Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 – stav k 46. kalendárnemu týždňu – analýza RT-PCR a dd-PCR Tlačiť E-mail
Streda, 07. december 2022 12:55

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 bol zahájený 02.05. 2021 (t.j. 18. kalendárny týždeň) a vykonáva sa pravidelne na týždennej báze v každom kraji SR. Od januára 2022 sme postupne spustili druhú fázu projektu k monitoringu odpadových vôd, kde dochádza k rozšíreniu monitoringu vo viacerých okresoch. V rámci SR sa zatiaľ zapojilo 62 ČOV.


Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky sa odoberajú v spolupráci s jednotlivými prevádzkovateľmi čističiek odpadových vôd, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vyšetrujú v NRC na ÚVZ SR.


Do 46. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 2704 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou, z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 2669 (98,71 %) vzoriek.


V 46. KT 2022 bolo vyšetrených spolu 54 vzoriek, všetky vzorky boli pozitívne. V 22 vzorkách (40,74 %) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 32 vzorkách  ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu.

graf1


V 46. kalendárnom týždni sme v kvantitatívnych vyšetreniach zaznamenali mierny pokles počtu kópií RNA vírusu SARS-CoV-2.

graf2


Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách v jednotlivých krajoch poukazuje na mierne zvýšenie v Bratislavskom a Prešovskom kraji.

graf3


V 46. KT sme zaznamenali mierne zníženie počtu kópií RNA SARS-CoV-2 v odpadových vodách a mierne zníženie incidencie.

graf4

graf5


* Zdroj: Operačné stredisko ZZS, ÚVZ SR

mapa1

mapa2


Záver
: Analýza prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 v odpadových vodách  na Slovensku zodpovedá epidemiologickej situácii. Niektoré vzorky zo 46. KT sa ešte vyšetrujú.