Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22124983
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2023 Tlačiť E-mail
Pondelok, 09. január 2023 13:51

chripkaV 1. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 47 596 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 137/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 3,5 % (graf 1). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 6 074/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 229 osôb, čo predstavuje 4,7 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (1 010). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (796) a otitídy (423).

Ochorenia hlásilo 47 % všeobecných lekárov pre deti a dorast a 37 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 1. kalendárnom týždni 2023 hlásených 8 534 ochorení (chorobnosť 383,2/100 000), čo predstavuje 17,9 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 11,1 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (1 085,4/100 000).

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 1. kalendárnom týždni 2023 hlásené  nebolo.

Ďalšie údaje o výskyte ARO a CHPO v Slovenskej republike sú dostupné na webovej stránke www.epis.sk, v časti „Aktuálny výskyt.“

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 1.  kalendárnom týždni 2023 vyšetrených 140 nazofaryngeálnych výterov a 16 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo 92 vzoriek pozitívnych. Z nazofaryngeálnych výterov bolo 89 pozitívnych vzoriek, z toho v 57 prípadoch išlo o vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie, v 10 prípadoch išlo o vírus chrípky typu A/H3, v 19 prípadoch išlo o respiračný syncyciálny vírus, v dvoch prípadoch išlo o vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie a v jednom prípade o adenovírus. Sérologickým vyšetrením bol zistený v troch prípadoch respiračný syncyciálny vírus (graf 3).

Od začiatku chrípkovej sezóny bolo vyšetrených spolu 903 vzoriek biologického materiálu (731 nazofaryngeálnych výterov a 172 dvojíc sér). Z celkového počtu doteraz vyšetrených vzoriek bolo 485 pozitívnych:

-          315 x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie,

-          92 x vírus chrípky typu A/H3,

-          50 x respiračný syncyciálny vírus,   

-          20 x adenovírus,

-          7 x vírus chrípky B bez bližšej špecifikácie,

-          1x vírus chrípky A/H1pdm09.
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

Tabuľka 1:  Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických
laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 1. kalendárnom týždni 2023
tab


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI)
vyžadujúcich si hospitalizáciu

V 1. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 12 prípadov ťažkého akútneho respiračného ochorenia z Košického, Banskobystrického a Trnavského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny bolo hlásených celkovo 75 prípadov ochorenia SARI.

Najnovšie informácie o výskyte ARO, CHPO  a COVID-19 v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-          www.flunewseurope.org

-          www.who.int/tools/flunet/flunet-summary

-          https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/

Graf 1:Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné
ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2021/2022 a 2022/2023

graf1

                       
 Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023
graf2

                         Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy
 
v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2022/2023

graf3


Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

V 1. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 622 pozitívnych vzoriek   na ochorenie COVID-19 vyšetrených metódou RT-PCR, čo je o 12,7 % viac ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

V 1. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených spolu 594 pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 vyšetrených antigénovými testami, čo je o 15,6 % menej  ako v predchádzajúcom kalendárnom týždni.

Vo virologických laboratóriách bolo od začiatku pandémie COVID-19 spolu vyšetrených 7 378 128 vzoriek nazofaryngeálnych výterov metódou RT-PCR, z toho bolo 1 859 705 vzoriek pozitívnych. V Slovenskej republike bolo zároveň vykonaných spolu 44 617 037 antigénových testov, z toho bolo 798 581 vzoriek pozitívnych.

Z celkového počtu hlásených prípadov ochorenia bola za mesiac január 2022 najvyššia chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine 65-ročných a starších osôb. Hospitalizovaných je 416 pacientov. Ochoreniu doteraz podľahlo celkovo 20 849 osôb.

Najviac prípadov od začiatku roka 2023 bolo zaznamenaných v Košickom kraji, najmenej v Žilinskom kraji.

V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 1. kalendárnom týždni 2023 spracovaných 766 prípadov ochorenia COVID-19.


Mapa:  7-dňová incidencia (od 2. 1. 2023 do 8. 1. 2023) potvrdených prípadov COVID 19
  v 
SR podľa okresov (chorobnosť na 100 tis.)

mapa

Graf : Vekovo-špecifická chorobnosť COVID-19 prípadov v SR v mesiaci január 2022

graf4

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky