000 (graf  2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 225 osôb, čo predstavuje 4,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 074). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (668) a otitídy (483).

Ochorenia hlásilo 56 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 45 % všeobecných  lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 2. kalendárnom týždni 2023 hlásených 8 222 ochorení (chorobnosť 309,6/100 000), čo predstavuje 15,8 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 19,2 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (834,1/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 2. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásené v siedmich výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo tri materské školy v Košickom kraji a o štyri základné školy (tri v Košickom kraji a jedna v Trenčianskom kraji).   

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

 

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 2. kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 85 nazofaryngeálnych výterov a osem dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 41 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 39  pozitívnych vzoriek,  z toho v 20 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v troch prípadoch išlo o vírus chrípky A/H3, v jednom prípade išlo vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a v 15 prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus. Sérologickým vyšetrením bol zistený v dvoch prípadoch vírus chrípky A (graf 3).  

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 996 vzoriek biologického materiálu (816 nazofaryngeálnych výterov a 180 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 526 pozitívnych:

- 337 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

- 95 x vírus chrípky A/H3,

- 65 x respiračný syncyciálny vírus,   

- 20 x adenovírus,

- 8 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

- 1x vírus chrípky A/H1pdm09.

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.


Tabuľka 1:
Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 2. kalendárnom týždni 2023

tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)

vyžadujúcich si hospitalizáciu
 

V 2. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 11 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Trnavského, Prešovského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 89 prípadov ochorenia SARI, ktoré v dvoch prípadoch skončili úmrtím. Išlo o osoby vo veku nad 80 rokov.

 

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

- www.flunewseurope.org

- www.who.int/tools/flunet/flunet-summary

- https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné

ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
 graf3

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

 

V 2. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 408 pozitívnych vzoriek  na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 34,4 % menej ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 2. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 557 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 40 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.      

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 382 412 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 860 113 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 635 383 antigénových testov, z toho bolo 799 138 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac január 2023 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 381 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 878 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Prešovskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 2. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 2 035 prípadov ochorenia COVID-19.


Mapa:  7-dňová incidencia (od 9. 1. 2023 do 15. 1. 2023) potvrdených prípadov COVID 19  v  

SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa


Graf: Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci január 2023

graf4


PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky