Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2– stav k 47. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Utorok, 13. december 2022 15:18

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 47. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 2759 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 2724 (98,73 %) vzoriek.


V 47. KT 2022 bolo vyšetrených spolu 55 vzoriek, všetky vzorky boli pozitívne. V 29 vzorkách (52,72 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 26 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1


V 47. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny nárast počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2


Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

graf3

V 47. KT sme zaznamenali mierne zvýšenie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zvýšenie incidencie.

graf4

graf5

* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa1

mapa2

 

Záver: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Niektoré vzorky zo 47. KT sa ešte vyšetrujú.