Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 49. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Piatok, 23. december 2022 08:10

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 49. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 2876 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 2942 (98,78 %) vzoriek.


V 49. KT 2022 bolo vyšetrených spolu 58 vzoriek, všetky vzorky boli pozitívne. V 30 vzorkách (51,72  %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 28 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1


V 49. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2


Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom, Žilinskom, Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji.

graf3


V 49. KT sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zvýšenie incidencie.

graf4

graf5

mapa1

mapa2


Záver
: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii.