Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22188852
Hlavný hygienik SR reprezentoval Slovensko na rokovaniach o revidovanej stratégii a programe ECDC Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 22. november 2022 12:30

mikas_ecdcHlavný hygienik SR Ján Mikas sa zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Výkonného výboru Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré sa v uplynulých dňoch konalo v Štokholme. Hlavný hygienik na zasadnutí zastupoval Slovensko v hlasovaní o strategických a programových dokumentoch, ktoré umožňujú realizáciu vymedzených cieľov a celkové fungovanie ECDC.


Jedným z hlavných bodov programu zasadnutia bola voľba predsedajúceho a zástupcu predsedajúceho Výkonného výboru ECDC (Management Board ECDC) na najbližšie 2 roky. Za predsedajúcu Výkonného výboru ECDC členovia výboru na najbližšie dva roky znovu zvolili Dr. Anni Virolainen-Julkunen (Fínsko). Jej zástupkyňou bude opätovne Zofija Mazej Kukovič (Slovinsko).


Na zasadnutí bola zároveň revidovaná stratégia ECDC pre roky 2021 - 2027. Stratégiu totiž bude potrebné upraviť v kontexte nových prijatých legislatívnych rámcov EÚ, ktoré tvoria základ Európskej zdravotníckej únie. Ide predovšetkým o dokumenty, ktorých cieľom je zlepšiť pripravenosť a koordináciu členských štátov EÚ na budúce zdravotnícke krízy - revízia mandátu ECDC, revízia mandátu EMA, Nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia.


Finálny text novej stratégie bude predložený na schválenie na ďalšom stretnutí výkonného výboru, ktoré sa uskutoční v marci 2023. Nepôjde pritom o zásadnú zmenu vízie fungovania ECDC, posilnený mandát ECDC však užšie konkretizuje svoje úlohy a aktivity pre naplnenie danej stratégie.


Na základe upravených kompetencií bude musieť ECDC presmerovať pozornosť a zvýšiť dôraz v nasledovných oblastiach:

  • zo všeobecných odporúčaní pripravovať viac na mieru šité riešenia pre každý členský štát,

  • aktuálne dostupné digitálne dáta pre analýzy doplniť o doplňujúce dáta z množstva ďalších dátových zdrojov; poskytovať ďalšie digitálne dátové platformy a riešenia,

  • svoj fokus na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení rozšíriť o fokus na vzájomné vzťahy s inými zdravotnými determinantmi, neprenosnými ochoreniami, životným prostredím a zdravím zvierat,

  • posilniť kompetenciu a spôsobilosti na vytváranie predpovedí pre potenciálny výskyt nákaz,

  • zamerať svoj fokus z EU aj na širší globálny kontext.


Zároveň boli navrhnuté nasledovné míľniky implementácie posilneného mandátu ECDC pre roky 2023 – 2027:

  1. Posilniť nezávislosť a prísnosť vedeckých procesov a relevantnosť a dostupnosť vedeckých výstupov na podporu politík a postupov verejného zdravia na úrovni členských štátov a EÚ.

  2. Poskytovať relevantné, spoľahlivé a včasné informácie a vedecky podložené odporúčania s cieľom umožniť rozhodovanie na základe dôkazov na úrovni členských štátov a EÚ.

  3. Podporovať rozvoj plánov, systémov a kapacít na pripravenosť a prevenciu a kontrolu prenosných ochorení a súvisiacich špeciálnych zdravotníckych problémov na úrovni EÚ a členských štátov.

  4. Zefektívniť koordináciu a spoluprácu s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a ďalšími kľúčovými partnermi ECDC v EÚ a medzinárodne.

  5. Vytvoriť uznávanú, agilnú organizáciu prostredníctvom efektívnych systémov, štruktúr, procesov a kvalifikovaných zamestnancov.


Slovensko víta posilnenú úlohu ECDC, ktorá je zakotvená v novom legislatívnom rámci Európskej zdravotníckej únie. Vítame kompetencie ECDC v aktívnejšej koordinačnej a odporúčacej rovine. Zároveň by sme však radi vyzdvihli potrebu vnímania národných špecifík a úrovne zdravotníckych systémov jednotlivých členských štátov pri adresovaní odporúčaní tak, aby boli pre každého člena EÚ implementovateľné,“ skonštatoval hlavný hygienik SR Ján Mikas v rámci diskusie medzi členskými štátmi o prednesenom programe ECDC transformácie.

Foto: Hlavný hygienik SR Ján Mikas s riaditeľkou Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Andreou Ammonovou; budova centrály ECDC vo ŠvédskuOdbor medzinárodných vzťahov ÚVZ SR


ecdc

mikas_ammon