Kto je prítomný

Máme online 738 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22175768
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30.6. 2022 Tlačiť E-mail
HIV/AIDS
Piatok, 02. december 2022 08:01

Slovenská republika patrí dlhodobo k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie. V poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov a stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. Proces šírenia nákazy bol charakterizovaný najmä dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (podiel žien je 10 až 15 %) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (97 % infekcií).


U občanov Slovenskej republiky bolo od 1.1.2022 do 30.6.2022 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 46 nových prípadov HIV infekcie (42 u mužov a 4 u žien). V danom období bolo diagnostikovaných a hlásených 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 3 úmrtia pacienta s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 24 prípadoch homosexuálnym stykom (MSM), v 6 prípadoch heterosexuálnym stykom, v 1 prípade intravenóznym užívaním drog a v 15 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu stanovený.


U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1.1.2022 do 30.6.2022 hlásených 12 nových prípadov HIV infekcie (7 u mužov a 5 u žien), čo predstavuje 20,69 % z prípadov zachytených v roku 2022 v Slovenskej republike.


Od začiatku monitorovania prípadov
HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.6.2022 bolo registrovaných u občanov aj cudzincov spolu 1452 prípadov infekcie vírusom HIV. Z 1189 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa vyskytlo 1071 u mužov a 118 u žien. U 143 osôb (130 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 90 úmrtí ľudí s HIV (z toho 67 v štádiu AIDS). 


Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 70 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo celkovo prenesených 20 % infekcií, 1,2 % injekčným užívaním drog (z 19 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,05 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 8,75 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.


Viac ako 90 % ľudí diagnostikovaných s HIV infekciou v Slovenskej republike je na antiretrovirálnej terapii. Viac ako 90 % ľudí na antiretrovirálnej terapii je vo virálnej supresii, vďaka kontinuálnej liečbe by tak nemali byť schopní vírus prenášať na ďalšie osoby.


Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov 
k 30.6.2022

graf1

Výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 30.6.2022

(občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

graf2

Prípady HIV/AIDS v krajoch SR k 30.6.2022

(občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Kraj

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Banskobystrický

1

2

6

2

4

4

5

5

7

10

3

4

8

7

Bratislavský

17

11

17

16

37

30

30

23

21

31

29

33

31

22

Košický

5

2

1

2

4

4

2

3

5

3

5

9

6

2

Nitriansky

3

2

9

6

13

11

13

18

11

14

10

14

7

5

Prešovský

4

0

2

1

5

7

5

3

2

7

4

5

4

2

Trenčiansky

7

2

2

7

5

7

9

9

3

4

8

4

7

1

Trnavský

4

4

4

4

6

13

11

12

6

8

8

7

13

4

Žilinský

4

2

5

5

6

7

4

9

11

5

7

7

7

3

Spolu SR

45

25

46

43

80

83

79

82

66

82

74

83

83

46Rozdelenie prípadov HIV infekcie podľa spôsobu prenosu

Kumulatívne údaje od roku 1985 do 30.6.2022

(občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)
 graf3